تعبیر دیدن زیتون در خواب

تعبیر دیدن زیتون در خواب بیانگر چند چیز است و این به دلیل نوع زیتون و رنگ و شکلی است که شخص در خواب می بیند، زیرا زیتون همانطور که می دانیم دارای انواع و اشکال متعدد از جمله کوچک است. و بزرگ، و امروزه می توان با تعبیر دیدن زیتون برای مرد و زن باردار، متاهل آشنا شد.

تعبیر دیدن زیتون از ابن سیرین چیست؟

پاسخ به سوال تعبیر دیدن زیتون

 1. تفسیر یک رویا

  زیتون در خواب

  حاکی از خیر بزرگ و معاش فراوانی است که بیننده خواب به دست می آورد.

 2. اگر شخصی در خواب ببیند که از بازار زیتون می خرد، نشان دهنده شغل جدید و معتبری است که به دست می آورد.

 3. دیدن خود در حال خرید زیتون در خواب ممکن است نشان دهنده امرار معاش باشد.

تعبیر دیدن زیتون برای زن مجرد چیست؟

 • دیدن زیتون خوردن در خواب بیانگر آن است

  دختر

  باشد که بسیاری از چیزهای خوب محقق شود و آرزوها برآورده شوند.

 • اگر دختری در دست کسی زیتون ببیند، نشان دهنده ازدواج او با مرد خوبی است.

 • دیدن مقدار زیادی زیتون در خانه گواه معیشت و خوبی است که اهل این خانه خواهند داشت.

 • دیدن دختری که در خواب زیتون خرد می کند، مژده و خوشحالی است.

 • دیدن درختی با مقدار زیادی زیتون سبز خبر خوش ازدواج به زودی است.

 • تعبیر دیدن زیتون برای زن شوهردار چیست؟

  پاسخ سوال تعبیر دیدن زیتون برای زن متاهل

  1. اگر ببیند که در خیابان بین مردم زیتون تقسیم می کند، نشان دهنده این است که فرزند ذکور به او می رسد.

  2. اگر زن متاهلی در خواب زیتون را در دستان خود به مقدار زیاد ببیند و به رنگ سبز باشد، بیانگر خبر خوشی است که خواهد شنید.

  3. دیدن زیتون در خانه در گوشه و کنار، گواه رزق و روزی فراوان و خیر فراوان است.

  4. دیدن خود در حال دویدن برای به دست آوردن زیتون نشان دهنده خوبی های زیادی است که به دست خواهید آورد.

  5. زیتون سیاه در خواب گواه سود و پول زیادی است که به زودی به دست خواهید آورد.

  تعبیر دیدن زیتون برای زن باردار چیست؟

 • دیدن زیتون در حال شستن نشان دهنده نجات از مشکلات و اختلافاتی است که این زن در آن قرار می گیرد.

 • زیتون در خواب یک زن باردار نشان می دهد …

  تولد

  آسان و بدون دردسر.

 • خوردن مقدار زیادی زیتون در خواب بیانگر پول زیاد، خبرهای خوشحال کننده و شادی است که تجربه خواهید کرد.

 • دیدن خودش در حال خوردن زیتون با شوهرش نشان دهنده یک رابطه زناشویی موفق است.

 • اگر ببیند که بین بچه ها زیتون تقسیم می کند، برایش مژده است که بچه پسر خواهد شد.

 • تعبیر دیدن زیتون برای مرد چیست؟

 • خوردن زیتون سبز در خواب دلیل بر سود و رزق فراوان است.

 • اگر مجردی در خواب ببیند که در حال تقسیم زیتون است، بیانگر ازدواج در آینده نزدیک است.

 • زیتون هایی که با دست نگه داشته شده اند

  رویا

  گواه مال فراوان و معاش فراوان.

 • اگر ببیند که از دختری زیتون می گیرد، مژده است برای کسب لذت های دنیوی.

 • چیدن زیتون در خواب بیانگر رزق و روزی فراوان است.

 • لطفاً خوابی را که می خواهید تعبیر کنید به همراه ذکر وضعیت تأهل در کامنت زیر مطلب درج کنید تا به آن پاسخ داده و تعبیرش کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا