تعبیر دیدن سیارات در آسمان در خواب

تعبیر دیدن سیارات در آسمان یک جرم آسمانی است که در یک مدار به دور ستارگان می چرخد ​​و شکل آن اغلب در اثر جاذبه زمین دارای تعابیر زیادی است که بسته به آن متفاوت است در مورد رویا و وضعیت بینایی، و در این مقاله تمام تعابیر ممکن در مورد دیدن سیارات در خواب را به شما نشان خواهیم داد.

تعبیر دیدن سیارات در خواب

 • ابن سیرین دیدن سیارات در خواب را اینگونه تعبیر کرده است که بیننده خواب مقام بلندی دارد و شخصیتی قوی و پرستیژ دارد.

 • و بینایی

  سیاره مشتری

  در خواب به وزیر یا متخصص در امور دولتی اشاره دارد.

 • دیدن سیاره زحل در خواب بیانگر وزیر مسئول امور زندان یا افسر است و ممکن است بیانگر بازداشت افراد متاهل توسط حاکم باشد.

 • دیدن سیاره مریخ در خواب بیانگر وزیر جنگ و نبرد است.

 • دیدن سیاره عطارد در خواب بیانگر کاتب حاکم است.

 • دیدن سیاره زهره در خواب بیانگر همسر حاکم است.

 • تعبیر دیدن سیارات در خانه

 • هر کس منظومه شمسی را ببیند که از آسمان در داخل خانه فرود می آید و خانه را روشن می کند، این نشان دهنده دستیابی به موفقیت ها و جاه طلبی های زیادی در زندگی بیننده و برآورده شدن آرزوهای اوست و پول زیادی

 • در مورد دیدن

  منظومه شمسی

  از سیارات داخل خانه، اما تاریک هستند، این نشان دهنده شر، نگرانی و گرفتاری است که بیننده و خانواده اش از آن رنج می برند.

 • دیدن تعداد زیادی سیارات در داخل خانه بیانگر این است که خداوند فرزندانی نیکو به او عنایت خواهد کرد.

 • تعبیر روشنایی سیاره در خواب

 • هر کس افلاک را در آسمان ببیند، حکایت از بشارت و شادی و نیکی بسیار دارد.

 • دیدن سیارات درخشان در خواب ممکن است دلیلی بر جایگاه بالای خواب بیننده در جامعه باشد.

 • و دیدن سیاره در آسمان و پنهان بود و بیننده خواب شخص ثروتمندی است، این خواب بیانگر غم و اندوه و ناراحتی ها و گرفتاری هایی است که در زندگی از آن رنج می برد.

 • دیدن سیاره ای پنهان در خواب دلیل بر مرگ یکی از خویشاوندان است.

 • تعبیر سقوط سیاره در خواب

 • چشم انداز

  سیاره ای که از آسمان می افتد

  گواه مصیبت ها و بدبختی هایی که بر بیننده خواب می آید.

 • دیدن سیارات زیادی که از آسمان سقوط می کنند، دلیلی بر شیوع بیماری های فراوان در بدن بیننده خواب است.

 • در مورد دیدن این سیاره در همه جا پراکنده، این نشان می دهد که رویاپرداز شاهد مرگ حاکم، یک فرد مهم در ایالت خواهد بود.

 • تعبیر دیدن سیارات بالای سر در خواب

 • هر کس در خواب افلاک بالای سر خود را ببیند، بیانگر آن است که در میان مردم مقام بلندی دارد و در میان مردم منصف است و در میان مردم محبوب است.

 • کسانی هستند که دیدن سیاره بالای سر را به این معنا تعبیر کرده اند که خواب بیننده مقام بالایی خواهد داشت و دارای اقتدار و نفوذ خواهد بود.

 • از این رو تمام تعابیر ممکن در مورد دیدن سیارات در خواب را برای شما ارائه کرده ایم.

  هر کسی که دیدگاهی دارد و می خواهد آن را توضیح دهد، نظرات شما را در زیر مقاله در وب سایت تجربه من دریافت می کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا