تعبیر دیدن نخل در خواب و تعبیر آن

تعبیر دیدن نخل در خواب و تعبیر تفصیل آن توسط ابن سیرین، حکایت از حوادث و حالات بسیاری است که بیننده خواب در زندگی خود از سر می گذراند، چنانکه می دانیم نخل ها منبع به دست آوردن خرما هستند که دارای بسیاری هستند. اشکال و اقسام و حاوی فواید فراوانی است که علما تایید کرده اند که دیدن درختان خرما در … خواب برای زن باردار، زن متاهل، زن مجرد یا مرد متفاوت است.

تعبیر دیدن نخل ابن سیرین

 • تفسیر یک رویا


  درختان نخل در خواب

  نشان دهنده افزایش تجارتی است که بیننده خواب در آن کار می کند.

 • اگر در خواب درختان خرما را خشک و پژمرده ببیند، بیانگر این است که بیننده خواب فردی ریاکار است.

 • دیدن درختان خرما در حال کنده شدن از یک منطقه دلیلی بر گسترش آن است

  بیماری

  در این منطقه.

 • اگر شخصی که برای سفر آماده می شود در خواب درخت خرمایی بریده شده ببیند، این هشداری است برای او که سفر نکند زیرا خیری در آن نیست.

 • اگر انسان در خواب هسته خرمایی را ببیند که بزرگ شده است، بیانگر آن است که پسری نصیب او خواهد شد که مقام و منزلتی عالی خواهد داشت.

 • تعبیر دیدن درختان خرما برای زن مجرد

 • درختان نخل در رویای یک دختر مجرد گواه خوبی است که او به آن خواهد رسید.

 • دیدن نخل های بلند گواه نیکی و رزق فراوان است.

 • اگر ببیند که در حال کاشت درختان خرما در زمین است، این نشان می دهد که او تلاش زیادی می کند، اما به سرعت به آنچه می خواهد و راحتی می رسد.

 • بالا رفتن از درختان نخل در خواب یک زن مجرد گواه ازدواج او در همان سال است.

 • تعبیر خواب دیدن درخت خرما برای زن شوهردار

 • درخت خرما در خواب یک زن متاهل نشان دهنده عمر طولانی و خیر زیادی است که او به دست خواهد آورد.

 • اما اگر در خواب ببیند که خرمای درختان خرما می خورد، بیانگر خیری است که به دست می آورد، ولی کسی آن را با او شریک نمی شود.

 • اما اگر ببیند که به تعداد زیادی نخل تکیه داده است، این نشان دهنده فرزندان خوب است.

 • زن باردار خواب دیدن درختان خرما را می بیند

 • تعبیر خواب دیدن درخت خرما برای زن باردار، دلیل بر فرزند پسر است.

 • دیدن درختان نخل کاشته شده در خواب برای زن باردار، بیانگر این است که او صاحب فرزندان بسیار خواهد شد.

 • تعبیر دیدن درختان خرما برای مرد

 • در مورد دیدن

  درختان نخل

  سینه مرد نشانه این است که دختری به دنیا خواهد آورد.

 • درختان نخل کوچک نشان دهنده امرار معاش و پول زیاد است.

 • لطفاً خوابی را که می خواهید تعبیر کنید به همراه ذکر وضعیت تأهل در کامنت زیر مطلب درج کنید تا به آن پاسخ داده و تعبیرش کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا