آینه در خواب و تعبیر دیدن آینه در خواب

آینه در خواب و تعبیر دیدن آینه در خواب

نماد آینه در خواب تعبیر دیدن آینه و دیدن در آینه یا آینه در خواب تعبیر خواب شکستن آینه و دیدن آینه شکسته علاوه بر تعبیر بینایی تمیز کردن آینه و تعبیر دیدن آینه در خواب برای زنان

می گویند نرگس یا نرگس وقتی به انعکاس تصویر خود بر روی آب از نزدیک نگریست، فریفته زیبایی او شد، پس برای بوسیدن خود فرود آمد، اما در آب افتاد و غرق شد و نرگس در آن شکوفا شد. مکان، پس غرور و خودپسندی را با خودشیفتگی منسوب به او دانست، پس تعبیر دیدن در آینه در خواب چیست؟ آیا زن در خواب ربطی به داستان نرگس و نارسیسیسم دارد؟تعبیر دیدن آینه در خواب را به شما پیشنهاد می کنیم، از طریق تعبیر دیدن آینه شکسته و آینه شکسته در خواب، تعبیر دیدن آینه در خواب و بینایی تمیز کردن آینه، علاوه بر تعبیر دیدن آینه در خواب برای زن و موارد دیگر دیدن آینه در خواب.

تعبیر رؤیت آینه با توجه به حالت بیننده و زمینه بینایی متفاوت است.و معانی آینه در خواب بسیار و متنوع است، آینه به قول ابن سیرین ممکن است بر زن دلالت کند و ممکن است بر فرزند مشابه دلالت کند و زن در خواب نیز دلالت بر دل و جان دارد. و آینه در خواب خیال باطل و تکبر است.

The Interpreter of Dreams در وب سایت شیرین خود اضافه می کند آینه در خواب بیانگر غرور و خودارزیابی است و آینه در خواب ممکن است نشان دهنده پسر و زن باشد و آینه در خواب نماد چهره شناسی است و در سطور بعدی به موارد دیدن نزدیک می شویم. آینه ها با جزئیات

ابن سیرین می گوید که نگاه کردن در آینه خواب است زیرا هر که منتظر پسری بود، شبیه اوست و هر که در آینه نگاه کرد و منتظر فرزندی بود، شبیه او شد، خواه منتظر برادر باشد یا پسر، و این بینش برای مرد است. و در مورد زن هم همینطور.در جدایی زن و شوهر و نگاه کردن در آیینه اگر قصد آراستن یا کشیدن خط چشم باشد، نشانگر تقوای بیننده و اهل سنت اوست و نشان دهنده توجه او به امور است. از برادرانش (تعبیر دیدن سرمه در خواب بخوانید) و نگاه کردن به آینه نقره در خواب برای او مصیبت در حیثیت و شرافت او می آید. اندازه، پس هر کس صورت خود را در آینه ببیند بزرگتر از آن است، نشان دهنده مقام بلندی است و هر چه صورت بیننده در خواب زیباتر باشد، نشانگر جوانمردی و حال خوب او در بین مردم است.

هر که در خواب در آینه نگاه کند ریش سیاهی یافت که واقعاً نداشت، زیرا نشان دهنده حال خوب او در بین مردم است، همچنین ریشی که سیاهی آن بر سفیدی آن می گذرد، و اما دیدن سفید شدن ریش در آینه، نشان دهنده فقر و بدهی است. بیانگر قوت در دین و ضعف در منزلت است و همه اینها در صورتی که شکل بیننده در آینه در واقعیت نباشد.(در مورد دیدن ریش در خواب بیشتر بخوانید).

نگاه کردن در آینه در خواب به روایت شیخ نابلسی ممکن است دلالت بر خشم خداوند داشته باشد و بیننده در نهان و آشکار از پروردگار خود نافرمانی کند و رضای خدا را نجوید و در زندگی دنیوی خود دچار نقصان شود. النابلسی می افزاید: هر که در آینه نگاه کند و جوانی ببیند دشمن او جای او را می گیرد و هر که پیرمردی را در آینه ببیند دوستش جای او را می گیرد و هر که در آینه شکلی غیر از شکل او ببیند. این ممکن است در پول یا ذهنش صدمه ببیند، اما هر کس در آینه نگاه کند و خود را زن ببیند به اقتضای حالش ازدواج می کند یا دختری به دنیا می آورد یا کنیز را مبتلا می کند (تعبیر را بخوانید). دیدن ازدواج در خواب).

تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن در آینه در خواب می گویدنگاه کردن به آینه به طور کلی در خواب، بینش انسان از خود و ارزیابی او از خود است و هر که در خواب خود را در آینه زیبا ببیند، بیانگر حال خوب و عمل نیک است.هر که خود را در آینه ببیند پیرمرد است او در امور زندگی خود حکمت می دید، اما هر که خود را در آینه جوانتر ببیند ممکن است حماقت و بی پروایی و عشق به دنیا باشد و هر که در خواب خود را برهنه در آینه ببیند ارزش ها را از خود می کشد. و اصول، عمل، و اما کسی که در آینه نگاه کند و صورت خود را نبیند، نه حقیقت وجود خود را در زمین می داند و نه دلیل خلقت او را از سوی خداوند. اگر زیباتر از صورتش باشد، آرزو و آرزوی اوست و اگر بدتر ببیند، شکست اوست، و هر که در خواب خود را در اتاقی پر از آیینه ببیند، در اختیار شیطان است. و در خانه ای که آینه هایش فراوان باشد خیری نیست و دیدن انعکاس نور بر آینه ممکن است نمایانگر چهره و بینایی پس از واقعه باشد.

ابن سیرین می افزاید نگاه کردن در آینه در خواب برای حاکم و صاحب قدرت این است که از مقام خود برکنار شود و دیگری جای او را بگیرد و این ممکن است جدایی او و اهل خانه و ازدواج همسرش باشد. به دیگری و او همتای او خواهد بود و هر که مجرد بود و در آینه نگاه کرد ازدواج کرد و هر که از پشت در آینه نگاه کرد به همسرش فسق می کرد.به گفته النابلسی اگر بیمار در آینه نگاه کند. در خواب ممکن است دلالت بر مرگ او داشته باشد و خداوند اعلم است و اما زندانی اگر در خواب به چهره خود در آینه نگاه کند رستگاری و آزادی اوست.

و تعبیر خواب در حلاوت آنها از تعبیر رؤیت نگاه کردن در آینه به حال بیننده گوید.نگاه کردن در آینه برای ثروتمند نشان دهنده تکبر او و برای فقیر بدبختی او است و در آینه نگاه کردن به مریض شفا است و زندانی از زندان رهایی می یابد و دید در آینه نشان می دهد. به مؤمن که برای مساجد و نماز مجالس زینت می دهد و برای کم ایمانی عشق به دنیا.

آینه تمیز در خواب همیشه بهتر از آینه ای است که در آن خاک و زنگ یا تاریکی باشد چنانکه ابن سیرین می گوید نگاه کردن به آینه پاک در خواب بیانگر رفع نگرانی است.النابلسی نیز.و تعبیر. در خواب تمیز کردن آینه در خواب این است که بیننده نگران است و آسودگی می خواهد، پس اگر آن را تمیز کند، نگرانی از او برطرف می شود و اگر نتواند آن را تمیز کند، آسودگی نمی یابد. خواب استغفار و پاکی سینه است و دیدن خرید آینه در خواب امیدی نو است در حالی که تعمیر آینه در خواب حکایت از رسیدن به هدف دارد.

به قول شیخ نابلسی شکستن آینه در خواب ممکن است دلالت بر مرگ همسر داشته باشد در حالی که تعبیر خواب در شیرینی او می گوید دیدن آینه شکسته در خواب عموماً بیانگر خودباختگی است و نگاه کردن به آینه شکسته در خواب ضعف عزت نفس است. خواب پس از خشم آرام است و هر کس با آینه شکسته خود را آزار دهد افسردگی شدید و دور از راه حق است و خدا داناتر است.

ابن سیرین می گوید که نگاه کردن در آینه در خواب برای زن حامله نشان دهنده تولد اوست و اینکه دختری به دنیا بیاورد که شبیه او باشد و زن شوهردار در خواب در آینه نگاه کند اگر حاملگی در او نباشد شوهرش او را زیان می رساند و او همتای او و شاید شبیه او باشد. او، یا شباهت او را می بیند.

تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن آینه برای زنان می گویددیدن آینه در خواب برای زن به طور کلی، خود را در مقیاس زنان ارزیابی کند، نه در مقیاس کار، اگر در خواب در آینه نگاه کند، زیباتر می شود، اگر ازدواج کرده باشد، زن حمل می کند و نگاه کردن در آینه در خواب برای زن مجرد، بیانگر آن است که او «چراغ خود را آویزان می کند»، به قول اعراب، یعنی برای ازدواج آماده می شود، در آینه چهره زشتی دید، زیرا از کار بدی خود پشیمان می شود یا از این که او پشیمان است. توطئه دختران جنس خود را می کشد و دیدن آینه های شکسته در خواب برای زن احساسات معشوق یا شوهر را می شکند و دیدن شکستن آینه در خواب نشان دهنده ضربه روحی است و خدا بهتر می داند مشاوره زیبایی یا اجتماعی و هر کس در آیینه کسی را با او ببیند اگر متاهل باشد به او ضرر می‌رساند و اگر مجرد باشد نشانگر همسالان و همسالانش است. رویای یک زن خواستگاری با مردم، تعریف و تمجید و هنر معامله است.

 • هر کس در خواب در آینه نگاه کند و عورت زنی را ببیند نزد او می‌آید – ابن سیرین.
 • هر كه از پشت در آينه بنگرد اگر حاكم باشد حكمش از بين مي رود و اگر كشاورز باشد زراعتش زيان مي كند و از زنش فحاشي مي آيد ـ ابن سيرين .
 • نگاه كردن به آينه نقره در خواب بيانگر ترس همراه با پريشاني و عزم است و نگاه كردن به آينه طلا در خواب بيانگر ثروت پس از فقر و قوت در دين و قدرت يافتن پس از عزل است – شيخ نابلسي .
 • آینه گرانبها در خواب شکوه و اعتبار است – تعبیر خواب.
 • منابع و مراجع

  1. کتاب «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. کتاب «عطر الحیوان فی تعبیر خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  3. کتاب «تعبیر خواب از کلمات ائمه و پرچمها» شیخ علی احمد عبدالعال طهطاوی، دار الکتب العلمیة بیروت، چاپ دوم 2005م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا