تعبیر خواب کرم و معنی دیدن کرم در خواب

تعبیر خواب کرم و معنی دیدن کرم در خواب

خواندن تمام نمادهای کرم در خواب تعبیر دیدن کرم در غذا یا در سجده نماد کرم ترک بدن در خواب و سایر نمادها

علمای تعبیر خواب متفق القول هستند که کرم در خواب بر حسب زمینه بینش به کودکان، کودکان، رعایا یا مزدبگیران دلالت می کند، بدن در خواب به نفع فرزندان است و خداوند داناتر است.

 • ابن سیرین گفت: کرم در خواب نشانگر تعداد زیاد فرزندان استکرم ابریشم در خواب نشانگر قوم سلطان است و هر که در خواب ببیند که کرم جمع می کند، بچه ها را جمع می کند یا جوانان اطراف خود را می طلبد و وفاداری آنها را طلب می کند و شیخ نابلسی می گوید دیدن کرم در خواب دختران و کرم مجرد در خواب نماد دختری است که بیننده او را به دنیا می آورد یا از او نگهداری می کند و خداوند متعال داناتر است. li>
 • دیدن کرم معده در خواب بیانگر فرزندانی است که از پول پدر خود غذا می خورند و کرم معده در خواب برای افراد مجرد بیانگر اطمینان از فرزندان و خرج کردن آنهاست.
 • و هر که در خواب ببیند کرم از او دور می شود، این نمادی است که فرزندانش از مال دیگران خرج می کنند و گفته اند که کرم ها در خواب از بدن خارج می شوند، بیانگر خروج فرزندان از سرپرستی والدین است. خروج کرم ها از بدن مجردها و مجردها نشان دهنده ازدواج نزدیک است.
 • ورود کرم به بدن در خواب بیانگر پولی است که صاحب خواب آن را جمع کرده و پنهان می کندو شاید ورود کرم به بدن در خواب بیانگر پول فرزندان باشد. که مفید است و گفته شد هر که در خواب دید کرمها از بدنش بیرون آمدند از شر او خلاص شد و هر که در خواب دید کرم وارد بدنش می شود سپس دچار دشمنی و رقابت می شود. به محل ورود یا خروج کرم ها در خواب.

شیخ ابن شاهین الظهیری می گوید: دیدن کرم روی لباس در خواب، بیانگر پول است، و بیرون آمدن کرم از بدن در خواب، بیانگر فرزندان و فرزندان است و اما کسی که می‌گفت در خواب کرم‌ها را دیدم که مرا می‌خورند، نشان‌دهنده این است که فرزندانش پول او را می‌خورند، کرم‌های سبز در خواب نشانگر زن صالح است، کرم‌های قرمز در خواب نماد زن حسود و دیدن کرم‌های سفید در خواب است. دلالت بر زنی دارد که به دنبال تأمین معاش شوهر و تربیت فرزندان اوست و دیدن کرم هایی که از آسمان فرود می آیند بیانگر عذاب ناشی از فساد است، انسان ها خدا داناتر است.

 • ورود کرم‌ها به بدن در خواب ممکن است نشان‌دهنده بیماری یا مشکلاتی باشد که بیننده تجربه می‌کند، مخصوصاً خواب ورود کرم‌ها از دهان، بینی یا گوش، و هرکس که کرم‌هایی را دید که وارد بدن می‌شوند. بدن در خواب بیانگر تنبیه اوست، گفته شد ورود کرم ها به بدن در خواب نماد بازگشت فرزندان به خانواده یا نیاز آنها به مراقبت و توجه است و خداوند متعال بهتر می داند.
 • ورود کرمها به دهان در خواب بیانگر پولی است که بیننده می خورد که حق او نیست.
 • ورود کرم به زیر پوست در خواب بیانگر مصونیت کودکان از آسیب است و هرکس در خواب کرمها را زیر پوست خود ببیند خستگی و نگرانی از طرف خانواده است.قوی> و این رویای یک زن متاهل نماد محافظت از فرزندان است، حتی اگر آنها اشتباه کنند.
 • تعبیر خواب در شیرین خود می گویدخروج کرم از بدن در خواب به طور کلی بیانگر نسل و نسل استو خروج کرم با مدفوع در خواب بیانگر خلاص شدن از شر دشمنان است. در حالی که خروج کرم با ادرار در خواب نشان دهنده بهبودی پس از بیماری است.

 • و هر کس در خواب ببیند که کرم از دهانش بیرون می‌آید، بیانگر بد گفتار اوست و کرمی که در خواب از گوش بیرون می‌آید، نشانه بد شنوایی بیننده است و از چشم بیرون می‌آید و نشان می‌دهد که چشم ها پایین نمی آیند.
 • و خروج کرم از بدن در خواب عموماً مایه رستگاری و آسودگی استزیرا هر که در خواب ببیند کرم از شکمش بیرون می آید از شرور دوری می کند و به او می رسد. صفا و بلندی با آن.
 • ابن سیرین گفته است که کرم هایی که در خواب از مقعد یا پشت بیرون می آیند ممکن است نشان دهنده نوه ها باشد و ممکن است نشان دهنده مالی باشد که بیننده برخلاف میل خود خرج می کند.برای نجات بیننده از فریب خانواده.
 • تعبیر خواب در شیرین خود می گویدکرم هایی که در خواب از معده بیرون می آیند، بیانگر خروج دشمنان بیننده از اهل خانه او است و نماد بیرون آمدن اسرار بیننده است. به‌خاطر فرزندانش یا کسانی که از آنها مراقبت می‌کنند.
 • دیدن کرم‌هایی که در خواب روی شکم راه می‌روند، بیانگر پول و منفعتی است که بیننده از خستگی و تلاش به دست می‌آورد، این نشان می‌دهد که پول او به زور گرفته شده است.
 • و هر کس در خواب ببیند که کرم معده دارد به فرزندانش مبتلا می شود، در حالی که درمان کرم و شرب کرم در خواب بیانگر تربیت و تربیت فرزندان است و هر که در خواب ببیند کرم ها گوشت او را می بلعند. این بیانگر طمع فرزندانش به اوست و هر که در خواب کرمی را ببیند که خون او را می مکد، دلالت بر این دارد که فرزندانش او را استثمار کنند و خداوند داناتر است.
 • دیدن کرمها در حال خوردن در خواب بیانگر فساد شبان و گله است و هر که در خواب کرم را در غذا ببیند ممکن است نمادی از سختی امرار معاش و حضور دشمنان باشد. مخالفانی که در راه او هستند و گفته شد خواب کرم خوردن بیانگر فساد نیت و بطلان کار است و هر کس در خواب کرمی را ببیند که غذای او را می خورند فرزندان یا خویشاوندان او مال خود را خرج می کنند و خدا داناتر است.
 • و هر که در خواب کرمی را در آب ببیند، بیانگر این است که فرزندان خود را ترک می کند و خواب کرم در جام آب یا نوشیدنی، نمادی از قرض و فقر و یا قطع تجارت به دلیل نزاع است.
 • کسی که در خواب ببیند بدون اینکه بداند کرم را با غذا یا نوشیدنی می خورد، در معرض ظلم و فریب قرار می گیرد و خوردن کرم با گوشت در خواب، حکایت از روزی مشکوک دارد، ماندگار است.

تعبیر دیدن کرم در میوه و سبزی در خواب

هر کس در خواب کرم در میوه ها یا سبزی ها ببیند، بیانگر تدلیس و نیرنگ و حیله است و خواب کرم سفید در میوه ها نماد فساد چیزی است که بیننده در جستجوی آن بوده و به آن تکیه کرده و گفته شده کرم سیاه با میوه در آن است. خواب نشان دهنده پول زنی است که بیننده به زور می گیرد.میوه و سبزی در خواب نمادی از برهم زدن شراکت با افراد ریاکار و بازیابی پول است.

 • دیدن کرم در مو در خواب بیانگر بدهی های بسیار و بد زندگی استو هر که در خواب کرم ها را در حال راه رفتن در مو ببیند ممکن است در معرض جریمه و مجازات قرار گیرد و خواب کرم بر مو مو نماد ابتلا به کودکان یا دوستانی است که در آنها خوب نیستند.
 • ریزش کرم ها از مو در خواب نماد نجات سخت از بدبختی ها و مشکلات است و دیدن افتادن کرم ها هنگام شانه زدن مو در خواب بیانگر رهایی از دشمنی های آزاردهنده یا قطع رابطه با افراد ریاکار است.
 • پاک کردن موها از کرم در خواب بیانگر بی گناهی از یک اتهام نادرست، رهایی از بدهی های زیاد یا فرار از جریمه است و خروج کرم ها از روی مو در خواب نمادی از پایان بحرانی است که صاحب خواب است و خداوند دانا است.
 • دود یا 44 در خواب بیانگر فریبکاری و ریا استو هر که ببیند مادر چهل و چهار فرزند در خواب او را نیشگون می گیرد، زنی بازیگوش است که انتظار دارد در وسوسه یا تباهی بیفتد. زندگی او برای زن متاهل به معنی بدبختی یا زنی است که خیر او را نمی خواهد.
 • دیدن کرم خاکی در خواب بیانگر منفعت برای جامعه استو دیدن کرم هایی که از روی زمین برداشته شده اند در خواب بیانگر امرار معاش هستند و نگاه به کرم خاکی در خواب نماد عبرت و عبرت است. کار سخت و کوشا.
 • دیدن کرم ابریشم در خواب، بیانگر بندگان سلاطین و بندگان اهل جلال و افتخار است.
 • کرم بهار در خواب دلالت بر رشد و نیکی دارد و هر که در خواب کرم بهار ببیند پولی است که در یک فصل به دست می آورد.
 • کرم های سفید در خواب برای زن متاهل و متاهل حاملگی است و دیدن کرم های سفید در خواب برای زنان مجرد ممکن است نشان دهنده عقاید جدیدی باشد که او دارد و خیر و فایده دارد و کرم های سفید کوچک در خواب بهتر از بزرگ‌ها و دیدن کرم‌های سفید در خواب بیانگر فرزندانی مطیع و صالح است.
 • تعبیر خواب بیرون آمدن کرم های سفید از بدن این است که نماد دوری فرزندان از والدین برای آنچه برای آنها خوب است بدن در نجات بیننده از چیزی است که به راحتی او را پریشان می کند، اما دیدن کرم های سفید در خواب که وارد بدن می شود، ممکن است نشان دهنده بیماری است که دوام نمی آورد و توهمی است که باقی نمی ماند و خداوند اعلم.
 • کشتن کرم‌های سفید در خواب ممکن است نمادی از بی‌عدالتی و ظلم به کودکان باشد و برخی از تعبیرگران خواب می‌گویند که دیدن کرم‌های سفید مرده در خواب بیانگر سودی خیالی است که آواز نمی‌خواند.
 • دیدن کرم سیاه در خواب، بیانگر بیماری و عفونت استو هر که در خواب کرم سیاهی را دید که در اطراف خود می‌چرخد، جاسوس یا پیرو دشمن اوست و می‌گفتند کرم سیاه در خواب نمادی از نافرمانی کودکان یا از بین رفتن منفعت آنها و کشتن کرم سیاه است.در خواب رستگاری و رهایی از آسیب وجود دارد.
 • دیدن کرم سیاه در خواب برای زن متاهل نشان دهنده سختی یا ناقص بودن بارداری است و کرم سیاه در خواب برای زنان مجرد نماد دشمنی افراد ضعیف اما آزاردهنده و کرم سیاه در خواب برای مرد بیانگر دشمنی است. یا نافرمانی فرزندان، و خداوند داناتر است.
 • خروج کرم سیاه از بدن در خواب ممکن است نماد اعمال بد کودکان و تربیت نادرست آنها باشد و خروج کرم سیاه از بدن مجرد و مجرد نشان دهنده سختی ازدواج است و گفته می شد که هر که در خواب دید کرم سیاهی از بدنش بیرون می‌آید و مریض شد، این دلیل بر بهبودی او از بیماری است و خداوند داناتر است.
 • دیدن کرم سبز در خواب بیانگر گسترش خیر و منفعت استو چه بسا کرم سبز در خواب به کودکان حافظ قرآن و پایبند به سنت و هر که سبزه ببیند اطلاق شود. کرم در خانه او برای او مژده است، و خواب کرم سبز بر لباس در خواب، بیانگر برکت در ازدواج و پوشش است، و خداوند داناتر است.
 • خروج کرم سبز از بدن در خواب یکی از علائمی است که نشان دهنده اولاد صالح یا پول مبارک است و هر که در خواب ببیند کرم سبز به بدنش وارد می شود مالی است که از تجارتی پربرکت جمع می کند یا تجارت.
 • دیدن کرم های قرمز در خواب بیانگر بیماری و نگرانی های غالب استو کرم های قرمز در خواب نماد حسادت بین دختران و مشکلات خانوادگی است و دیدن کرم های قرمز درشت در خواب بیانگر زنی تندخو است. که باعث مشکلات و وسوسه می شود.
 • تعبیر خواب در شیرینی خود می گوید: دیدنکرم در خواب برای زن شوهردار بیانگر فریب و نیرنگ دوستان یا دختران او و خروج کرم از بدن در خواب برای زن متاهل بیانگر نجات از نگرانی و فرار از فریب و بدخواهی است.
 • کرم های واژینال در خواب برای زن متاهل نشان دهنده بارداری است در صورتی که لیاقت او را داشته باشد و دیدن کرم هایی که از واژن یا واژن در خواب بیرون می آیند بیانگر حاملگی و زایمان کامل است و کرم های واژینال در خواب ممکن است نشان دهنده درمان مفید باشد. حل مشکلات زناشویی و رفع نگرانی مشروط بر اینکه کرم نباشد سیاه است و خواب بیننده در خواب از آن آسیبی نمی بیند.
 • رؤیایی کرم در موهای زن شوهردار ممکن است بیانگر وسوسه و وسوسه باشدو دیدن کرم مو در خواب برای زن متاهل بیانگر بدهی های بسیار یا شایعات بسیار است و می گفتند پاک کردن مو. از کرم در خواب نماد صاف کردن فرزندان و بهبود آبروی خانواده یا پرداخت بدهی ها و رد شایعات است.
 • دیدن کرم در غذا یا نوشیدنی برای زن شوهردار، بیانگر سختی رزق و تنگی است، و هر که در خواب ببیند که با غذا کرم می خورد، حق اولاد خود را با مال و ارث یا مواظبت می خورد. خواب کرم با میوه برای زن متاهل، نماد پیروی از هوی و هوس و فتنه است.
 • دیدن کرم بر بالین در خواب برای زن شوهردار، علامت حاملگی است و هر کس در خواب ببیند که کرم در دست دارد، فرزند خود را حمل می کند و در خواب کرم می خورد زنی نشان می دهد که از درآمد دخترانش غذا می خورد.

دیدن کرم سفید در خواب برای زن شوهردار

دیدن کرم سفید در خواب زن متاهل بیانگر مژده حاملگی و رزق و روزی یا خیس شدن از پسر و دختر است و ورود کرم سفید به بدن در خواب یا بیانگر حاملگی است یا بیانگر مالی است که جمع آوری می کنید و پنهان می کنید. بله است و می دانم خواب کرم سیاه برای زن متاهل نگرانی از فرزندان و همسرش است و اگر در انتظار بارداری باشد، کرم سیاه در خواب ممکن است نشان دهنده بارداری تاخیری یا فاسد باشد.

 • دیدن کرم در خواب برای زن مجرد بیانگر مژده و ازدواج نزدیک استو کرم سفید در خواب برای زن مجرد ازدواج نزدیک و مبارک است و اما دیدن کرم های بسیار. در بدن نشان دهنده ضرر دشمنی است و دیدن کرم سیاه برای مجرد نشان دهنده دوستان زن است و خیری در آنها نیست و خواب کرم سبز برای دختر نماد برکت و خیر است.
 • ورود کرم به بدن در خواب برای زن مجرد ممکن است نشان دهنده بیماری یا نگرانی باشد، اگر دختر مجردی در خواب کرم هایی را ببیند که روی بدن او راه می روند مراقب فضولان باشد و گفته اند کرم وارد شده است. بدن در خواب برای نامزد نشان دهنده نزدیک بودن ازدواج و بارداری او در ابتدای ازدواج است.< /li>
 • رؤیای خروج کرمها از بدن دختر مجرد، نماد رهایی از دشمنی یا از بین رفتن نگرانی ها و مشکلات است و خروج کرم ها با مدفوع در خواب برای دختر مجرد، نمادی از شفا یا شفا است. پول خرج کردن، در حالی که خروج کرم ها با ادرار در خواب نشان دهنده پایان چیزی است که او را نگران می کرد و کرم های واژن در خواب برای زنان مجرد ممکن است نشان دهنده نزدیک بودن ازدواج او باشد.
 • کرم روی مو در خواب برای زن مجرد نماد افکار مزاحم و مضر است این دید نشان دهنده اضطراب و فکر زیاد است شاید خواب کرم در موهای دختر مجرد بیانگر ترس او از صحبت کردن باشد زیرا شایعات و پاک کردن موی کرم در خواب برای مجردان بیانگر راحتی و از بین رفتن نگرانی یا خستگی است.

“کرم ها در خواب نشان دهنده دسیسه ها و توطئه ها هستند”

 • گوستاو میلر، تعبیرگر معروف غربی رویاها، می گوید که دیدن کرم ها در خواب بیانگر توطئه ها، دسیسه ها و حیله گری هایی است که توسط افراد بدنام انجام می شود و باعث آسیب به بیننده می شود.
 • و اگر دختری در خواب کرم ببیند، اگر بر بدن خود راه برود، مادی گرایی است، اما اگر کرم از او دور شود، روش زندگی مادی خود را رها کرده و به اصول و فضایل بیشتر پایبند است. /li>
 • کرم ابریشم یا کرم ابریشم در خواب به تعبیر میلر بیانگر اشتغال به کارهایی است که سود فراوانی حاصل می شود.در امور بهداشتی و کاری.

منابع و مراجع

 1. کتاب «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000.
 2. کتاب معطر الناس در بیان خواب شیخ عبدالغنی النابلسی.
 3. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برایدی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
 4. کتاب نشانه‌ها در عالم الفاظ امام غرث الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، چاپ کتاب کتب علمی، بیروت 1993م.
 5. دایره المعارف تعبیر خواب، گوستاو میلر.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا