تعبیر خواب تور ماهیگیری به روایت ابن سیرین

تعبیر خواب تور ماهیگیری به روایت ابن سیرین

تعبیر خواب تور ماهیگیری در خواب به روایت ابن سیرین خواب دیدن تور ماهیگیری برای زن مجرد، زن متاهل یا حامله دلیل بر بسیاری از چیزها است که برخی خیر و برخی دیگر شر است. و این همان چیزی است که در مقاله خود به تفصیل توضیح خواهیم داد، زیرا محقق تفسیر ابن سیرین در این مورد بیش از یک نظر داشته است.خواب دیدن تور ماهیگیری در خواب برای زن و مرد تعبیر شد که هر یک از آنها تفاسیر و مفاهیم خاص خود را دارند.

تعبیر خواب تور ماهیگیری ابن سیرین

 • تعبیر خواب


  تور ماهیگیری در خواب

  پر از ماهی های فراوان، این نشان دهنده امرار معاش فراوانی است که بیننده خواب به دست خواهد آورد.

 • اگر شخصی در خواب تور ماهیگیری پر از ماهی بدون فلس ببیند، بیانگر آن است که بیننده در خواب، کارهای بد زیادی انجام می دهد.

 • اگر در خواب ببیند که با تور ماهیگیری ماهی بزرگی می گیرد، بیانگر مال و ثروت فراوانی است که به دست می آورد.

 • اگر انسان در خواب ببیند که در حال ماهیگیری است

  ماهی


  در تور ماهیگیری گرفتار شد و خورده شد و این نشان دهنده تعداد زیادی زن در زندگی اوست اگر بیننده خواب مرد باشد.

 • تعبیر خواب تور ماهیگیری با جزئیات

 • اگر شخصی در خواب ببیند که با تور ماهی مرده صید می کند، بیانگر ناتوانی او در رسیدن به اهداف و آرزوهای مورد نظر است.

 • شخصی در خواب می بیند که با تور ماهیگیری از آب نمک ماهی می گیرد و سپس آن را در آب شیرین می گذارد، این نشان می دهد که در معرض ریا است.

 • اگر بیننده ببیند که با تور ماهیگیری ماهی می گیرد و دوباره به دریا می زند، بیانگر توبه خالصانه و دوری از گناه بزرگی است که انجام می دهد.

 • تعبیر دیدن تور ماهیگیری برای زن مجرد به روایت ابن سیرین

 • اگر دختری در خواب ببیند که با تور ماهیگیری ماهی می گیرد و ماهی بزرگ بود، نشان دهنده جنبه های مثبت دوره آینده است.

 • اگر دختری در خواب ببیند که با تور ماهیگیری به سختی ماهی می گیرد، بیانگر رزق و روزی است که پس از خستگی و سختی به دست می آورد.

 • دیدن ماهی های صید شده در تور ماهیگیری با فلس های ضخیم نشان دهنده پول نامشروعی است که به دست خواهید آورد.

 • خواب تور ماهیگیری برای زن شوهردار به روایت ابن سیرین

 • اگر زن متاهل ببیند …

  رویا

  اینکه او با تور ماهیگیری از چاه ماهیگیری می کند و به داخل نگاه می کند، نشان می دهد که او مسیرهای زشتی را دنبال می کند که شبهات زیادی در آن وجود دارد.

 • اگر ببیند که تور ماهیگیری را در دریا می اندازد تا ماهی بگیرد، حاکی از خیر و برکت است.

 • در خواب دیدن تور ماهیگیری که از آب بیرون آورده شده است، نشانه موفقیت و خوبی است.

 • لطفاً خوابی را که می خواهید تعبیر کنید به همراه ذکر وضعیت تأهل در کامنت زیر مطلب درج کنید تا به آن پاسخ داده و تعبیرش کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا