عنکبوت در خواب و تعبیر دیدن عنکبوت در خواب

نماد عنکبوت در خواب و تعبیر نیش عنکبوت و نیشگون گرفتن در خواب، تار عنکبوت و خواب برداشتن و تمیز کردن تار عنکبوت، فرار از عنکبوت و تعقیب عنکبوت در خواب.

ده‌ها نماد برای عنکبوت‌ها و رشته‌های آن‌ها وجود دارد که در فرهنگ‌های مختلف و در انواع مختلف عنکبوت‌ها در یک مکان خاص متفاوت است، بنابراین تعبیرگران خواب چگونه به دیدن عنکبوت در خواب نگاه می‌کنند؟ تعبیر دیدن عنکبوت در خواباز طریق تعبیر دیدن تار عنکبوت و معنی برداشتن و پاک کردن تار عنکبوت در خواب و تعبیر دیدن عنکبوت های کوچک و بزرگ و سفید و سیاه و رنگ های عنکبوت در خواب علاوه بر تعبیر دیدن نیش عنکبوت و یک عنکبوت سمی در خواب.

به گفته ابن سیرین عنکبوت در خواب منفور و بد تعبیر استعنکبوت دلالت بر زنی فریبکار و ملعون و فحشا دارد و عنکبوت در خواب خانه خود را می بافد، زنی بی دین و دیدن عنکبوت در خواب ممکن است دلالت بر مرد ضعیفی داشته باشد که قصد پنهان شدن دارد، در حالی که شیخ نابلسی می گوید: تعبیر دیدن عنکبوت در خواب دلالت بر زهد پرست دارد و هر که ببیند زاهد است با او در خواب عنکبوت همراه زاهد است ( تعبیر دیدن همنشینی و دوستی را در خواب بخوانید . ).و اما خانه عنکبوت در خواب، در شیخ نابلسی دلالت بر ضعف و سستی دارد به خاطر فرموده حق تعالی در سوره عنکبوت (و در حقیقت ضعیف ترین خانه ها خانه عنکبوت است) و دیدن عنکبوت از سقف آویزان یا افتادن، بیانگر زمستان سخت است و خداوند داناتر است.

تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن عنکبوت در خواب می گوید:

 • تعبیر کلی عنکبوت در خواب این است که بیانگر خانواده از هم گسیخته یا فقر است و بیانگر ضعف و قوت است و عنکبوت در خواب نیز بسته به حال بیننده نشان دهنده دشمنی و مصونیت از دشمن است.
 • دیدن عنکبوت های زیاد در خانه حکایت از فقر و تغییر وضعیت دارد و اما تعبیر دیدن عنکبوت بزرگ در خانه ممکن است بیانگر اقتدار مادر باشد و تعبیر عنکبوت در محیط کار که کار ضعیفی است. محیط و عنکبوت سمی در خواب نشان دهنده گسترش حسادت است و تخم عنکبوت در خواب فرزندانی از خانواده متلاشی شده و عنکبوت ماده در خواب همسر حیله گر است.
 • و اما تعبیر فرار از عنکبوت در خواب؟ نشان دهنده فرار از فقر یا ضعف است و عنکبوت در تعقیب بیننده خواب است که دشمن ضعیف او را تعقیب می کند.
 • و هر کس در خواب ببیند که عنکبوت را می کشد در غیاب زن به شوهرش چاقو می زند و اما دیدن عنکبوت در حال خوردن در خواب ضعیف از حق خود صرف نظر کرده است.
 • و بیرون آمدن عنکبوت از بدن در خواب عموماً بیانگر ضعف و سستی است، پس هر که در خواب ببیند عنکبوت از دهانش بیرون می آید، بیانگر ضعف حجت و برهان اوست.
 • و تعبیر خواب در شیرینی خود به معنای دیدن تار و تار عنکبوت در خواب می افزاید.دیدن تار عنکبوت در خواب به طور کلی مصونیت یا فقر است که بستگی به حال بیننده و زمینه خواب دارد تعبیر برداشتن تار عنکبوت در خواب این است که بیانگر تغییر وضعیت به سمت بهتر شدن است. و هر که در خواب تار عنکبوت بر دیوار خانه خود دید فقیر شد و نیز هر که در خواب تار عنکبوت بر دیوارهای مکانی دید کار کمتر رزق و روزی است و خدا اعلم دیدن صید تار عنکبوت توسط دست توانایی شکست دادن دشمن ضعیف است و آن که ببیند در تار عنکبوت می افتد و قدرت حرکت را از دست می دهد قدرت ندارد و ضرب المثل دست کوتاه است و چشم بصیر است. به او.

  تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن نیش عنکبوت یا نیش عنکبوت در خواب می گوید.

 • نیش عنکبوت در خواب به طور کلی فریب خوردن است در حالی که بی توجه است و به صورت کلامی چاقو می خورد.
 • دیدن نیش عنکبوت سمی در خواب بیانگر فریب یکی از خویشاوندان یا دوستان بیننده است.
 • هر که عنکبوت به صورتش گزیده شد از حالتی بدتر شد و صورتش از کار زشت سیاه شد.
 • دیدن نیش عنکبوت بر پای راست، نقص بیننده در دینش است و در سمت چپ نقص او در دنیا.
 • نیش عنکبوت در خواب در دست بیانگر فقر و کمبود است.
 • و نیش عنکبوت از پشت در خواب، خنجر (با سخن گفتن) از دست خیانتکار است.
 • و همچنین نیش عنکبوت در شکم کلماتی را از فرزندانش کوبید.
 • و نیش عنکبوت در جاهای حساس در خواب بیانگر خیانت است.
 • درباره رنگ های عنکبوت در خواب، تعبیر خواب در شیرینی آن می گوید

 • عنکبوت سفید در خواب نشان دهنده پدر بی مسئولیت و عنکبوت شفاف در خواب نشان دهنده فرزندان است.
 • و اما دیدن عنکبوت سیاه در خواب، دلالت بر مادری مسلط دارد و گفته اند عنکبوت سیاه در خواب زنی است که خیر را فقط برای خود دوست دارد.
 • دیدن عنکبوت پشمالو در خواب، دشمنی ضعیف از خانواده است و هر که در خواب عنکبوت مودار را بکشد، بیانگر نجات از آسیب است.
 • عنکبوت سبز در خواب بیانگر آسیب غذا است و دیدن عنکبوت سبز رنگ که در خواب روی بدن بیننده راه می رود ممکن است بیانگر بیماری باشد.
 • دیدن عنکبوت زرد در خواب نشانه ضعف و بیماری است و عنکبوت راه راه یا رنگین در خواب دشمن ریاکار است.
 • ابن سیرین گفت: رطیل در خواب، بیانگر زن فاسد است.و هر کس در خواب رتیل ببیند زنی است که آنچه را بیننده می سازد ویران می کند و آنچه را که خانواده اش درست می کند تباه می کند و رتیل در خواب نا امیدی از زن است از خیانت و ضرر او و خدا. بهترین می داند

 • عنکبوت در خواب برای زن مجرد به طور کلی بیانگر این است که خودخواهی را از دوستان خود آموخته و یا بیانگر آسیبی است که از آنها به او خواهد رسید.دیدن گزیدگی عنکبوت در خواب برای زن مجرد بیانگر خیانت دوست و دیدن است. عنکبوت های سمی در خواب بیانگر این است که بیننده خواب در معرض حسادت است.
 • تار عنکبوت در خواب برای زنان مجرد نماد تله مردانه از شیرین صحبت کردن است، هر کس در خواب دید که تار عنکبوت را تمیز می کند یا تار عنکبوت را از بین می برد، به روابط قدیمی خود پایان می دهد.
 • عنکبوت در خواب یک زن مجرد را می خورد نشان دهنده قدرت حیله گری و حیله گری بیننده است.
 • دیدن عنکبوت بزرگ در خواب برای زن مجرد، بیانگر فقر و کمبود است، همانطور که ترس از عنکبوت در خواب بیانگر ترس از مردان است و فرار از عنکبوت در خواب برای زنان مجرد، نماد احتیاط در مقابل تله مردان است.
 • “تار عنکبوت در خواب نشان دهنده لذت در خانواده است!”میلر تعبیر خواب معروف غربی در تعبیر دیدن عنکبوت در خواب می گوید: دیدن عنکبوت در خواب بیانگر فردی است که در کار خود مشتاق است و به فعالیت و جدیت متمایز می شود و دیدن عنکبوت در حال بافتن نخ های آن در خواب. خواب نشان دهنده خوش شانسی و پیشرفت سریع است که ثروت و رفاه می آورد. موفق باشید، مگر اینکه او را نیش بزند یا نیش بزند. در مورد نیش عنکبوت در خواب، میلر آن را به عنوان نشان دهنده توطئه در محل کار تعبیر می کند که بیننده قربانی خواهد شد. از آن دسیسه ها و نیش عنکبوت بزرگ در خواب بیانگر حسادت است و بیننده در معرض دزدی قرار می گیرد و اگر عنکبوت کوچک باشد نیشش نشان دهنده مشکل است.کوچولوی مزاحم در حالی که کشتن عنکبوت در خواب بیانگر نزاع بین همسران و ممکن است نشان دهنده بهبود تدریجی اوضاع باشد، با این تفاوت که عنکبوت پس از کشتن به زندگی باز می گردد، نشان دهنده بیماری و مصیبت است.

  منابع و مراجع

  1. کتاب «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. کتاب «عطر الحیوان فی تعبیر خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  3. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  4. کتاب «دایره المعارف تعبیر خواب»، گوستاو میلر.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا