تعبیر خواب روز قیامت و شکافتن زمین

تعبیر خواب

قیامت در خواب


شکافتن زمین یکی از خواب هایی است که بسیاری برای تعبیر آن جستجو می کنند، زیرا روز قیامت روزی است که عمر در آن به پایان می رسد و بنده با خداوند متعال ملاقات می کند تا به خاطر گناهان و اعمال نیکی که انجام داده است مورد قضاوت قرار گیرد. و همه از این روزی که زمین شکافته و خورشید در مغرب طلوع می کند می ترسند و از طریق مقاله ما می توان به تفصیل تعبیر خواب روز قیامت را چه برای مرد و چه برای زن آموخت.

رویای قیامت توسط ابن سیرین

 • تعبیر خواب

  روز قیامت


  در خواب نشان می دهد

  بر حق و عدالتی که به شخص سهم می دهد.

 • دیدن شخصی در خواب که در قیامت در پیشگاه خداوند ایستاده و مورد بازخواست قرار می گیرد، بیانگر نجات از گرفتاری ها و گرفتاری های فراوانی است که در آن گرفتار می شود.

 • انسان در خواب می بیند که وارد جنگ می شود و وقتی قیامت فرا می رسد، بیانگر این است که بر دشمنان خود پیروز می شود.

 • اگر در خواب ببیند که در قیامت و حج است، بیانگر مرگ اوست.

 • تفسیر شکافتن زمین توسط نابلسی

 • تعبیر دیدن شکاف

  زمین

  در خواب، قیامت تمام شد و دوباره به زندگی بازگشت، این نشان دهنده آغاز زندگی جدیدی است که بهتر از زندگی قبلی است.

 • اما اگر در خواب ببیند قیامت تمام شده است، بیانگر ظلم اطرافیان است.

 • اگر انسان در خواب ببیند زمین شکافته و قبرها باز می شود، بیانگر گسترش عدالت در بین مردم است.

 • رویای قیامت از ابن شاهین

 • اگر در خواب ببیند که در قیامت در برابر خدا ایستاده است، بیانگر این است که او از خدا بسیار می ترسد.

 • اگر انسان در خواب ببیند که زمین شکافته شده و در قیامت به تنهایی در برابر خدا بایستد، این رؤیت بیانگر ارتکاب گناه و معصیت است.

 • و اما دیدن نزدیک شدن قیامت و ترس شدید انسان، بیانگر تمایل او به توبه و دوری از گناه است.

 • اما اگر انسان در خواب ببیند که در قیامت حسابرسی دارد و حسابش خوب است و آرام می گذرد، بیانگر زندگی پایداری است که در آن زندگی می کند.

 • تعبیر رؤیای قیامت برای زن مجرد

 • اگر زن مجردی در خواب وحشت قیامت را ببیند، بیانگر آن است که مرتکب گناهی شده و باید به خدا نزدیک شود و توبه کند.

 • تعبیر دیدن قیامت در خواب دختر، دلیل بر ظلم و ستمی است که به او می شود.

 • تعبیر شکافتن زمین برای انسان

 • مردی در خواب رؤیایی دید

  روز قیامت

  و زمین شکافته می شود و اعمالش صالح است، این نشان دهنده شنیدن بشارت است.

 • و اما دیدن مردی که در قیامت در پیشگاه خدا ایستاده است، نشانگر رفع غم و اندوه است.

 • لطفاً خوابی را که می خواهید تعبیر کنید به همراه ذکر وضعیت تأهل در کامنت زیر مطلب درج کنید تا به آن پاسخ داده و تعبیرش کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا