9 تعبیر معروف دیدن پرده در خواب

9 معروف ترین تعبیر دیدن پرده ها در خواب، نشانه ی کتمان است، به همین ترتیب، کتمان اموری است که از خستگی، غم و اندوه، پریشانی و نگرانی پنهان است و تفصیل این رؤیت، دیدن پرده ها در خواب پس از استخاره، خوب است اگر در خواب پرده بسته شود، بیانگر این است که در این رؤیت خیری نیست. در این مقاله.

تعبیر دیدن پرده در خواب چیست؟

دلالت بر خیر و برکت دارد.


دیدن پرده های سفید در خواب چه تعبیری دارد؟

شواهدی از وضعیت خانوادگی پایدار.


تعبیر دیدن پرده قرمز برای زنان مجرد در خواب چیست؟

شواهدی که نشان می دهد او عاشق است، اما او آن را اعلام نمی کند.


دیدن پرده آبی در خواب زن متاهل چه تعبیری دارد؟

بیانگر افزایش پول و کسب برکت است.


تعبیر دیدن پرده های تیره چیست؟

مدارک وجود نوزاد پسر

دیدن پرده در خواب

 • دیدن پرده در خواب، بیانگر خیر و برکت است، چنانکه ابن سیرین توضیح داده است.

 • هر که در خواب ببیند که زن یا یکی از دوستانش را در خانه پنهان می کنند و مانع از آن می شوند، دلیل بر آن است که او شخصی را ترجیح می دهد.

 • دیدن پرده های سفید در خواب دلیلی بر وضعیت باثبات خانواده است.

 • دیدن پرده های قرمز گواه یک داستان عشق جدید است.

 • فقیری که در خواب پرده می بیند، دلیل بر آن است که قرض خود را می پردازد.

 • دیدن پرده های آسیب دیده در خواب، دلیل بر آسودگی و رهایی از پریشانی است.

 • دیدن پرده روی پنجره یا در نشانگر خوشبختی و تعالی در زندگی است.

 • نصب پرده در خواب بیانگر خبر خوش است.

 • دیدن خود در حال خریدن پرده در خواب به معنای رزق و روزی فراوان و خیر است.

 • سپس دیدن پرده های آویزان بر در، نشان دهنده سردرگمی شدید است.

 • دیدن پرده های آویزان شده بر پنجره دلیلی بر وجود شخصی است که علیه او توطئه می کند.

 • پس دیدن پرده ها در خواب، دلیل بر مشکلات و بدبختی هاست.

 • دیدن پرده های بزرگ در خواب بیانگر وجود شر و گرفتاری های فراوانی است که بیننده خواب در زندگی خود می گذرد.

 • تعبیر دیدن پرده برای خانم مجرد

 • دیدن پرده در خواب دختر مجرد دلیلی بر ازدواج است.

 • سپس دیدن پرده های قرمز برای یک زن مجرد در خواب، دلیل بر این است که او در داستان عاشقی افتاده است، اما آن را اعلام نمی کند.

 • دیدن پرده های سبز نیز نشان دهنده ازدواج دختر است.

 • سپس اگر دختری در خواب ببیند که در حال خریدن پرده است، بیانگر آن است که روز عروسی او نزدیک است.

 • تعبیر دیدن پرده برای مرد

 • مردی که در خواب پرده های سیاه می بیند دلیلی بر مشکلات است.

 • سپس مشاهده نکردن پرده های قرمز نشان دهنده ازدواج یک مرد مجرد است.

 • دیدن پرده های سفید گواه این است که بیننده خواب از مشکلات زندگی خود خلاص می شود.

 • دیدن پرده در خواب برای زن متاهل

 • اگر زنی متاهل در خواب ببیند که پرده آویزان است، این نشانه آینده ای روشن است.

 • پس دیدن پرده آبی در خواب زن متاهل بیانگر افزایش مال و کسب برکت است.

 • دیدن پرده های طرح دار در خواب دلیلی بر بارداری در آینده نزدیک است.

 • سپس دیدن پرده های سبز نشان دهنده خیر و برکتی است که در خانه او وجود دارد.

 • تعبیر دیدن پرده برای زن باردار

 • دیدن پرده های زیبا در خواب بیانگر فرزند دختر است.

 • سپس دیدن پرده های تیره رنگ نشان دهنده وجود نوزاد پسر است.

 • لطفا 9 تعبیر معروف دیدن پرده در خواب را که دوست دارید در کامنت زیر مقاله تعبیر کنید را اضافه کنید و ما به آن پاسخ و تعبیر خواهیم کرد.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا