تعبیر دیدن انگشتر در خواب ابن سیرین

تعبیر دیدن انگشتر در خواب به روایت ابن سیرین انگشتر یکی از ظواهر زیبایی شناسی است که زنان به سر می کنند و دیدن انگشتر در خواب را مترجمان به استاد ما سلیمان علیه السلام نسبت داده اند که به آن شهرت دارد. در این مقاله تعابیر مختلف در مورد دیدن حلقه در خواب را به شما نشان خواهیم داد.

تعبیر دیدن انگشتر در خواب ابن سیرین

 • تعبیر خواب انگشتر بسته به نوع انگشتر فرق می کند اعم از فلز یا طلا و نقره و یا فلزات دیگر به طور کلی دیدن انگشتر در خواب نشان دهنده سلطنت است.

 • هر کس در خواب ببیند که انگشتری به او می دهند یا انگشتری دارد، این خواب نشان می دهد که پادشاهی بزرگی دارد و صاحب اختیار می شود.

 • انگشتر دیدن انگشتر نشان دهنده بالا رفتن مقام بیننده خواب و دستور دادن است.

 • تعبیر دیدن انگشتر بزرگ با انگشتر کوچک تفاوتی ندارد.

 • و بینایی

  حلقه یک میخک دارد

  این نشانه مقام بلند و والایی است که بیننده خواب دارد.

 • و اما دیدن انگشتر حکاکی شده در خواب، منادی برآورده شدن آرزوی بیننده است و انگشتری که روی آن حک شده است، نشانه خیر و صلاح در خواب است و به مقامی دست می یابد.

 • هر کس در خواب ببیند که از پادشاه یا سلطان انگشتری می گیرد، بیانگر تصرف بخشی از اموال اوست.

 • تعبیر رؤیت گرفتن انگشتر از خداوند متعال و از رسول

 • هر کس در خواب ببیند که انگشتری از جانب خداوند متعال به او رسیده است، این هدیه خداوند است و به او امنیت می بخشد و عاقبتش را بهبود می بخشد.

 • هر که در خواب ببیند که انگشتر را از پیامبر صلی الله علیه و آله گرفت، این خواب بیانگر افزایش علم و دانش است و در مورد گرفتن انگشتر از عالم نیز همین تعبیر است.

 • هر که ببیند انگشتر از او گرفته می شود، سلطنت و اقتدارش از بین می رود.

 • تعبیر دیدن انگشتر فلزی در خواب ابن سیرین

 • دیدن انگشتر نقره در خواب بیانگر مالکیت اوست.

 • و بینایی

  مهره مسی

  در خواب این خواب ستودنی نیست و بیانگر بدشانسی، اختیار ناقص و بیماری است.

 • هر کس در خواب بیند که انگشتر طلا به دست دارد، نشانة غیبت پادشاهی و اندوه و خواری بزرگ آن مرد است.

 • و مشاهده سردرگمی

  انگشتر از آهن ساخته شده است

  در خواب، بدی است که به خواب بیننده می‌رسد، چنان که خداوند آن را به اصحاب جهنم تهدید کرده است.

 • و هر که ببیند پوشیده است

  انگشتر چوبی

  در خواب، این نشان دهنده یک زن ریاکار یا یک پادشاه منافق است.

 • تعبیر خواب انگشتر

 • هر کس ببیند انگشتری شکسته است، این خواب برای مرد شوهردار علامت طلاق است.

 • هر که ببیند آسمان می بارد زنگ می زند، امسال بر تعداد پسران می آید.

 • هر کس ببیند که انگشتر خود به خود از یک انگشت به انگشت دیگر حرکت می کند، نشان از خیانت همسرش است.

 • هر که در خواب انگشتری با سنگهای بسیار ببیند، نشانگر قدرت و قدرت پادشاهی است.

 • اگر زنی در خواب انگشتر طلا ببیند، نشانه از بین رفتن مال و ثروت اوست.

 • تعبیر دیدن انگشتر با میخک در خواب

 • هر که در خواب انگشتری با میخک سبز ببیند، این خواب نشانگر پسری نیکو است.

 • دیدن انگشتری حاوی زمرد، یاقوت یا الماس در خواب، زیرا این خواب بیانگر قدرت است و هر چه اندازه و ارزش آن در خواب کوچکتر باشد، خواب بیننده ضعیفتر و ضعیفتر می شود.

 • هر کس در خواب ببیند که انگشتر خود را فروخته است، بیانگر ترک همسرش است.

 • هر کس ببیند که حلقه دارای لوب متحرک و ناپایدار است، نشانگر ناپایداری سلطنت اوست، اما اگر حلقه از حلقه بیفتد، بیانگر زوال سلطنت اوست.

 • از این رو تمام تعابیر ممکن در مورد دیدن انگشتر در خواب را برای شما ارائه کرده ایم.

  اگر کسی دیدگاهی دارد و مایل به تفسیر آن است، نظرات شما را در زیر مقاله دریافت می کنیم و در اسرع وقت تفسیر به شما ارائه می شود.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا