تعبیر دیدن کتک زدن در خواب کتک زننده و کتک خورده

خواندن تمام نمادهای کتک خوردن در خواب تعبیر دیدن کتک خوردن در خواب تعبیر ضربه زدن به مرده در خواب دیدن کتک خوردن با چوب و سایر علائم

کتک زدن در خواب برخلاف تصور بیننده غالباً بیانگر منفعت کتک خورده و کتک خورده است و کتک زدن در خواب ممکن است نشان دهنده اخطار غفلت باشد و کتک زدن در خواب نشان دهنده سود و کمک کتک زننده باشد، مشروط بر اینکه کتک خوردن خون و ضرر شدیدی ندارد و گفته شده است که کتک زدن در خواب اگر کتک‌زن از افراد کتک خورده و یاران او باشد و خدا اعلم دارد، یکی از نمادهای مشهور است.

 • ابن سیرین در تعبیر دیدن کتک در خواب گوید کتک زدن از کتک خورده به کتک خورده منفعت دارد و بهترین رؤیت کتک زدن در خواب این است که خواب ببیند که او را می زنند و نمی داند چگونه به او زده شده، آنگاه مالی و خیر می کند.
 • شیخ نابلسی گفت کتک زدن در خواب برای شخص کتک خورده منفعت است مگر آنکه در خواب ببیند که چوبی می زند.
 • و زدن با چوب در خواب، بیانگر مجازات و جزای نقدی است که مقتول به آن محکوم می شود و شلاق و تازیانه در خواب، بیانگر حرام خوردن و مجازات آن و زدن با زنجیر آهنین است. خواب نمادی از محدود کردن آزادی قربانی است و دیدن ضربه به سر در خواب ممکن است بیانگر آسیب به پدر یا پدر باشد.حاکم به خصوص اگر ضربه محکمی به او وارد شود.
 • تعبیر خواب در وب سایت شیرین خود می گوید در تعبیر کتک زدن در خواب، کتک زن دارای اختیارات مادی یا اخلاقی است و مسئولیت دارد و وظایف خود را انجام می دهد و اگر با ابزاری غیر از تازیانه و چوب باشد ممکن است درست یا نادرست باشد.
 • تعبیر دیدن کتک در خواب به قول ابن شاهین الظهری چند وجه دارد. کتک زدن در خواب ممکن است برای کتک خورده سودمند باشد، مخصوصاً اگر کسی که او را زده معلوم باشد، کتک زدن با تازیانه در خواب یا شلاق اگر خون و بند نباشد، بیانگر خوردن مال حرام است. و ترس از کتک خوردن در خواب به طور کلی برای بیننده بی خطر است و ایمنی سفر یا کار، همینطور هر که گفت دیدم مرده را در خواب زدم دین خود را اصلاح می کند و قرض خود را می پردازد و هر که ببیند مرده ای را می زند و مرده راضی به ضرب و شتم شد، حالش خوب است. آخرت و کتک زدن در خواب عموماً فایده ای دارد و دیدن کتک ممکن است حاکی از موعظه نیکو یا نصیحت و تغییر باشد، خدا می داند.

  جواب کسانی که گفتند: دیدم در خواب فلانی را زدم

 • ابن سیرین گفت هر که در خواب ببیند که دیگران را می زند ممکن است به او منفعت و کمک کند در خواب برای قدرت با او رقابت می کند.
 • النابلسی می گوید: زدن انسان در خواب ممکن است بیانگر دعا باشد. و هر کس در خواب کسی را در حالی که بسته یا بسته است بزند، بر او دعا می کند.و زدن کسی در خواب ممکن است بیانگر تغییر با موعظه و نصیحت و تشویق باشد و اگر ضرب و شتم آسیب شدید باشد تغییر بدتر می شود.
 • و تعبیر خواب در محل حلاوت می گوید کتک زدن در خواب منفعتی است که به ضربه خورده عنایت می کند و هر که در خواب شخص دیگری را سخت بزند اگر کتک زدن از طرف باشد. دست یا با تازیانه نشان می دهد که کتک زننده اثر منفعت خود را بر مضروب می بیند و الله اعلم.
 • کتک زدن کسی در خواب یا حاکی از منفعت با علم است که مقتول تا هنگام مرگ از آن بهره مند می شود و یا بیانگر آن است که مقتول برحسب رابطه کتک خورده با کتک خورده حق خود را سلب کرده است و زدن خون به شخص در خواب بیانگر ظلم است. در نصیحت یا سوء استفاده با استفاده از حق.
 • زدن زن در خواب بیانگر نصیحت و راهنمایی اوست و اما خواب کتک زدن یکی از پسران او را تأدیب می کند و حالش را درست می کند و هر که ببیند یکی از پدر و مادرش را می زند مراقب آنهاست و مواظبت می کند. از امور آنها
 • کتک زدن دوست در خواب بیانگر این است که در پریشانی کنار او ایستاده ایددیدن کتک زدن دوست در خواب بیانگر منفعتی است که کتک خورده از دوست خود می برد.
 • دیدن ضرب و شتم شیخ مجهول، بیانگر این است که کتک زننده او را در تدارکات یاری می کند، و اما دیدن کتک زدن دیگران با دشنام و تحقیر در خواب، بیانگر مشکلات و اختلافاتی است که بیننده خواب را نگران می کند.
 • خواب کتک خوردن نشان دهنده سود برای کتک خورده استو هر که در خواب ببیند که فرشته یا رئیسی او را می زند، این نشان می دهد که به تعبیر ابن سیرین او را می پوشاند، و هر که ببیند در خواب او را می بندند یا بسته اند، این نشان می دهد که زدن زبان و گفتار تند، و هر کس در خواب به خود ضربه بزند، ممکن است به عمل خود اشاره کند که پشیمان است و مستلزم مجازات است.
 • شیخ النابلسی فرمود: کتک خوردن در خواب برای بیننده منفعت است، مگر آنکه در خواب، از ملائکه یا مرده باشد، و کتک خوردن در خواب ممکن است دلالت بر تعلیم کتک خورده باشد. آداب، و کتک خوردن در خواب اگر خون نداشته باشد، بیانگر مصونیت کتک خورده از کتک زن است.
 • و اگر کتک خوردن بیننده در خواب مانند قرار دادن یکی از حدودی باشد که خداوند تعیین کرده است گناهی می کند که مستلزم عذاب است قلعه ها.
 • کتک خوردن شدید در خواب بیانگر پند و اندرز است کتک خورده اگر با آن کار کند از آن سود می برد یا اگر کوتاهی کند پشیمان شود، و اما دیدن کتک خوردن شدید در خواب با خونریزی و خون، بیانگر قرار گرفتن در معرض ظلم و ستم است.
 • و هر که در خواب ببیند که بر اثر ضرب و شتم می میرد، ازدواج کرده و زنا می کند، و کسی که در خواب ناشناس او را کتک می زند، در غیب دعوت می کند و در حضور مردم کتک می زند. در خواب بیانگر قرار گرفتن در معرض جریمه، مجازات یا حکم دادگاه است.
 • کتک خوردن در خواب توسط پلیس یا مأموران امنیتی، بیانگر ارتکاب گناه است، اما کسی که در خواب او را کتک می زند، یکی از پدر و مادرش او را به ادب و علم سود می رساند و هر که از پسرانش کتک بخورد. در خواب او را از آذوقه و زمین و دعا بهره مند می کند و هر که در خواب توسط همسرش مورد ضرب و شتم قرار گیرد او را با پول خود کمک می کند.
 • زدن مرده در خواب بیانگر زیان های او یا بد گفتن او در مقابل مردم است و دیدن ضربه زدن زنده ها به مرده در خواب بیانگر از دست دادن خانواده و شرایط آنهاست.

  دیدن مرده در خواب به زنده ضربه زد

  نابلسی می گوید: دیدن مرده در حال ضربه زدن به زنده در خواب، بیانگر آن است که مقتول مرتکب گناهی شده یا تصمیم به ارتکاب آن گرفته است، زیرا مرده در سرای حق است و تنها به آنچه خدا راضی است راضی است. در مورد چوب گناهکار است و مرده توبه را به او یادآوری می کند.

  تعبیر ضربه زدن زنده به مرده در خواب

  دیدن کتک زدن مرده در خواب ممکن است نشان دهنده مسافر بیننده باشد و شاید کتک زدن شخص زنده به مرده در خواب برحسب حال بیننده و سیاق، بیانگر تحقق و پرداخت دیون باشد. رؤیا به بیننده دیدن کتک مرده در خواب بیانگر اضطرار در طلب حق یا حاجت است تعبیر خواب در محل حلاوت آن می افزاید که هر که در خواب ببیند که در خواب می زند. مرده، زمین مرده را با کشت زنده می کند.

 • ضربه زدن با کفش در خواب ممکن است بیانگر توبیخ و سرزنش کسی باشد که ضربه خورده را زده است.و خواب کتک خوردن با کفش نماد پرداخت پول برای قربانی به عنوان قرض یا امانت است و کتک خوردن با دمپایی در خواب بیانگر سرزنش یا مجازات برای یک کار بد است.
 • ضربه زدن با دمپایی توسط شخص ناشناس در خواب، بیانگر مواجهه با مشکلات در کار، رقابت و رقابت شدید است و پاسخ به کتک زدن با کف پا در خواب، نماد رهایی از شر نزاع است و هر که ببیند در حال نزاع است. در خواب جلوی مردم با کفش کتک می خورد، چیز بدی می گوید که اطرافیان را تحریک می کند.
 • دیدن کسی که در خواب با دمپایی ضربه می زند، بیانگر آن است که چیزی که مربوط به پول است مجبور و مقهور او خواهد شد.ضربه زدن به شخص ناشناس با کفش یا دمپایی در خواب بیانگر آن است که بیننده خواب از مسئله ای که در آن گیجی و خستگی وجود دارد بیرون می آید.
 • چوب زدن در خواب به توافق شیخ نابلسی و ابن سیرین خوب نیستدر بهترین حالت، بیانگر عدم وفای به عهد است و دیدن شلاق در خواب، بیانگر ضرر و زیان است، اگر کتک خوردن خون بود، یا زدن تازیانه در خواب، بیانگر سخنان بد است.
 • و خواب کتک زدن با وسیله ای که برای کتک زدن است ممکن است به تعبیر نابلسی نشان دهنده تشخیص مرده باشد و دیدن کتک با شمشیر در خواب نشان دهنده برهان و برهان است.
 • تعبیر خواب در سایت خواب شیرین خود می گوید زدن دست برهنه در خواب بیانگر دراز شدن دست با پول است و زدن چوب در خواب تکیه گاه و تکیه گاه است یا اینکه کار قوم لوط را انجام می دهد.
 • دیدن کتک به سر یا صورت در خواب، اگر با وسیله ای بوده و اثری بر جای گذاشته باشد، ممکن است بیانگر این باشد که ضربه زننده به مقتول بدی می کند. کتک زدن بر جمجمه در خواب بیانگر آن است که کتک زننده به آنچه از کتک خورده می خواهد خواهد رسید.و خواب کتک خوردن بر گوش ممکن است بیانگر ازدواج ضارب با دختر کتک خورده یا شکستن باکرگی او باشد.
 • شیخ نابلسی می‌گوید ضربه زدن به پشت در خواب، بیانگر این است که کتک‌خورده بدهی خود را از جانب کتک خورده خرج می‌کند، و اگر کتک خوردن در خواب باعث از کار افتادگی شود، کتک‌زن با کتک خورده ازدواج می‌کند یا به او کمک می‌کند تا ازدواج کند.
 • و او می گوید، تعبیر خواب در شیرینی او ضربه زدن به دست در خواب بیانگر پول برای کتک خورده استو زدن پا در خواب نماد راه رفتن در حاجت یا رهایی از تنگی است و اما ضربه زدن به سر در خواب این توصیه در امور حیثیت و قدرت است.
 • و خواب زدن به صورت دلالت بر گناه و تقصیر ضربه خورده دارد که در دنیا به نفع اوست و در آخرت ضرر می رساند و خدا داناتر است و در خواب زدن به پشت. دفاع از ضربه خورده است و زدن به شکم در خواب بیانگر رزق و نفع کتک زن است.
 • دیدن کتک زدن در خواب برای زن شوهردار، بیانگر منفعتی است که از کتک زننده به دست می آوردو کتک خوردن شدید در خواب برای زن متاهل ممکن است بیانگر گرفتاری ها و مشکلات خانوادگی باشد که به خیر می شود و کتک زدن زن در خواب بیانگر حفظ و حفظ حقوق اوست.
 • کتک خوردن در خواب برای زن متاهل بیانگر دفاع اوست. می گفتند کتک زدن شوهر در خواب زن، بیانگر پول و منفعت استو اما اینکه شوهر در خواب زن را با تازیانه می زند یا او را تازیانه می زند، بیانگر مواخذه و تأدیب است.
 • ضربه زدن پسر به زن شوهردار در خواب بیانگر انضباط و تربیت اوست و دیدن پسری که در خواب مادرش را می زند بیانگر منفعتی است که مادر از پسرش می برد.
 • کتک خوردن در خواب برای زن متاهل، بیانگر بدنام کردن اشتباهات خود در برابر حاکم یا قاضی است و هر کس در خواب ببیند که شخص ناشناسی او را کتک می زند، کسانی هستند که او را در غیب صدا می زنند و می بینند. ضرب و شتم شدید در خواب برای زن متاهل بیانگر گناه، مجازات یا هدایت است.
 • کتک خوردن در خواب برای زن مجرد، بیانگر نفع و خوبی کتک زن است و دیدن کتک خوردن از شخص ناشناس در خواب به مجرد، بیانگر نیاز او به کمک و نصیحت و کتک زدن در خواب از مجرد است. یکی از علائمی است که به لطف کتک زننده موفقیت در تعقیب را نشان می دهد و می گفتند کتک زدن در خواب به مجردها نشان دهنده آن هشدار از چیزی است که از دست داده اید.ضربه زدن به فرد مجرد در خواب بیانگر کمک این شخص و برآورده شدن حاجت اوست. و کتک زدن شخص شناخته شده در خواب به زن مجرد، بیانگر نصیحت و راهنمایی یا کمک او در رسیدن به هدف است و اگر دختر مجرد ببیند که در خواب شخص ناشناس را می زند، بیانگر موفقیت در کار است. و ممکن است دلالت کند که خواستگاری به او مراجعه می کند و با او موافقت می کند و خدا داناتر است.

 • کتک زدن مرد در خواب نماد مشارکت سودمندی است که در آن کتک زننده برای شخص کتک خورده سود بیشتری دارد.و دیدن کتک در خواب مرد متاهل، بیانگر پولی از کتک زننده برای کتک خورده است و کتک زدن زن در خواب، بیانگر هدیه یا خریدن لباس برای او است و مردی که زن خود را در خواب کتک می زند. ممکن است نشان دهنده تنبیه او در آنچه به نفع اوست باشد.
 • کتک خوردن مرد ناشناس در خواب برای مرد بیانگر رقابت شدید در محل کار و رقابت است و خواب کتک خوردن از شخص شناخته شده برای مرد بیانگر منفعتی است که از کتک زن خود به دست می آورد و کتک زدن از زن در خواب بیانگر وفاداری و اخلاص زن و بهره مندی شوهر از پول اوست.
 • می گفتند کتک زدن پدر در خواب به مرد نشان دهنده هوشیاری و کتک زدن مادر نشان دهنده موفقیت است و خواب کتک خوردن توسط برادر نماد کمک برادر به برادر و همچنین ضرب و شتم برادر است. دوست در خواب، نشانگر ایستادن دوست در کنار دوستش است و خدا داناتر است.
 • کتک زدن زن در خواب بیانگر دفاع از او و درخواست حق اوستو دیدن ضربه به سر زن در خواب، بیانگر درخواست ازدواج او در صورت مجرد است، اما ضربه زدن به سر زن متاهل در خواب، بیانگر کمک به شوهر است، همه اینها اگر زن بود. در خواب بدون آسیب جدی و بدون خون و مرگ ضربه بزنید و خدا داناتر است.
 • دیدن زن ناشناس که در خواب مردی را کتک می زند، نشان دهنده تلاش در دنیا و طلب است و زدن زن شناخته شده در خواب، بیانگر مسئولیت پذیری و کمک به او در امری است و دیدن کتک خوردن زنی در خواب، بیانگر رضایت او از آن است. درخواست بیننده یا منفعتی که از او به دست می آورد.
 • کتک زدن زن در خواب بیانگر حق خوردن یا ظلم به زن است و ضربه محکم زن در خواب بیانگر آن است که او را به شدت مورد سرزنش قرار می دهند یا کلماتی را بیان می کنند که او را آزار می دهد.
 • منابع و مراجع addremove

  1. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. «عطر حیوانات در بیان خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  3. «تعبیر خواب از کلمات ائمه و پرچمها» شیخ علی احمد عبدالعال التحطاوی، دار الکتب العلمیة بیروت، چاپ دوم 2005م.
  4. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.
  5. «تعبیر خواب خوش بینی»، محمد بن سیرین، مکتبة الایمان، قاهره.
  6. «الافر القدری، بیان فی البین»، شیخ ابوسعد نصر بن یعقوب الدینوری القدری، تحقیق دکتر فهمی سعید، علم الکتب، بیروت، چاپ دوم 2000م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا