دیدن خوک در خواب و تعبیر خواب خوک

علامت خوک در خواب تعبیر دیدن خوک در خانه و خوک پرورش دادن به معنی خوک خوردن در خواب یا امتناع و نخوردن گوشت خوک در خواب پوست و شیر خوک تعبیر تعقیب خوک و فرار از خوک در خواب رویا و ترس از آن

خوک در فرهنگ عربی-اسلامی دارای بارهای منفی بسیاری است و این معانی به وضوح در تعبیر خواب و بیان رؤیا منعکس می شود. تعبیرگران خواب چگونه به خواب خوک نگاه می کنند.ما به شما تعبیر مفصلی از دیدن خوک در خواب ارائه می دهیم، از تعبیر دیدن خوردن گوشت خوک و امتناع از خوردن گوشت خوک در خواب. دیدن خوک پرورش دادن و بهره مندی از پوست یا شیر خوک در خواب، علاوه بر تعبیر تعقیب خوک یا فرار از آن یا کشتی گرفتن با خوک در خواب و موارد دیگر بینایی خوک.

از نظر ابن سیرین، دیدن خوک، بیانگر صاحبان خلقیات رذیله، کسب درآمد مشکوک و پول کثیف است و هر چه در خواب از خوک از مو و شیر و پوست و گوشت گرفته شود، بیانگر مال حرام است و خوک در خواب. مرد کافر است و تعبیر رؤیت بر حسب سیاق آن و حالت بیننده در خواب و بیداری انجام می گیرد و شیخ النابلسی اضافه می کند که خوک در خواب دلالت بر دشمن قوی و ملعون دارد. صاحب دسیسه و آسیب، مسخ آنها میمون و خوک است.

و اما گراز وحشی در خواب دلالت بر سرما و باران شدید اگر بیننده در سفر باشد و عموماً فقیر در تعبیر است و گراز وحشی در خواب نیز بیانگر دشمن بزرگ و با خطر و ظلم زیاد و نادان است و کشاورز بداند که محصول اوست. نه آن چیزی که می‌خواهد و نه می‌خواهد، و هر که گراز وحشی را در خواب ببیند در حالی که به نیت اوست، ازدواج مورد رضایت همسرش نبوده، و گراز وحشی ممکن است دلالت بر مصیبت‌ها و گرفتاری‌هایی باشد که به مردم می‌رسد، و خدا داناتر است.

 • همانطور که اشاره شد؛ سپس تعبیر دیدن خوک در خواب به قول ابن سیرین به هر حال بیانگر پستی و پستی و پول حرام و سود نامشروع است.
 • خوک مرد ثروتمندی است که وضع مالی خوبی دارد و از حالت حرام برخوردار است، همانطور که خوک در خواب دلالت بر کفار دارد (تعبیر دیدن پول و پول در خواب را بخوانید).
 • و خوک اهلی یا خوک دهقان در خواب نشانگر باروری مردی است که در پولش بدخواهانه و در دینش فساد دارد.
 • همین طور هر کس در خواب ببیند که خوک دارد یا خوک بندد، مال شر و حرام اوست.
 • و پرورش خوک در خواب ممکن است بیانگر این باشد که بیننده فرمانروا خواهد بود یا کسانی را که مانند خوک هستند از روی پستی و پستی داوری می کند.
 • شیخ نابلسی می گوید خوک در خواب است دلالت بر عهد شکن و دشمنی است که با قدرت خود در بلاها می گریزد.
 • و هر که با همسرش اختلاف داشت، خوک در خواب نشانگر طلاق آنهاست (تعبیر دیدن طلاق در خواب را بخوانید).
 • و خوک ماده در خواب فرزندان بسیار دارد، ولی هر که خوک را در خواب ببیند بر بالین خود با کافر همبستر شود.
 • و هر كه خواب ببيند خوك جوان دارد نگران و مضطر است (بخوانيد تعبير ديدن آميزش در خواب).
 • و درباره دیدن خوک در خواب تعبیر خواب در شیرینی آن می گویددیدن خوک در خانه در خواب نشان دهنده زنی است که خود را دوست دارد و با همه چیز دشمن استو ديدن خوك در خيابانها در خواب تصرف كشور به دست دشمنان است و اما ديدن خوكى كه در گل و لاى غوطه ور است در خواب يهودى است كه خرخر مى كند و هر كه ببيند خوكى در خواب مى خرد. بنده یهودی را می آورد و هر که خوکی را در رختخواب خود ببیند با زن یهودی ازدواج می کند و هر که ببیند خوکی را می بندد و می کشاند و با او در خیابان می تواند بر دشمن خود و یا غیر آن ها پیروز شود. خير ديگران را بخواه گراز وحشي در خواب بيانگر سرماخوردگي شديد است و بيننده به بيماري و آنفولانزا مبتلا مي شود و به پاپيروس مبتلا مي شود و هر كه در خواب ببيند خوك به نظر مي رسد متصف به اين است كه خصوصیات یهودیان در حالی که پرورش خوک در خواب بیانگر آن است که بچه های بداخلاق تربیت می کنند و هر که ببیند مردم به او «خوک» می گویند، زن مرده است و دیدن خوک در خواب برای ثروتمندی است که با آن تجارت می کند. بورس و سهام و ضرر می کند و فقیر سرما می خورد یا اینکه با سینه زن غذا می خورد و خوک در خواب برای مؤمن دلالت بر سرما و برای نافرمان زندگی مشترک او با پستی و برای زندانی محاکمه زندان است. ، بیمار به شدت بیماری دارد و خداوند متعال اعلم دارد.

 • به گفته ابن سیرین خوردن گوشت خوک در خواب نشان دهنده پول حرام سریع الدرجه است.
 • و شیر خوک یا خوک جوان در خواب بیانگر بلای مالی است (تعبیر دیدن غذا در خواب بخوانید).
 • این همان چیزی است که شیخ نابلسی به آن می رود همچنین می‌گوید خوردن گوشت خوک در خواب مالی حرام است، اما می‌افزاید که خوردن گوشت خوک مالی حرامی است که اگر بداند چه می‌خورد به بیننده وارد می‌شود.
 • خوردن گوشت خوک در خواب منفعت و پول سریع از حرام است و از اینجا می توان تعبیر به نخوردن گوشت خوک یا رد آن کرد (تعبیر دیدن گوشت در خواب را بخوانید).
 • و تعبیر خواب بر دیدن خوردن گوشت خوک در خواب شیرینی خود را اضافه می کند

 • خوردن گوشت خوک در خواب عموماً بیانگر خوردن پول حرام است.
 • دیدن خام خوردن گوشت خوک غیبت زن یهودی است.
 • و هر که در خواب ببیند گوشت خوک پخته می خورد، پول حرام می خورد.
 • و اما کسی که بفهمد بدون اینکه بداند گوشت خوک می خورد، در اعمال خود تحقیق نمی کند.
 • از طرفی دیدن امتناع از خوردن گوشت خوک در خواب، بیانگر بررسی دقت در تجارت و روشن شدن خوبی و بدی آن است.
 • در مورد رؤیای پوست کندن خوک در خواب، این نشان می دهد که بیننده خواب قادر به شکست دادن یک دشمن پست یا یک اشغالگر خواهد بود.
 • و هر که ببیند چیزی از پوست خوک پوشیده است که در سایه سنگین است، به احساسات دیگران اهمیت نمی دهد.
 • و اما کسى که در خواب ببیند که خوکى را مى دوشید، از نصرانى یا یهودى بهره مى‏برد.
 • و نوشیدن شیر خوک در خواب که بیننده مال خود را با ربا مخلوط می کند (تعبیر خواب شیر و شیر را بخوانید).
 • ابن سیرین می گوید: رام کردن خوک یا خوک سواری در خواب، بیانگر قدرت و قدرت و نشان دهنده تسلط بر دشمنان است.و این همان چیزی است که النابلسی نیز در تسخیر خوک در خواب به آن می رود و می افزاید که دیدن ضرر خوک در خواب از کفار ضرر است و هر که خوک را در خواب از خانه خود بیرون کند، کار خود را ترک می کند. اقتدار

  تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن کشتی خوک در خواب می گویدهر که ببیند در خواب با خوک کشتی گرفته است با سردی جامه کشتی گرفته است و تعقیب خوک در خواب تعقیب دشمن یا اشغالگر است دشمن او مانند دیدن خوک مرده در جاده خواب دلالت بر دیدن زاهدان در کوچه و خیابان دارد و دیدن خوک مرده در خانه رؤیای پدر زاهد است و هر کس در خواب خوک را ببیند که او را می کشد دشمن بر او مسلط می شود.

  در مورد دیدن خوک در خواب زنان می گوید تعبیر شیرینی او

 • هر که در خواب ببیند که از خوک مراقبت می کند، از معشوق خیانتکار خود مراقبت می کند.
 • و هر کس خوکی را در خانه یا بر بالینش ببیند، شوهرش جعلی است که در او بدی می بیند و اهمیتی نمی دهد.
 • و اما آن که در خواب ببیند که از خوک می ترسد، می ترسد که معشوق او را سیاه نمایی کند.
 • ديدن نوشيدن شير خوك در خواب مالى است كه بر زن و مرد حرام است و ديدن گوشت خوك در خواب براى زن غيبت شوهر يا پدر بدزبان است.
 • دیدن خوک در خواب، بیانگر آن است که یک یهودی یا زن کافر در حال زایمان است.
 • هر که در خواب ببیند که خوک را می زند، بر دشمن ناسپاس خود پیروز می شود و همین طور هر که در خواب ببیند که خوک می کشد، بر دشمن خود پیروز می شود.
 • هر کس در خواب ببیند که شبیه خوک است فحشا جایز است و همچنین هر کس در خواب ببیند که خوک می فروشد یا خوک می خرد، فاحشه ای که به نام او تجارت می کند و خداوند متعال داناتر است.
 • منابع و مراجع

  1. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  2. کتاب «عالم الرؤیا، تعبیر العلم و الاشارات»، دکتر سلیمان الدلیمی، دار الکتب العلمیة، بیروت، چاپ اول 2005م.
  3. کتاب «تعبیر خواب خوش بینی» محمد بن سیرین، مکتبة الایمان، قاهره.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا