تعبیر زلزله در خواب به تفصیل النابلسی

تعبیر خواب زلزله توسط النابلسی خواب دیدن زلزله در خواب یکی از معروف ترین خواب ها به حساب می آید، زیرا بسیاری از مردم آن را در خواب می بینند در مقاله زیر برجسته ترین تعابیر دیدن زلزله در خواب را برای شما شرح می دهیم.

تعبیر النابلسی از زلزله در خواب

 • هر کس در خواب ببیند که زمین با آشفتگی های بسیار شدید در آسمان لرزید، این خواب به این معنی است که مردم آن دیار یا محل به دست سلطان عذاب می شوند و ممکن است دچار بیماری و فقر یا پریشانی شوند.

 • در مورد اینکه چه کسی زلزله را می بیند؟

  به زمین افتادم

  همانا دیوارها و دیوارها فرو ریخت، پس تعبیر خواب، و خداوند اعلم، مرگ واقعی است که شاید در اثر اعمالشان به مردم می رسد.

 • و هر کس ببیند که زلزله رخ داد و فرقه ای را ویران کرد یا فرقه ای زمین را به فرقه ای دیگر سپرد، خواب در اینجا نشان می دهد که حاکم یا رئیس بر آن مکان فرود می آید و حتی اصحاب خود را شکنجه می دهد و خدا داناتر است.

 • هر که ببیند زمین قبلاً لرزیده است


  ملخ و شپش پخش می شود

  و قورباغه ها متأسفانه خطری گریبانگیر مردم روستاست و خدا بهتر می داند شاید از گناهان زیاد آنجا باشد.

 • هر کس زمین بایر و بایر و مرده را زمین لرزه ببیند، زمین لرزه در اینجا به این معناست که زمین حاصلخیز می شود و دوباره گیاهان روی آن می رویند.

 • تفسیر ابن سیرین از زلزله

 • ابن سیرین می‌گوید که زلزله در خواب همیشه شدید و طوفانی است. که در کشور، به طور خاص در مردم این مکان رخ خواهد داد، اما روستا و حاکم ممکن است پس از آن زنده بمانند، همانطور که دوباره کوه ایجاد شد.

 • و اما هر کس صدای ابرها را با زلزله بشنود، خواب در اینجا نشان می دهد که صاحبان آن منطقه هستند.

  اهل شر و وسوسه

  عالی و بزرگ.

 • معانی و نمادهای دیدن زلزله

 • اگر بیمار ببیند که زلزله آمده است، تعبیر خواب اغلب این است که بیمار می میرد.

 • اما اگر زمین بایر و بایر تکان بخورد، زمین به زودی رشد می کند و آباد می شود.

 • اما اگر زمین تکان بخورد و آسمان آشفته شود، خواب غالباً حکایت از خسارت، ویرانی و نابودی ساکنان این منطقه دارد و خداوند اعلم.

 • زلزله در خواب، اگر خواب در ماه مه باشد، معمولاً بیانگر دعوا یا نزاع شدید بین افراد است.

 • اما اگر دیدن زلزله در خواب در ماه خرداد باشد، خواب بیانگر آشتی میان دعواها و از بین رفتن نزاع و شر است.

 • اگر خواب دیدن زلزله در ماه ژوئیه رخ داده است، پس زمین لرزه در اینجا بیانگر مرگ یک فرد مشهور، حاکم، دولتمرد یا مردی با اعتبار است.

 • دیدن زلزله در خواب جز در موارد بسیار اندک عواقب خوبی ندارد ولی در نهایت تعبیر و فقه علما است و خداوند متعال متعال و دانا است.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا