سگ در خواب و تعبیر دیدن سگ در خواب

سگ در خواب و تعبیر دیدن سگ در خواب

تعبیر دیدن سگ در خواب و تعبیر دیدن سگها در تعقیب و تعقیب شما و تمام نمادهای سگ اهلی و خشن و سگ ماده در خواب بخوانید.

در نظر گرفته شده به عنوان دیدن سگ در خواب یکی از متداول ترین خواب هاست و تعبیر دیدن سگ در خواب با توجه به تنوع دید و جزئیات آنها متفاوت است، بنابراین تعبیر کنندگان خواب چگونه به خواب سگ نگاه می کنند؟ از طریق پاراگراف های زیر با تمام نمادهای سگ در خواب و تعابیر دیدن سگ در خواب بیشتر آشنا شوید.

 • ابن سیرین می گوید سگ در خواب دلالت بر مردی فاسد و احمق دارددیدن سگ در خواب ممکن است نشان دهنده ضعف دشمنان و عدم جوانمردی آنها باشد و سگ هار نماد دزد و دارای اخلاق پست است و دیدن سگ در خواب علامت آن است که بدعت می آفریند و آنها را ترویج می کند یا از آنها پیروی می کند. هر که در خواب ببیند که به سگ رسید، به بدعت گرفتار شده است، تعقیب او در خواب، بیانگر تعقیب دشمنان است.
 • شیخ نابلسی می گوید سگ در خواب مردمی ذلیل هستندو سگ در خواب ممکن است نشانگر بخیل و بار او بر دنیا باشد و علامت سگ در خواب این است که مردی است که در حال حماقت جرأت می کند گناه کند و حمله سگ در خواب بیانگر دشمنی با فردی بی اخلاق است.
 • و این همان چیزی است که تعبیر خواب در شیرینی آنها به سراغ آن می رود، چنانکه می گویند دیدن سگ در خواب، دلالت بر مردی سفیه و کینه توز است و سگ در خواب بیانگر کم اخلاقی و حماقت است و دیدن سگ ممکن است تعبیر به علم باشد. بدون عمل، و خدا داناتر است.
 • دیدن سگ های وحشی در خواب مردانی بی اخلاق و ارزش است و سگ بزرگ در خواب مردی است که علم دارد و به آنچه می داند عمل نمی کند و در مورد سگ کوچک بدجنس به دنیا آمده است و سگ سیاه. در خواب دیو بود و سگ سفید در خواب پسری بازیگوش بود که با حرام بزرگ شد و با حرام سیر شد و خداوند متعال آری است و می دانم و سگ خاکستری در خواب یک مرد ریاکار و احمق
 • دیدن سگ دیوانه در خواب نیز بیانگر آن است بر راهزن و سگ مرده در خواب دل بد و پست است و دیدن سگ ذبح شده بیانگر جهل و دوری از منطق است و سگ کشی در خواب مناظره ابلهان و دیدن سرگردان است. سگ ها در خیابان ها دزدهای شرور هستند.
 • ابن شاهین گوید سگ در خواب نشانگر دشمن ولرم استو سگ ماده یا عوضی در خواب زنی است که نظری ندارد و دیدن سگ در خواب، بیانگر دشمن سردی است و متقی بی آزار یا دزد گستاخ.
 • گاز گرفتن سگ در خواب مستلزم سختی و درد دشمن است و هر کس در خواب ببیند که سگی او را گاز می گیرد و از او خون می چکد، به دلیل اختلاف با شخص نادانی، ضرر و زیان می کند. سگی به او حمله می کند و در خواب لباسش را می شکافد، در یکی از امورش کم می شود.
 • آب دهان سگ در خواب، بیانگر سخن زهرآگینی است که بیننده از دشمن خود می شنود و برای او ناراحت می شود، غذا دادن به سگ در خواب مایه رزق و روزی است و پارس سگ در خواب بیانگر بیماری و تب است.
 • ابن سیرین گوید: گاز گرفتن سگ در خواب، بیانگر آن است که برای بیننده اتفاق بدی خواهد افتاد هیچ خوبی در آن نیستهر کس در خواب ببیند که سگی لباس خود را پاره می کند، بیانگر مردی فرومایه است که آبروی او را تجاوز می کند و گاز گرفتن سگ در خواب ممکن است به خیانت سازنده و کارگر به ولی نعمت او تعبیر شود. گاز گرفتن سگ در خواب ممکن است نشان دهنده خیانت نگهبان باشد.
 • و هر کس در خواب ببیند که سگی او را گاز می گیرد، از پیروان بدعت پیروی می کند و به بدعت آنها یقین می یابد و گاز گرفتن سگ مکروه است.
 • نابلسی می گوید هر که در خواب ببیند سگی او را گاز می گیرد یا او را می خراشد ضررش از دشمنش به اندازه قوت گزش و درد در خواب است و گاز گرفتن سگ در خواب نشان دهنده بیماری است. دیدن سگی که در خواب لباس پاره می کند، بیانگر غیبت و غیبت است و غیبت کننده سفیه است.
 • گاز گرفتن سگ در پا یا ساق پا در خواب، بیانگر مردی است که دین و امور دنیوی خود را برای صاحب خواب تباه می کند و هر کس در خواب ببیند سگی پای او را گاز می گیرد، دشمنان و معاش و زندگی او را مختل کند. دستیابی.
 • و هر کس در خواب ببیند سگی از دست او را گاز می گیرد، دلالت بر دزدی تلاش او دارد، و اما نیش سگ در خواب، به قوم رحمانی وارد می شود که تب بر اوست و او را رها می کنند. شاید دیدن سگی که در خواب صورتش را گاز می گیرد بیانگر این باشد که بیننده در معرض شایعات مخالفان خود قرار گرفته است.
 • و هر کس در خواب ببیند سگی که گوشش را گاز می‌گیرد فحش و نفرین می‌شنود و دیدن سگی که کتفش را گاز می‌گیرد، بیانگر خیانت به یکی از خویشاوندان یا دوستان است و همچنین گاز گرفتن سگ از پشت، نشان‌دهنده خیانت یکی از اقوام یا شریک است.
 • و هر کس در خواب ببیند که سگی از او عضوی می رباید، حریف اوست که او را می تواند و خوار می کند.
 • و هر کس در خواب ببیند که سگ ها او را گاز می گیرند یا می بلعند، دوستانش غیبتش می کنند و هر که در خواب لباسش را پاره کند، اهانت دوستی در کار و غیبت است.
 • هر کس در خواب سگی را ببیند که او را تعقیب می کند، بیانگر این است که شخص احمقی او را تعقیب می کند. دیدن گروهی از سگ ها که در خواب شما را تعقیب می کنند، بیانگر صاحبان بد و همراهان عذاب استو هر کس بگوید در خواب سگ های ولگردی را دیدم که به دنبال من بودند، طعمه فریبکاران یا راهزنان می شود.
 • دیدن سگ هایی که شما را در جنگل تعقیب می کنند، بیانگر ورود به مکان های فسق و فجور است و اما کسانی که در خواب در بیابان توسط سگ ها تعقیب می شوند راهزن و دزد هستند.
 • دیدن سگ هایی که در خواب به دنبال شما می دوند و می توانند به مخالفان شما اشاره کنند که به شما آسیب می رسانند، اما زنده ماندن از سگ هایی که در خواب شما را تعقیب کردند، بیانگر نجات از خطر، دشمنی یا فتنه است.
 • و فرار از سگ در خواب، دلالت بر فرار او از مخالفان دارد، و هر که در خواب ببیند که از سگ می گریزد، در بحث از سفیهان برتر است و خدا داناتر است.
 • سگ خانگی در خواب بیانگر مردی است که صاحب خود را بر دشمنش یاری می دهد، اما او جوانمردی ندارد.و ابن سیرین گوید هر که در خواب خود را ببیند که بر سگ یا بالش سگ تکیه داده است، دلالت بر دوستش دارد که بر او تکیه داده و از او کمک می خواهد، و سگ در خواب ممکن است به نگهبان اشاره کند.
 • و پرورش سگ در خواب به تعبیر شیخ النابلسی بیانگر این است که بیننده خواب با یکی از خدمتکاران یا کارگران خود دوست می شود و او را دوست می دارد و دیدن شکار با سگ بیانگر رسیدن به آرزو و برآورده شدن خواسته و سگ شکار است. در خواب عموماً بهتر از دیگران هستند و نشانگر یاور است اما او بی جوانمردی است و سگها به شکار می روند.
 • دیدن سگ های نگهبان در خواب حکایت از حفظ و صیانت از افراد بیننده خواب دارد، با این تفاوت که سگ های نگهبان در خواب بیمار هستند که نشان دهنده از بین رفتن مال و نشان دهنده بیماری است.
 • و درباره دیدن سگ خانگی در خواب تعبیر خواب در شیرینی آن می گوید دلالت بر بازی و سرگرمی و بی دینی دارد و در خواب دیدن سگ در خانه، بیننده خواب می‌سازد و خراب می‌کند مانند آن که کاموای خود را باز کند و هر که ببیند در خواب سگ خانگی می‌خرد، می‌گذارد. پول او در چیزی است که در آن خوب نیست.
 • و خواب مردن سگ اهلی اگر معلوم باشد دلالت بر مرگ مردی سفیه دارد و هر که در خواب ببیند سگ را با دست مسح می کند سفیهان را اداره می کند.
 • در مورد کسی که می بیند با یک سگ خانگی در خیابان راه می رود، پس او فردی خودخواه و پست است که به احساسات دیگران اهمیت نمی دهد.
 • و تعبیر اطعام سگ در خواب این است که دلالت بر میل به دنیا و هوای آن دارد و خداوند متعال تبارک و تعالی و دانا است.
 • تعبیر بازی با سگ در خواب

  ابن سیرین می گوید: سگ بازی در خواب ممکن است بیانگر خوشبختی و خوشبختی باشد و بازی با سگ های کوچک در خواب بیانگر مراقبت از کودکان غریبه و مهربانی با آنهاست، غیر از آن، سگ در خواب اغلب بیانگر آسیب و آسیب است. بدبختی

 • عوضی در خواب، به گفته ابن سیرین، دلالت بر زنی پست داردو زن عوضی در خواب، زن بارور است که ناله می کند، و دستان عوضی در خواب به زنی زور زبان و بسیار شاکی است.
 • عوضی سیاه در خواب بیانگر زنی است که حاکم است اما ذاتا بدخواه است و در مورد عوضی سفید در خواب نماد زنی ریاکار است که دوستی را در دل دشمنی نشان می دهد و دیدن عوضی بلوند در خواب بیانگر زن استثمارگر و گدایی
 • فرار از سگ در خواب، بیانگر قرار گرفتن در معرض فتنه و تلاش برای خلاصی از آن است، و هر که در خواب ببیند سگی در تعقیب او است، زنی است که می خواهد جانش را برای او تباه کند و نیش سگ. در خواب آسیب زن حقیر است.
 • دیدن سگی که در خواب به دنیا می‌آید، بیانگر آن است که چیزی بیشتر ضرر دارد تا منفعت، و می‌گفتند تولد سگ در خواب، نشانه گسترش دشمنی و خصومت با قوم خوارکننده‌ای است که در آنها خیر نیست.
 • ابن سیرین می گوید سگ کوچک در خواب نشانگر پسری محبوب استو توله سگ در خواب نماد کودکانی است که وارد قلب لذت می شوند توله های سیاه در خواب رهبری و فرمانروایی خواهند کرد و اما توله های سفید در خواب بیانگر ایمان و خیرخواهی بیننده است مشروط بر اینکه توله ها در خانه بیننده باشند و آنها را بزرگ کنید
 • در مورد سگ های ولگرد کوچک در خواب، آنها به بچه های ولگرد و بی خانمان و جیب برها اشاره می کنند.گفتند توله های سیاه ولگرد در خواب شیطان و اجنه هستند و سگ های سفید کوچک نماد کودکان خیابانی هستند.
 • بازی با سگ های کوچک در خواب، بیانگر آسایش و آرامش است، مشروط بر اینکه بیننده به آنها آسیبی نرساند و غذا دادن به سگ های کوچک در خواب، نمادی از صدقه و اطعام به گدا و فقیر است.
 • كشتن سگ كوچك در خواب بيانگر بي عدالتي جوانان در اثر اعمال بزرگترها است و ديدن سگهاي كوچك مرده در خواب ممكن است بيانگر پايان عداوت و خصومت باشد.
 • تعبیر خواب در وب سایت شیرین خود می گوید: سگ در خواب برای زن متاهل نشان دهنده هر کسی است که به ناحق به او طمع می کندو گاز گرفتن سگ در خواب برای زن غیبت و غیبت همسالان و حسادت آنان است و اگر زن شوهردار ببیند که سگ‌ها او را تعقیب می‌کنند، نشانگر مردان نادانی است که از او پیروی می‌کنند و قصد آزار او را دارند.
 • فرار از سگ در خواب برای زن شوهردار، بیانگر تلاش برای فرار از مرد پست است و فرار از سگ در خواب، بیانگر فرار از شر مردان نادان است، و هر که در خواب ببیند که از دست سگ می گریزد. او از دست کسانی که به او طمع دارند می گریزد.
 • و سگ سیاه در خواب برای زن، دیو به شکل انسان است، طبق حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: «سگ سیاه شیطان است.» و اما سگ سفید در در خواب، مردی او را با کلمات مغرور می کند تا او را در تورهای خود بیاندازد، و سگ قهوه ای در خواب مردی است که او را تهدید می کند.
 • دیدن سگ های خانگی زن متاهل نشان دهنده مردی گمراه و گمراه است و خرید سگ خانگی در خواب نمادی از اعتماد به جایی نابجا و بدون خانواده و همچنین هدیه گرفتن سگ خانگی در خواب برای زن متاهل است. دلالت بر هدیه ای پست دارد که خیر نمی خواهد و خداوند متعال داناتر است.
 • سگ در خواب برای زن مجرد بیانگر شخصی است که برای او خیری نمی خواهدو سگ سیاه در خواب زن مجرد، جوان بدی است که مورد اعتماد نیست و اگر دختر مجردی در خواب گروهی از سگ های سیاه را ببیند، کسانی هستند که می خواهند او را به فتنه و گناه بیاندازند. در مورد سگ سفید هم نشان می دهد که چه کسی دوست است و چه کسی دشمن است، آنها اخلاق ندارند.
 • گاز گرفتن سگ در خواب برای زن مجرد، بیانگر آزار شخص ضعیف است، و هر کس در خواب ببیند سگی او را گاز می گیرد و گوشت او را می خورد، بیانگر این است که کسی قصد دارد آبروی او را به هم بزند.
 • سگ های کوچک در خواب برای مجردها نشان دهنده سرگرمی، بازی و سرگرمی است و غذا دادن به سگ های کوچک در خواب ممکن است نمادی از صدقه نابجا باشد و هرکس در خواب ببیند که توله سگ یا سگ کوچکی بزرگ می کند، به کودکی کمک می کند. الان نه.
 • خوردن گوشت سگ در خواب برای مقابله با دشمن و شکست دادن او به تعبیر ابن سیرین و کشتن سگ در خواب بیانگر پیروزی بر دشمن است چنانکه شیخ نابلسی می گوید.
 • ابن سیرین می گوید که در خواب خود را دید که به سگ تبدیل شد، اما به زمین رفت و از هوس های خود پیروی کرد، پس شباهت او مانند سگ است.
 • پارس سگ در خواب بیانگر سخنان کم جوانمردی است و هر که در خواب پارس سگ را نشنود دشمن دشمنی خود را ترک می کند به تعبیر شیخ نابلسی.
 • هر که در خواب سگی ببیند که شبیه سگ اهل غار است، این خواب به گفته نابلسی، دلالت بر ترس و گریز دارد.
 • سگ شکار در خواب برای کسی که سودی از او نمی‌خواهد خیر و منفعت است و شکار سگ در خواب نیز خیر و منفعت است – تعبیر خواب.
 • در خواب دیدن سگی که در آب شنا می کند، بیانگر پستی است، مانند آن که غذا را تف کند تا کسی نتواند آن را بخورد و چون شیر از آب نمی نوشد سگ از آن می لیسد و شاعر در آن می گوید: شیرها. اگر سگ ها در آن آواز می خوانند از آب بپرهیزید… و کرم به شکم برمی گردد و از سهم احمق ها راضی نمی شود.
 • منابع و مراجع addremove

  1. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  2. کتاب «عالم الرؤیا، تعبیر العلم و الاشارات»، دکتر سلیمان الدلیمی، دار الکتب العلمیة، بیروت، چاپ اول 2005م.
  3. کتاب «تعبیر خواب خوش بینی» محمد بن سیرین، مکتبة الایمان، قاهره.
  4. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا