9 تعبیر مهم دیدن طاووس در خواب

9 مهم ترین تعبیر دیدن طاووس در خواب چیزهای جالبی است، زیرا بسته به وضعیت بیننده طاووس بسیار متفاوت است دارای معانی خوب و بدی است که بسته به شرایط بیننده، خواه متاهل باشد یا نباشد، متفاوت است و از طریق مشهورترین مفسران می توان به معنای رویا پی برد.

تعبیر دیدن طاووس در خواب چیست؟

گواه مردی با اخلاق و نسب.


دیدن طاووس ماده یعنی چه؟

اشاره به یک زن خارجی خارجی است که بسیار ثروتمند است.


تعبیر دیدن طاووس در خواب مرد چیست؟

مدارک مال و ثروت.


دیدن طاووس خریداری شده در خواب یک زن مجرد چه تعبیری دارد؟

مدارک ازدواج با یک مرد ثروتمند.


تعبیر دیدن بازی زن متاهل با طاووس چیست؟

نشان دهنده شنیدن خبرهای خوشحال کننده است.

تعبیر خواب طاووس ابن سیرین

 • دیدن طاووس در خواب، دلیل بر اخلاق و نسب والا است.

 • و اما دیدن طاووس ماده نشان دهنده زنی خارجی است که بسیار ثروتمند است.

 • هر کس در خواب ببیند که طاووس را به پرواز در می آورد، بیانگر این است که او فسق می کند.

 • طاووس در خواب ممکن است نشان دهنده غرور در برخی از رویاها باشد.

 • تعبیر خواب طاووس برای مرد

 • دیدن طاووس در خواب مرد ممکن است نشان دهنده خوش شانسی باشد که بیننده خواب به دست خواهد آورد.

 • طاووس در خواب مرد نیز بیانگر ثروت و رفاه است.

 • سپس اختیار بیانگر اختیار و قدرتی است که بیننده خواب دارد.

 • سپس طاووس در خواب مرد نشان دهنده تحقق رویاها است.

 • پرواز طاووس در خواب ممکن است نشان دهنده فرصت های از دست رفته باشد.

 • سپس دیدن طاووس با پرهای زرد دلیل بر بیماری و خستگی است.

 • رویای طاووس برای یک زن مجرد

 • طاووس در خواب یک زن مجرد گواه خوش شانسی است.

 • یک طاووس در خواب یک زن مجرد ممکن است دلیلی بر تصمیم درست باشد.

 • سپس دختر یک طاووس را در داخل خانه می بیند، این گواه ورود یک فرد جدید به زندگی او است.

 • خرید طاووس در خواب یک زن مجرد دلیلی بر ازدواج با یک مرد ثروتمند است.

 • تعبیر خواب طاووس برای زن متاهل

 • طاووس در خواب زن متاهل گواه فراوانی معاش و خیری است که به دست خواهد آورد.

 • سپس طاووس نشان دهنده ثبات در زندگی زناشویی و آرامشی است که به دست می آورید.

 • اگر زن متاهل ببیند که با طاووس بازی می کند، نشان دهنده شنیدن خبرهای خوشحال کننده است.

 • دیدن طاووس در خواب زن متاهل، بیانگر این است که شوهر در کار خود ترفیع می یابد و به موفقیت و مقامی بلند دست می یابد.

 • رویای طاووس برای زن باردار

 • طاووس در خواب زن حامله نشان دهنده فرزند پسری است که او به دنیا خواهد آورد.

 • پس دیدن طاووس در خواب زن حامله در داخل خانه، نشان از نیکی و سعادت دارد.

 • سپس طاووس نشان دهنده از بین رفتن درد و رفع نگرانی و مشکلات است.

 • تعبیر خواب طاووس به روایت النابلسی

 • دیدن خود که در خواب به دنبال طاووس می دوید، گواه مشکلات و گرفتاری هایی است که بیننده خواب از سر می گذراند.

 • سپس، نگرفتن طاووس در خواب دلیلی بر از دست دادن بسیاری از فرصت هاست.

 • سپس پرواز طاووس در خواب ممکن است نشان دهنده از دست دادن فرصت های بسیاری باشد، مانند ازدواج خوب یا شغل مناسب و بیننده خواب باید صبور باشد.

 • لطفا 9 تعبیر مهم دیدن طاووس در خواب را که دوست دارید در کامنت زیر مطلب تعبیر کنید را اضافه کنید و ما به آن پاسخ داده و تعبیر می کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا