تعبیر دیدن اسب یا اسب در خواب

تعبیر دیدن اسب یا اسب در خواب دیدن اسب در خواب نشانه خوبی است اگر آن اسب لجام گسیخته و سرکش باشد خواب ممکن است بیانگر بلایی باشد که برای بیننده خواب اتفاق می افتد در این مقاله تعبیری را به شما نشان می دهیم.

تعبیر دیدن اسب در خواب ابن سیرین

 • ابن سیرین دیدن اسب در خواب را اینگونه تعبیر کرده است که خواب بیننده مقام بلندی پیدا می کند و مقامی عالی به دست می آورد و ممکن است نشانه کسب مال زیاد باشد.

 • هر کس در خواب ببیند که زین سوار بر اسب است، این خواب بیانگر آن است که بیننده اخلاق بد دارد و ممکن است دلیل بر این باشد که بیننده با پسران رابطه جنسی دارد نه زن.

 • و مشروب خوردن

  شیر اسب

  در خواب، گواه به دست آوردن پول بسیار از سلطان است.

 • رؤیت مرد مجرد سوار بر اسب حکایت از ازدواج با زنی اصیل دارد و ممکن است دلیلی بر تصرف مقام بلند و کسب اعتبار و اقتدار باشد.

 • هر که ببیند اسب ها در خانه غمگین جمع شده اند، دلالت بر مرگ یکی از خویشاوندان دارد، اما اگر در شادی جمع شوند، نشانگر اجتماع اهل بیت در شادی است.

 • دیدن اسب در خواب برای زن شوهردار

 • زن متاهلی که در خواب اسب می بیند، بیانگر آن است که پس از خستگی و سختی، خیر و خوبی به دست خواهد آورد.

 • و بینایی

  اسب سفید

  داخل خانه حاکی از خوبی های زیادی است که او را احاطه کرده است.

 • هر کس در خواب ببیند که سوار بر اسب است و با آن بیرون می رود، این خواب دلالت بر خیر و نیکی ندارد و بیانگر اتفاق بدی است که برای او پیش می آید.

 • دیدن اسب در خواب برای زن مجرد

 • دانشمندان تعبیر کرده اند که زن مجردی که در خواب ببیند سوار بر اسب سفید است، این خواب بیانگر ازدواج یکی از خویشاوندان است و اتفاقات خوبی برای او خواهد افتاد.

 • اگر در خواب ببیند که در حال خریدن اسب است، ممکن است نشانه آن باشد که از کسی که اسب را از او خریده، پول زیادی به دست آورده است.

 • دیدن اسب بیمار در خواب دلیل بر مشکلات است.

 • اسب در خواب زن باردار

 • زن حامله ای که در خواب ببیند اسبی به او نزدیک می شود، بیانگر این است که زمان زایمان نزدیک است.

 • اگر در خواب اسب سفید ببیند، بیانگر ماده بودن نوزاد است.

 • اما اگر اسب سیاهی ببیند، نشان دهنده این است که نوزاد نر است.

 • تعبیر دیدن اسب سواری در خواب

 • علمای تعبیر خواب دیدن اسب سواری در خواب و توانائی آن را تعبیر کرده اند، زیرا این امر حاکی از نیکی های فراوانی است که او در بین مردم به آن دست خواهد یافت و مقام والایی خواهد داشت.

 • مرد مجردی که در خواب ببیند سوار بر اسب نیرومندی است، بیانگر ازدواج نزدیک است و اگر ازدواج کرده باشد، نشان دهنده حاملگی همسرش است و ولادت پسر خواهد بود و خداوند اعلم.

 • هر که در خواب از اسب بیفتد، دلیل بر آن است که مقام و منزلت او در میان مردم کاهش می یابد.

 • تعبیر دیدن اسب خشمگین در خواب

  1. هر کس در خواب اسب خشمگینی را ببیند و نتواند به آن نزدیک شود، بیانگر آن است که بیننده خواب، بی پروایی، جنون و بی احتیاطی بدون فکر کردن است.

  2. هر که ببیند اسب مسابقه دارد و وارد مسابقه شود و با آن بپرد، نشان می دهد که در زندگی خود به پیروزی های بیشتری وارد می شود و به اهداف خود می رسد.

  از این رو تمام تعابیر ممکن از دیدن اسب در خواب را برای شما ارائه کرده ایم.

  هر کسی که دیدگاهی دارد و می خواهد آن را توضیح دهد، نظرات شما را در زیر مقاله در وب سایت تجربه من دریافت می کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا