دیدن هدیه مرده در خواب و خواب دادن مرده به زنده

تمام تعابیر هدیه مرده در خواب و دیدن هدیه گرانبها از مرده در خواب را بخوانید.

دیدن هدیه گرفتن از مرده در خواب نماد امرار معاش و خیر بسیار است، اگر هدیه نماد آن باشد و گفته می شد دیدن مرده به زنده هدیه می دهد، طلا در خواب بیانگر خوشبختی در دنیاست. و آخرت و اگر دیدی مرده ای در خواب ساعتی به تو می دهد، دلیل بر وجوب کار برای آخرت و ترک خوشی های دنیاست و خدا داناتر است.

 • ابن سیرین دیدن هدیه مرده در خواب را به عنوان بخشش و رزق و روزی پربرکت فراوان بیان کرده است.و خواب هديه گرفتن از مرده ممكن است بيانگر آن باشد كه افراد مرده حق خود را بر بيننده ضايع كرده اند و ديدن شادي در هديه ميت در خواب حاكي از خوشحالي و رضايت از بازگشت امر نااميد كننده اي است. و گفته شده است که هديه مرده در خواب حکايت از بهره مندي از مال خود و خانواده و يا علم او از پس از آن، خدا داناتر است.
 • هر کس در خواب ببیند که از مرده ناشناس هدیه می گیرد، هدایت و راهنمایی می شود و خواب مرده قرآن را به زنده ها هدایت می کند، بیانگر التزام به معارف دینی است. هدیه مرده در خواب، بیانگر از دست دادن فرصتی نادر است.
 • تعبیرگران خواب معاصر می گویند دیدن هدیه مرده در خواب بیانگر تقوا و تقوا است و خواب اینکه مرده به زندگان لحاف هدیه می دهد بیانگر حفظ و سلامتی است. هدیه دادن عطر مرده در خواب بیانگر خوشنامی استدیدن هدیه گرفتن کفش از مرده در خواب، بیانگر آن است که بیننده در کارش از او کمک می گیرد و خواب انگشتر هدیه گرفتن از مرده، بیانگر شکوه و افتخار است.
 • هدیه گرفتن از فرمانروای مرده در خواب بیانگر کسب قدرت و اقتدار است و اما دیدن هدیه پدر مرده به پسرش در خواب بیانگر موفقیت در زندگی است و دیدن هدیه مادر مرده در خواب بیانگر آن است. انصاف و قبول کار و اما هدیه پدربزرگ مرده در خواب بیانگر به دست آوردن ارث مادی یا معنوی است.
 • امام صادق(ع) می فرماید: خواب هدیه از مرده دلیل بر پول بی شمار استديدن هديه سجاده ميت در خواب، بيانگر دوري از گمراهي است، و هر کس در خواب مرده اي را ببيند که لباس نماز به او مي دهد، بيانگر تعهد به عبادت و هديه تسبيح از ميت در خواب است. خواب بیانگر کمک به مسافر است و دیدن هدیه حج از مرده در خواب بیانگر توبه و بخشش است.
 • هدیه دادن گل رز از مرده در خواب بیانگر رزق و روزی خوب و سعادت است و هدیه سنگ گرانبها از مرده در خواب بیانگر رزق و روزی سخاوتمندانه است و هر کس ببیند مرده ای در خواب به او الماس می دهد، او را آسان می کند. امور دنیوی، در حالی که هدیه دادن نقره از مرده در خواب نشان دهنده توبه خالصانه است.
 • عود دادن از مرده در خواب، بیانگر آن است که بیننده خواب به سعادت و رزق و روزی می رسد، و خواب دادن جوراب مرده به زنده، بیانگر شکوهی است که ماندگار نیست و دیدن مرده در خواب به زنده ها سبزی می دهد. فراوانی سعادت و نعمت. .
 • نبلسی می‌گوید: هدیه مرده به زنده ساعتی در خواب است که بیانگر یادآوری آخرت است.دیدن ساعت دیواری مرده به زنده ها در خواب بیانگر طول عمر پدر یا پدربزرگ است و دیدن ساعت گرانبها به عنوان هدیه از مرده در خواب بیانگر برکت در سلامتی و رزق و روزی است.
 • دیدن مرده ای که در خواب به زندگان ساعت مچی طلا می دهد، بیانگر بر عهده گرفتن مسئولیت هایی است که در آن خستگی و سختی پس از مرگ وجود دارد و خواب مرده که ساعت مچی نقره ای به زنده هدیه می دهد، بیانگر افزایش ایمان بیننده است. و دیدن مرده ای که ساعت مچی الماسی را در خواب هدیه می دهد، بیانگر بهره مندی از پول او پس از مرگ است.
 • هدیه گرفتن ساعت شکسته از مرده در خواب بیانگر نزدیک شدن مدت است و خواب هدیه گرفتن ساعت شکسته از مرده بیانگر آن است که برکت در خانه از بین می رود.
 • هدیه گرفتن ساعت شنی از مرده در خواب بیانگر کار و امرار معاش است و هدیه مرده به زنده زنگ ساعتی در خواب است و بیانگر هشداری به بیننده برای بازگشت از ارتکاب خطا است.

راه حل آن تعبیر دیدن ساعت در خواب را با کلیک بر روی اینجا بخوانید.

 • تعبیرگران خواب معاصر می گویند هدیه مرده به زنده، ماشین در خواب نشان دهنده ورود به موضوع جدیدی است که برای بیننده خوب است.دیدن مرده ای که در خواب ماشینی مجلل به محله هدیه می دهد، بیانگر ورود بیننده به کاری است که سود و منفعت را در پی دارد و در خواب مرده که ماشینی شکسته به محله هدیه می دهد، بیانگر ضرر و زیان بیننده است. در حقوق بازنشستگی
 • هديه ماشين سفيد از مرده در خواب بيانگر آن است كه بيننده به اهداف والاي خود رسيده است و ديدن هديه ماشين سياه از مرده در خواب بيانگر كسب جلال و افتخار است.
 • هدیه گرفتن ماشین قرمز از مرده در خواب بیانگر دستیابی است و دیدن هدیه ماشین آبی از مرده در خواب بیانگر کسب آرامش و آرامش است.
 • هديه ماشين نو از مرده در خواب بيانگر خير زياد است و ديدن هديه ماشين مستعمل از مرده در خواب حاكي از كمي رزق است كه در آن شادي مي كند.

راه حل آن تعبیر دیدن ماشین در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • ابن سیرین می گوید: هدیه گرفتن از مرده در خواب، بیانگر عاقبت به خیر و آخرت است.و خواب هدیه گرفتن گنج طلا از مرده، دلالت بر شادی و روزی دارد و دیدن هدیه گرفتن شمش طلا از مرده در خواب، حکایت از نگرانی و اندوه او دارد.
 • دیدن انگشتر طلا از مرده در خواب به زنده نشان دهنده سختی کار همراه با ایمان است و خواب هدیه گرفتن دستبند طلا از مرده بیانگر اعمال نیک است.
 • هدیه گرفتن گردنبند طلا از مرده در خواب، بیانگر مسئولیت هایی است که بیننده خواب پس از مرگ بر دوش می کشد و دیدن هدیه انگشتر طلا از مرده در خواب، بیانگر هدایت و راهنمایی است.
 • و خواب دينار يا ليره طلايي كه مرده به شما مي دهد، بيانگر رسيدن شما به مقام و مقام بلند است و ديدن هديه تاج طلا از مرده در خواب بيانگر مال و مال زياد است و خدا مي داند. بهترین.

راه حل آن تعبیر دیدن طلا در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • امام صادق (علیه السلام) می فرماید: دیدن مرده ای که در خواب از زنده ها پول و دینار می دهد، بیانگر دین صحیح است. مخصوصاً دینار قرمز خالص و دیدن مرده در خواب یک بسته پول به زندگان نشان می دهد کاری که بیننده را دچار تشویش می کند و دیدن مرده در خواب پول جعلی زنده را راهنمایی می کند بیانگر عمل حرام است.
 • دیدن سکه های براق مرده در خواب به شخص زنده، بیانگر آن است که او مرتکب گناهان کبیره شده است و دیدن سکه زنگ زده به عنوان هدیه شخص متوفی در خواب، بیانگر فساد در کار بیننده است.
 • دیدن مرده ای که در خواب به شما پول نقره می دهد، بیانگر اعمال نیک و عبادت است و خواب مرده ای که به شما پول طلا می دهد، بیانگر افزایش مقام است.
 • دیدن مرده ای که در خواب به شخص زنده ارز کاغذی می دهد، بیانگر کمک و کمک گرفتن است.

راه حل آن تعبیر دیدن پول در خواب را با کلیک بر روی اینجا بخوانید.

 • مفسران بزرگ رویاها می گویند دیدن هدیه ای از مرده، لباس در خواب، بیانگر حفظ و محافظت است.هر کس در خواب ببیند مرده ای لباسش را به او می دهد به عبادت و امور دینی متعهد است و اگر در خواب دیدی که از هدیه دادن لباس مرده امتناع می ورزی، بیانگر از دست دادن فرصت و مالی است.
 • دیدن هدیه دادن لباس جدید از سوی متوفی در خواب بیانگر بهبود حال بیننده است و دیدن لباس کهنه از مرده در خواب بیانگر حال بد بیننده است.
 • هدیه گرفتن جامه پاک از مرده در خواب، بیانگر نیکی در دین است و خواب هدیه دادن لباس کثیف از مرده، بیانگر افراط در شهوات و رذیلت است.
 • هدیه گرفتن جامه های با ارزش از مرده در خواب بیانگر آشتی است و دیدن هدیه وصله دار از مرده در خواب بیانگر فقر و گرفتاری است.

تعبیر او از دیدن لباس در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • ابن سیرین گفت: دیدن هدیه ای از مرده در خواب برای زنان مجرد، بیانگر مژده استو اگر دختر مجرد در خواب ببیند ساعتی از مرده هدیه گرفته است، بیانگر هشدار به او برای رهایی از بدی ها و گرفتن هدیه از مرده در خواب برای زن مجرد است. معیشت کوتاه مدت را نشان می دهد.
 • هدیه گرفتن طلا از مرده در خواب برای زن مجرد، بیانگر حسن نیت اوست و وقتی در خواب دختر مجرد مرده ای را می بینید که به او پول می دهد، بیانگر شغل جدیدی است که پس از تلاش و پشتکار به دست خواهد آورد.
 • دیدن هدیه دادن لباس مرده در خواب به زن مجرد، بیانگر مصونیت از شر دیگران است و خواب هدیه گرفتن سجاده از مرده به مجرد، بیانگر هدایت و صالح بودن اوست.
 • اگر دختر مجردی مرد مجردی را در خواب ببیند که به او هدیه منفور می دهد، بیانگر ضرر و زیان بزرگی است که به او وارد شده است. بهترین می داند
 • ابن سیرین می گوید دیدن هدیه مرده در خواب برای زن شوهردار، بیانگر وسعت زندگی اوستو اگر زن شوهردار در خواب ببیند که ساعت دیواری از مرده به او هدیه داده است، بیانگر آن است که شوهرش رزق و روزی و مال به دست می آورد و هدیه ماشین سیاه از شوهر مرده در خواب، بیانگر سیادت و شرافت است. و گفته شده است که دیدن شوهر در خواب از مرده هدیه می گیرد، بیانگر تغییر حال او است.
 • هدیه گرفتن یک گردنبند طلا از متوفی در خواب برای زن متاهل بیانگر این است که او مسئولیت های جدیدی را بالاتر از خودش به عهده خواهد گرفت.
 • خواب دادن لباس نو به متوفی برای زن شوهردار، بیانگر پرداخت بدهی او است و خواب هدیه گرفتن فرش از متوفی برای زن متاهل، بیانگر بهبود حال اوست.
 • اگر زن متأهلی در خواب ببیند که مرده پارچه سفیدی به او می دهد، بیانگر تقوا و پرهیزگاری است، دیدن هدیه لباسی از مرده در خواب به زن شوهردار، بیانگر این است که به زودی پس از از دست دادن امید، حامله می شود. .
 • دیدن هدیه مرده در خواب برای زن مطلقه، بیانگر آن است که روزی حلال به او می رسددیدن دریافت پول تقلبی به عنوان هدیه از مرده در خواب برای زن مطلقه بیانگر فساد تجارت او است و دیدن امتناع از گرفتن هدیه از مرده در خواب برای زن مطلقه بیانگر از دست دادن فرصت های مهم است.
 • هدیه گرفتن ساعت نقره ای از مرده در خواب برای زن مطلقه بیانگر ایمان و تقوای اوست و هدیه گرفتن ماشین قرمز رنگ از مرده در خواب برای زن مطلقه بیانگر شادی و سرور است.
 • هدیه گرفتن انگشتر طلا از مرده در خواب برای زن مطلقه بیانگر این است که تصمیمات مهمی گرفته است و هدیه گرفتن از پدر متوفی در خواب برای زن مطلقه نشان دهنده حمایت اوست.
 • خواب هديه مقنعه به مرده به زن مطلقه بيانگر صداقت در دين اوست و ديدن هديه عطر مرده در خواب براي زن مطلقه بيانگر حسن شهرت اوست.
 • اگر زن مطلقه در خواب ببیند که مرده اثاثیه او را می دهد، بیانگر تغییر شرایط او است و دیدن هدیه لحافی از مرده در خواب به زن مطلقه، بیانگر پوشش و محافظت است و خداوند اعلم.
 • دیدن هدیه گرفتن از مرده در خواب برای زن باردار بیانگر آن است که در زندگی او خیر و برکت خواهد یافت.و هدیه گرفتن دستبند طلا از مرده در خواب برای زن باردار بیانگر تعهد او به عبادت است و هدیه گرفتن از پدربزرگ متوفی در خواب برای زن حامله بیانگر بهره مندی از ارث اوست.
 • دیدن دریافت پول کاغذی به عنوان هدیه از مرده در خواب برای زن باردار، بیانگر سختی بارداری است و هدیه دادن بخور مرده در خواب به زن حامله، بیانگر مژده ای است.
 • دریافت ساعت مچی طلایی به عنوان هدیه مرده در خواب به زن باردار بیانگر سهولت زایمان اوست و هدیه دادن ماشین شکسته از مرده در خواب برای زن باردار بیانگر سختی زایمان او است. .
 • دیدن کت از سوی مرده در خواب به زن حامله، نشان دهنده بهبودی او از بیماری است و دیدن هدیه ای از مرده در خواب برای زن باردار، بیانگر این است که او به سلامت به دنیا می آید و خداوند اعلم.

منابع و مراجع addremove

 1. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل برایدی، چاپ المکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
 2. “دایره المعارف تعبیر خواب”، گوستاو میلر.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا