تعبیر خواب خنجر به روایت الوسیمی

تعبیر خواب خنجر در خواب به تعبیر العصیمی به تفصیل خنجر بیانگر بسیاری از اتفاقات و چیزهایی است که بین خیر و شر فرق می کند به تعبیر العصیمی به تفصیل توضیح می دهیم خنجر یک اسلحه تیغه ای که ممکن است برخی افراد برای کارهای غیرقانونی مانند قتل استفاده کنند که در این مدت رواج یافته است.

خواب خنجر


برای زن و مرد، هر یک از آنها معانی و تعابیری دارد که با دیگری متفاوت است.

تعبیر خواب خنجر در خواب العصیمی

 • تعبیر خواب


  خنجر در خواب

  اگر خواب بیننده مالک آن باشد، این نشان دهنده پول زیادی است که به دست خواهد آورد.

 • اگر در خواب ببیند که از دست کسی خنجر می گیرد، بیانگر پیروزی و خلاص شدن از شر دشمنان در مدت کوتاهی است.

 • تعبیر خواب خنجر در خواب زن مجرد

 • خواب دختری که خنجر در دست دارد نشان از پول فراوانی است که به دست خواهد آورد.

 • خواب خنجر طلایی نشانه ازدواج در آینده نزدیک است.

 • در مورد خواب زره پوشیدن و خنجر زدن، این نشان دهنده شوهر خوبی است که خواهید داشت.

 • تعبیر خواب خنجر در خواب زن باردار

 • اگر زن حامله در خواب ببیند خنجر در دست دارد، بیانگر رزق و خیر فراوانی است که او و شوهرش به دست می آورند.

 • اما اگر در خواب ببیند که به شوهرش خنجر می دهد، بیانگر مشکلات فراوان و سردرگمی زیاد است.

 • اگر در خواب ببیند که با خنجر به کسی ضربه می زند، بیانگر تمایل او به صحبت با کسی است.

 • تعبیر خواب خنجر برای زن متاهل


 • اگر زن شوهردار ببیند که حامله است

  خنجر

  در دست او، این نشان دهنده امرار معاش و فراوانی پول است.

 • اما اگر در خواب ببیند که خنجر را از مادرش می گیرد، بیانگر بهبود حال او و ثباتی است که بر او حاکم است.

 • تعبیر خواب خنجر برای مرد

 • اگر جوانی در خواب خود را در حال حمل خنجر ببیند، بیانگر توبه خالصانه است.

 • اگر ببیند برای مبارزه با دشمنان خنجر به دست گرفته است، نشان دهنده شخصیت تهاجمی اوست.

 • در مورد مردی که خواب خنجر تزئین شده با رنگ های شاد را می بیند، این نشان می دهد

  پول

  فراوانی و معاش فراوان.

 • اگر در دست کسی که نمی شناسد خنجر ببیند، نشان دهنده افکار منفی است.

 • لطفاً خوابی را که می خواهید تعبیر کنید به همراه ذکر وضعیت تأهل در کامنت زیر مطلب درج کنید تا به آن پاسخ داده و تعبیرش کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا