تعبیر خواب ابن سیرین دیدن خرما و سگ و غیره در خواب

چشم انداز

رؤیت در خواب از جانب خداوند سبحان و تعالی است و دلالت بر امری خاص در این دنیا دارد و یا خواب از شیطان و بازی او با انسان است اگر انسان بدون تقویت آیات و ذکر قرآن بخوابد. .

خرما در خواب رزق یا رسول خوبی است و هر که ببیند خرما می خورد حلال می شود و خرما مالی است که ماندگار نیست.

هر که در خواب دختر باکره ببیند این برای صاحبان نصیب عسر و حرج است و همچنین زن مایه تسکینی است برای گرفتاران و نیز دلالت بر زمین قابل استفاده و مسکن جدیدی که ساخته شده است کتاب است. مهر آن شکسته نشده است یا میوه ای که برداشت نشده است و ممکن است نشان دهنده درد باشد

دیدن بنای جدید در زمین منفعت فیزیکی خصوصی یا عام است و ممکن است بنا بنای مردی با خانواده اش باشد پس اگر کسی چیزی بسازد نشان دهنده امر زن است اگر ببیند خانه اش است. گسترده شده پس این ظرفیت دنیایشان است علم، مأموریت یا پیشه، هر که ببیند در کشورش ساختمان می سازد، با او ازدواج می کند.

چشم انداز

هر کس ببیند که مار با او سخنان پسندیده ای گفته است، پس از دشمنی به او به خوشی و نیکی مبتلا می شود، هر که ببیند حیوانی با او سخن گفته است، می میرد، زیرا خداوند متعال می فرماید: «و چون کلام بر آنها نازل می شود، برایشان حیوانی از زمین بیرون می آوریم که با آنها صحبت می کند.» والدین در خواب با کودک صحبت می کنند که او می گوید حق اوست، صحبت با دیوار هشدار جدایی است. و اما سخنان درختان، هشدار دعوا است، سخنان دشمن در خواب حکایت از پایان دوره رها شدن دارد.

سگ در خواب مرد احمقی است و اگر پارس کند احمق بدخلق است هر که ببیند سگ او را گاز می گیرد دشمنش را آزار می دهد هر که ببیند سگ لباسش را پاره کرده است احمق غیبتش می کند و اگر پارس او را نشنود دشمن است مؤمن است و اگر سیاه است بر اهل خانه اش مسلط است و می گفتند توله سگ است. همچنین یک بچه زاده که توسط یک احمق بزرگ شده است. سگ دشمن ضعیف یا بخیل است هر که ببیند سگ بر او پارس می کند از مردی بی جوانمردی اجازه می دهد و سخنی که سگ از آن بدش می آید نشان از نگهبان دارد و هر که شیر سگ را بنوشد ترس است. مردم خانه

تعبیر خواب تعبیر خواب ابن سیرین ویژن

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا