تعبیر دیدن مدفوع کبوتر برای زنان مجرد و متاهل و باردار

تفسیر یک رویا

مدفوع کبوتر


برای زنان مجرد، زنان متاهل و زنان باردار یکی از خواب هایی است که بسیاری از زنان می بینند و به دنبال رمزگشایی و دانستن تعبیر آن هستند.

معنی دیدن مدفوع کبوتر برای زن مجرد

 • دختر مجردی که خواب می بیند فضله کبوتر به لباسش می مالند، نشان می دهد که به زودی با مردی ازدواج می کند که دارای صفات خوب و اخلاق خوب باشد.

 • این چشم انداز همچنین نشان می دهد که او قبل از ازدواج خود را به شیوه ای خاص آماده می کند.

 • دیدن مدفوع کبوتر در خواب سفید نیز بیانگر ازدواج با فردی متعهد است.

 • وقتی دختری در خواب می بیند که توانسته است خود را تسکین دهد، نشانه آن است که بر مشکلاتی که در زمینه کاری با آن روبه رو است غلبه خواهد کرد.

 • همچنین به معنای پایان تخفیف ها و شنیدن خبرهای خوب است.

 • اگر زن مجردی در خواب ببیند مدفوع کودک کوچکی را می بیند، به این معنی است که اضطرابی که احساس می کند کاملاً پایان می یابد و با فردی که دوستش دارد ازدواج می کند.

 • تعبیر مدفوع کبوتر برای زن متاهل

 • دیدن حمام در خواب یک زن

  برای زن متاهل حکایت از خیر و معاش فراوان دارد، مخصوصاً اگر سفید باشد.

 • اگر کسی دیر زایمان کند و در خواب فضله کبوتر سفید ببیند، بصیرت به این معنی است که خبر حاملگی خود را خواهد شنید که باعث شادی و شادی دل او و همسرش و خانواده اش می شود.

 • و اما زن شوهرداری که زایمان کرد و ضایعات دید

  کبوترهای سفید به این معنی است که آینده روشنی در انتظار فرزندانش است.

 • و اما کسى که گرفتار ناراحتى و گرفتارى است و در خواب مى بیند که مدفوع مى کند، این بدان معناست که همه غم و اندوه او برطرف مى شود و تمام مى شود.

 • دیدن مدفوع کبوتر در خواب بیانگر ثبات و احساس اطمینان است.

 • معنی دیدن مدفوع کبوتر برای زنان مطلقه و بیوه

 • زن مطلقه ای که در خواب مدفوع کبوتر را می بیند و احساس راحتی می کند، پس بینایی به این معناست که با شوهر سابق خود آشتی می کند و نزد او باز می گردد.

 • و اما زن بیوه ای که در خواب مدفوع کبوتر را می بیند، مژده است که با مرد خوب دیگری ازدواج کند و با او احساس خوشبختی کند.

 • معنی دیدن مدفوع کبوتر برای زن باردار

 • مدفوع کبوتر در خواب یک زن

  زن باردار گواه قاطع راحتی، آسانی و معیشت است.

 • بصیرت به معنای خیر و روزی فراوان برای نوزاد است.

 • همچنین به معنای تکمیل فرآیند زایمان بدون خطر است.

 • مدفوع کبوتر در خواب یک زن باردار

  این نشان دهنده سلامت او و نوزاد تازه متولد شده است.

 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا