تعبیر خواب دیدن مو در خواب به تفصیل

تعبیر خواب دیدن مو در خواب به طور کلی تعابیر دیدن مو در خواب از موقعیتی به موقعیت دیگر و از مردی به زن و مرد مجرد دیگر متفاوت است رویا از طریق وب سایت تجربه من.

شعر در خواب از ابن سیرین

 • ابن سیرین تعابیر مختلفی از دیدن مو در خواب داده است که بسته به خوابیدن، فقیر یا ثروتمند است یا زن، در اینجا برجسته ترین تعبیرات ابن سیرین از مو در خواب است.

 • هر کس در خواب ببیند موهایش مجعد است، ولی در واقع برعکس است، موی فرفری در اینجا نشان می دهد که شخص خوابیده به مال و آبرو و اعتبار و اقتدار دست می یابد.

 • در مورد کسی که می بیند موها بلند و از هم جدا شده است، موی سر در اینجا غالباً نشان می دهد که مثلاً رئیس خوابیده در محل کار از هم جدا می شود و ممکن است رئیس در معرض فقر قرار گیرد و خدا اعلم.

 • و اما کسى که در خواب ببیند که موى سر در جاهاى معمولى آنها رشد کرده است، در خواب تعبیر مى‏شود که ممکن است به زودى به خوابى مبتلا شود.

 • و اما هر کس در خواب ببیند که در موسم معروف حج، سرش را تراشیده است، تراشیدن ریش در اینجا بیانگر این است که خوابیده از امنیت برخوردار است و خدا داناتر است.

 • تعبیر دیدن موهای بلند در خواب

 • دیدن موی بلند در خواب بسیار نیکو شمرده می شود اگر خوابیده موی دراز ببیند به معنای روزی فراوان است و اگر تاجری ببیند به معنای روزی فراوان است.

 • اگر طلبه ای موی بلند ببیند یعنی موفقیت و اگر زن ببیند برای او خیر و برکت و روزی است.

 • تعبیر دیدن بافتن مو در خواب

 • اگر مردی به طور کلی موهای بافته شده را ببیند، متأسفانه رویای اینجا نشان دهنده آسیب یا بدهی های انباشته شده توسط فرد خواب است.

 • اما اگر زن شوهردار یا به طور کلی زنی موی خود را بافته ببیند، برای او مژده و خیر است.

 • تعبیر سفیدی مو در خواب

 • اگر جوانی ببیند که موهایش جوان و سفید است، در خواب تعبیر می شود که خفته یا جوان غایبی دارد که یک یا همه آنها برمی گردند.

 • امّا کسى که در خواب ببیند موى سپید بر موى سرش ریخته است و قدرى فقیر است، خواب در اینجا حاکى از جمع شدن قرض و فقر بر خوابنده است و خدا داناتر است.

 • و اما کسی که در خواب می بیند که می خواهد موهای سفید را از سر بزداید، برداشتن موی سفید در اینجا بیانگر آن است که ممکن است شخص خوابیده مورد تحقیر روحانیت قرار گیرد یا سنت را نقض کند.

 • ولى اگر زنى مخصوصاً زن شوهردار خواب ببيند كه موى سفيدى بر سرش ريخته است، به احتمال زياد شوهرش با كنيزى بر او ازدواج مى كند و يا شوهر فاسقى است و خداوند اعلم.

 • تعبیر دیدن موهای زیر بغل در خواب

  هر کس در خواب ببیند موهای زیر بغلش از حد معمول بلند شده است، در اینجا خواب نشان می دهد که خوابیده به خواسته اش می رسد و خداوند داناتر است، و هر کس ببیند که مو در جاهایی می روید تعبیر خواب غیر از جاهای معمول آن این است که قرض بر شخص خوابیده جمع می شود، متأسفانه خداوند متعال و دانا است.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا