تعبیر خواب خاک به قول النابلسی

تعبیر خواب خاک در خواب به روایت النابلسی کثیفی یکی از چیزهایی است که مردم در تعبیر دیدن آن در خواب اختلاف نظر داشتند که انسان از خاک آفریده شده است و از آن آغاز شد و به آن رسید. برمی‌گرداند.مطمئناً این موضوع در علم تعبیر خواب مفاهیم بسیاری را به همراه دارد، بنابراین امروز به تفصیل بیشتر به تعبیر کثیفی در خواب می‌پردازیم. از جایی با ما همراه باشید.

تفسیر غبار ابن سیرین

ابن سیرین در خواب خاک را به پول تعبیر کرده است هر که در خواب ببیند که بر خاک راه می رود دلیل بر آن است که مال به دست می آورد هر که در خواب ببیند خاک می خورد این دلیل بر نزدیکی بیننده خواب است. به خدای متعال و انجام کار نیک.

هر کس در خواب لباس خود را کثیف ببیند به معنای ابتلا به بیماری یا از دست دادن عزیزی است، هر کس در خواب ببیند خانه خود را از خاک یا کثیفی که در خانه گیر کرده پاک می کند، بیانگر نگرانی و خستگی است و بیننده خواب. کثیفی در تعبیر ابن سیرین معانی زیادی دارد که برخی از آنها بد و دیگری خوب است و می تواند نشان دهنده پول و معیشت یا بیماری، فقر یا مرگ باشد.

تعبیر خاک در خواب نابلسی

 • نبلسی وجود چرک در خواب را تعبیر کرده است که بیش از یک معنی دارد که بر حسب دید بیننده می تواند خوب یا بد باشد، هر که در خواب ببیند دست خود را از خاک شسته است، دلیل بر این است که از دست دادن پول و افزایش بدهی.

 • هر که ببیند روی خاک راه می رود یا می خورد، دلیل بر کسب و مال اندوزی است. ازدواج برای مرد مجرد یا مسافرت و کسب درآمد برای یک تاجر.

 • هر که در خواب ببیند که آسمان خاک می بارد، این نیکو است و هر که ببیند خاک خانه خود را جارو کرد و از آن بیرون آورد، دلیل بر ضرر زن است.

 • هر کس در خواب ببیند خانه اش در حال سقوط است و گرداگرد او خاک ظاهر می شود، به این معنی است که بیننده از یکی از خویشاوندان ارث می برد و دیدن خاک بر سر بیننده، رزق و روزی و مالی بسیار است.

 • هر کس در خواب خاک بر سرش بریزد در واقعیت دچار اضطراب و اندوه زیادی می شود.

 • تفسیر غبار ابن شاهین

  ابن شاهین در تعبیر دیدن خاک در خواب گفته است که رزقی است که به خواب بیننده می رسد هر که در خواب خاک بخورد به معنای رزق مالی است و ممکن است برای حج بیت الله الحرام رزق و روزی شود. کثیفی در خانه بیانگر به دست آوردن پول بدون تلاش است هر که ببیند خاک را در ظرفی پس انداز می کند در خانه به این معنی است که پولی به دست می آورد و برای فرزندانش پس انداز می کند و همچنین دیدن خاک در خواب بیانگر کمبود است. پول و فقر

  تعبیر کثیفی در خواب برای زن مجرد

  کثیفی در خواب دختر مجرد دلیل بر خوبی و رسیدن روزی است، ممکن است پول باشد یا ازدواج، یا تکان دادن خاک در خواب یا پاک کردن آن نشان دهنده شکست و ضرر است.

  تعبیر کثیفی در خواب زن متاهل

  کثیفی در خواب یک زن متاهل ممکن است دلیلی بر دریافت ارث از یکی از بستگانش باشد.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا