تعبیر دیدن خواب برداشت و کاشت در خواب

تعبیر خواب درو و کاشت دیدن درو، کاشت یا شخم زدن زمین در خواب تعبیرهای زیادی دارد و تعبیر دیدن زمین حاصلخیز در خواب. با تعبیر دیدن زمین بایر متفاوت است و در اینجا در این مقاله تمامی تعابیر ممکن در مورد دیدن زمین و برداشت آن در خواب را به شما نشان خواهیم داد.

تعبیر دیدن خرمن در خواب

 • ديدن خرمن در خواب بيانگر معاش فراوان و موقعيت آسان ديدن محصول در خواب، بيانگر هلاكت و پند است.

 • که در خواب می بیند

  برداشت محصول در کشوری که در آن جنگ وجود دارد

  این خواب نشان دهنده مرگ تعداد افراد به اندازه محصول است.

 • در مورد دیدن برداشت محصول در جایی که جنگ نیست، این نشان دهنده شیوع طاعون یا بیماری همه گیر است.

 • در مورد دیدن

  برداشت در منطقه بازارها

  این نشان دهنده خوبی و سود است.

 • هر که در خواب ببیند که

  مردان مسجد

  یا گردآورندگان درو می کنند، این خواب حکایت از درو ثواب و ثواب دارد.

 • هر کس در خواب ببیند که زراعت را بعد از رشد کامل درو می کند، این خواب برای او مژده است، اما اگر زراعت را پیش از موعد درو کند، این خواب نشان دهنده از بین رفتن آن است غذا و بلایی که بر سر زمین خواهد آمد.

 • تعبیر دیدن کاشت گندم در خواب

  هر کس در خواب ببیند گندم می کارد و جو می رویاند، این خواب نشان می دهد که ظاهر بیننده از باطنش بهتر است، ولی اگر جو بکارد و گندم رویانید، نشانگر عکس است.

  در مورد کسی که محصول خود را در زمان نامناسب درو می کند، این نشان دهنده مرگ جنگ در این منطقه است.

  تعبیر دیدن خوشه در خواب

 • هر کس در خواب مرگ خوشه سفید را ببیند، نشانه مرگ پیر و سالخورده است و هر کس در خواب مرگ خوشه سبز را ببیند، بیانگر مرگ جوان است.

 • و اما کسی که ببیند در وقت مناسب بذر می کارد، نشان دهنده کار خیر و سود حاصل از تجارت است، اما اگر در وقت مناسب نباشد، نشان دهنده مصیبت هایی است که بر بیننده خواب می آید.

 • هر کس در خواب ببیند که زمین دیگری را شخم می زند، این خواب بیانگر ازدواج با همسر آن شخص است.

 • تعبیر دیدن شخم زدن زمین کشاورزی در خواب

  هر که در خواب ببیند که در خواب زمین را شخم می زند، دلالت بر زن یا زمین حاصلخیز دارد.

  مجردی که در خواب ببیند در خواب یا مزرعه زمینی را شخم می زند، نشانه ازدواج در پیش است و اگر در خواب ببیند که زمین روییده است، برای همسرش علامت بارداری است. اما اگر مرد متاهل باشد و بچه داشته باشد، ممکن است خواب نشان دهنده سود و معاش فراوان باشد.

  از این رو تمام تعابیر ممکن در مورد دیدن شخم زدن و برداشت و کاشت در خواب را برای شما ارائه کرده ایم.

  اگر کسی دیدگاهی دارد و مایل است آن را تفسیر کند، نظرات شما را در زیر مقاله دریافت می کنیم و در اسرع وقت تفسیر را به شما ارائه خواهیم کرد.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا