تعبیر دیدن اسب در خواب به روایت النابلسی

تعبیر خواب دیدن اسب در خواب از نظر النابلسی اسب از حیوانات قوی و اصیل به شمار می رود که در خواب تعبیر خوبی دارد که اکثر علمای تعبیر خواب بر آن اتفاق نظر دارند ، با تعبیر دیدن اسب در خواب در چند مکان مختلف آشنا می شویم.

تعبیر دیدن اسب ابن سیرین

 • ابن سیرین وجود اسب در خواب را به منزله وقار و قدرت و شجاعت تعبیر کرده است. این نشان دهنده جایگاه والای بیننده در بین مردم و اینکه او نمونه ای از صداقت و شرافت است.

 • دیدن اسبی که در خواب می پرد، بیانگر برآورده شدن آرزوی بیننده یا اجابت دعای اوست، همچنین دیدن اسب از دور در خواب، بیانگر مژده و خیری برای بیننده است که در خواب ببیند نمی تواند متوقف شود، این نشانه ارتکاب گناه و نوشیدن شیر اسب در خواب است، نشان دهنده شجاعت و شجاعت بیننده خواب است، همچنین دیدن درگیری و دعوا با اسب در خواب بیانگر درگیری با شخص دیگری است. و هر کس در خواب اسبی را در حال مردن ببیند، دلیل بر نزدیک شدن مرگش است.

 • هر کس در خواب ببیند که لباس سوارکاری بر تن دارد و اسب سواری می کند، دلیل بر مقام بلند خواب بیننده و ایمن بودن از دست دشمنانش است.

 • تفسیر دید نابلسی از اسب

 • نبلسی دیدن اسب در خواب را به همه خیر و رزق و روزی فراوان و پیروزی بر دشمنان و مقام بلندی در بین مردم تعبیر کرده است هر که در خواب ببیند که اسب دارد، این دلیل بر سفر است و هر که ببیند صاحب اسب است. کره کره، این گواه بر این است که رویاپرداز فرزندی زیبا و باهوش خواهد داشت.

 • هر کس در خواب ببیند که اسبی را می کشد، این دلیل بر قوت و روزی فراوان است در خواب ببیند که او از اسب ها مراقبت می کند، این دلیل بر این است که او در کاری به امور مردم رسیدگی می کند، وگرنه فرزند صالحی نصیبش می شود که دارای هوش و مهارت فراوان باشد و هر که در خواب ببیند که سوار است اسبی با بال و پرواز بر آن، دلیل بر مقام و مقام اوست، یا اینکه خداوند همسری نیکو و مطیع به او عطا کند و هر که ببیند اسب او را در خواب گاز گرفته است این می تواند نشان دهد که او یک موقعیت نظامی داشته است.

 • هر کس در خواب اسبی ببیند و موی سرش روییده، دلیل بر زیاد شدن و برکت اسبان و فرزندان است، دلیل بر جمع شدن تعداد زیادی از زنان در شادی یا جنازه است در خواب ببیند که اسبی با او مجادله و دعوا می کند، این دلیل بر آن است که فرزندی نصیبش می شود که یکی از عادل ترین و با تقواترین افراد باشد و یا می تواند در رشته خود پیشوا شود.

 • تعبیر دیدن اسب ابن شاهین

 • ابن شاهین در تعبیر دیدن اسب در خواب با نبلسی و ابن سیرین به معنای غرور و عزت و قدرت و مال فراوان هم عقیده است هر کس خود را سوار بر اسب ببیند و با آن می دود، این دلیل بر مقام بلند بیننده است.

 • اگر از اسب بیفتد، نشان دهنده از دست دادن پول، قدرت یا حتی از دست دادن همسرش است، همانطور که در رؤیت فروش اسب نیز وجود دارد، نشان دهنده از دست دادن چیزهای گران قیمت یا افرادی است که از بستگان او هستند رویاپرداز

 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا