تعبیر دیدن پنجره بسته در خواب

تعبیر دیدن پنجره بسته در خواب: پنجره بسته نمادهای مختلفی دارد که بین خیر و شر متفاوت است خانه ای را بدون پنجره یا پنجره پیدا نکنید.

پنجره را ببینید

در خواب بسته به وضعیت آن اعم از باز یا بسته، بزرگ یا کوچک و غیره تعابیر زیادی وجود دارد و همه اینها در سطور زیر توسط مفسران و علمای برجسته برای زن و مرد ارائه شده است.

تعبیر دیدن پنجره بسته در خواب

 • پنجره بسته در خواب گواه این است که…

  جدایش، جدایی

  و فاصله.

 • همچنین نشان دهنده غم و اندوه، اضطراب و تنش بیننده در مورد چیزی است.

 • شاید منظور شماست

  درونگرایی

  عدم تمایل به ملاقات با دیگران

 • دیدن پنجره در خواب توسط ابن سیرین

 • دیدن پنجره در خواب به تعبیر ابن سیرین دلیل بر…

  شنیدن خبر خوشحال کننده

  .

 • که خود را می بیند

  از پنجره به بیرون نگاه می کند

  در خواب، نمادی از این است که او فردی جاه طلب با آرزوهای بزرگ است.

 • چشم انداز

  از پنجره به بیرون نگاه می کند

  روی چیزی تاریک یا وحشتناک نمادی از شنیدن خبر بد است.

 • پنجره ی شکسته

  در خواب بیانگر ناامیدی و شکست است.

 • رویای افتادن از پنجره نمادی از بدتر شدن وضعیت مالی بیننده خواب است.

 • چشم انداز

  پنجره را باز کن

  در خواب، نماد شروع یک پروژه جدید است.

 • دیدن دریا از روی تور نشان دهنده سفر است.

 • معنی دیدن پنجره باز اثر ابن شاهین

 • پنجره باز در خواب را ابن شاهین به خوبی در روابط عاشقانه تعبیر کرد.

 • همانطور که نشان می دهد

  معیشت فراوان

  و موفق باشید.

 • پنجره باز نماد یک زن خوب با شهرت خوب است.

 • چشم انداز

  از پنجره بیرون برو

  باز نشان دهنده فرار از مواجهه با یک موقعیت است.

 • اگر کسی در خواب ببیند که از پنجره وارد خانه می شود، نشانه اداره امور است.

 • تعبیر دیدن پنجره در خواب برای زن مجرد

 • وقتی دختری خواب می بیند که …

  پنجره را باز می کنی

  او با کسی صحبت می کند که نامزدی او را نشان می دهد.

 • پنجره باز نشان دهنده خیر و معیشت است.

 • همانطور که نشان می دهد

  ازدواج

  .

 • اگر ببیند که دارد این کار را می کند

  با بستن پنجره

  این نشانه شکستن نامزدی است.

 • تعبیر دیدن پنجره بسته در خواب برای زن متاهل

 • پنجره را ببینید

  بسته

  در خواب یک زن متاهل بیانگر …

  مسافرت رفتن

  و نبود شوهرش.

 • پنجره باز نماد یک رویداد شاد است.

 • پنجره در خواب او نمادی از تولید مثل است.

 • تعبیر دیدن پنجره در خواب برای زن باردار

 • پنجره در خواب یک زن باردار نمادی است

  وضع حمل

  .

 • اگر هست

  گرفتگی

  نشان دهنده مشکل در زایمان است.

 • اگر باز باشد نشان دهنده تولد است

  زنانه

  و سهولت زایمان

 • تعبیر دیدن پنجره بسته در خواب برای مرد

 • مردی که خواب می بیند که او

  از پنجره به بیرون نگاه می کند

  خبر خوشحال کننده را نشان می دهد.

 • این همچنین نماد رویکرد او برای دستیابی به جاه طلبی خود است.

 • پنجره بسته نماد …

  ناامیدی

  و شکست.

 • تعبیر دیدن پنجره شکسته در خواب

 • پنجره شکسته در خواب یک نماد است

  شک داشتن

  .

 • همچنین نشان دهنده سردرگمی زیاد بیننده خواب در مورد چیزی است.

 • لطفاً خوابی را که می خواهید تعبیر کنید و وضعیت تأهل را در کامنت زیر مطلب ذکر کنید و ما به آن پاسخ داده و تعبیر می کنیم.

  .

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا