جنگ در خواب و تعبیر دیدن جنگ ها ابن سیرین

خواندن تمام نمادهای جنگ در خواب و تعبیر دیدن جنگ بین دو کشور در خواب و تعبیر جنگ و موشک و بمباران در خواب و سایر علائم

در تعبیر ابن سیرین دیدن جنگ در خواب همیشه بیانگر مصیبت و بلا و مصیبت است، مگر کسانی که کارشان مربوط به جنگ است، مانند سربازان، اسلحه سازان و لشکریان.

 • ابن سیرین می گوید که جنگ در خواب، بیانگر ناملایمات عمومی یا خصوصی استدیدن جنگ در خواب نشانه مصیبت سختی است که بیننده خواب را درگیر می کند و نگرانی هایی که او را کنترل می کند و پیروزی در جنگ در خواب بیانگر خروج از فتنه یا پیروزی در نزاع است و هر که ببیند در جنگ می میرد. در خواب، این نماد نتیجه گیری خوب است و خداوند متعال بهتر می داند.
 • جنگ در خواب حاکی از بلای غالب است، مگر کسانی که کارشان در امور جنگ و سلاح است و خواب جنگ نیز حکایت از بیماری ها و بیماری های همه گیر دارد و جنگ در خواب برای زن متاهل نماد نگرانی های فراوان و مشکلات فزاینده با شوهر است.
 • ابن سیرین بین سه حالت دیدن جنگ در خواب که قابل تعبیر است فرق می گذارد اول اینکه جنگ در خواب بین دو سلطان یا دو لشکر است و در این صورت جنگ مصیبت و بیماری عمومی و فتنه است.
 • و اما شکل دوم، جنگ در خواب بین سلاطین و عوام است که بعداً بیانگر ارزانی و قیمت پایین غذا و غذا است.
 • و اما صیغه سوم و آخر، جنگ در خواب بین رعایا است یعنی دیدن جنگ داخلی در خواب که حکایت از فتنه و گرانی غذا دارد و الله اعلم.
 • تعبیر خواب در محل حل خود می گوید: دیدن جنگ در خواب، بر حسب حوادث و طرف های آن در بینش، بیانگر گرانی و ارزانی است، و جنگ در خواب، بیانگر نزاع بین مردم و بین کشورها و جنگ در بین مردم است. بینایی ممکن است نشانه گسترش بیماری باشد.
 • جنگ در خواب به تعبیر دکتر سلیمان الدلیمی حاکی از ویرانی و ویرانی و از هم پاشیدگی است و این امر در امور بیننده خواب نمود پیدا می کند.پیروزی در جنگ ممکن است به معنای پیروزی در اختلافات قدیمی و همچنین شکست باشد. در جنگ در خواب ممکن است نشان دهنده یک شکست نزدیک باشد.
 • شیخ نابلسی فرمود: جنگ در خواب، بیانگر نیرنگ و حیله استدیدن مردمی که در خواب با یکدیگر می جنگند، دلیل بر گرانی و پریشانی است، و اما زنده ماندن از جنگ در خواب، مصون ماندن از ترس و زنده ماندن از آنچه صاحب خواب از آن می ترسد، و زنده ماندن از جنگ نیز بیانگر هدایت و توبه و توبه است. رهایی از فتنه و الله اعلم.شیخ نابلسی در باب قتال در خواب می افزاید; خود را در خواب دید که با اهل باطل و ظلم می جنگد و وجدان خود را که با اهل حق است، پس این پیروزی دین و پدر و مادر است.

 • ابن شاهین می گوید جنگ در خواب اگر بین پادشاهان باشد، بیانگر گسترش فتنه است.و هر کس بین شاه و مردم جنگ ببیند ممکن است نشان دهنده افت قیمت کالا باشد و اما دیدن جنگ های داخلی در خواب بر عکس آن باشد و خدا داناتر است. ، به خواست خدا.
 • و دیدن جنگ در خواب برای صاحبان قدرت، جنگ بالفعل و بلای مردم است و جنگجو بر او پیروز و تسلط دارد.
 • جنگ در خواب برای کشاورز است که زمین خود را شخم می زند زیرا با ماشین هایی که شبیه ماشین های جنگی است به آن ضربه می زند و جنگ برای یک اسیر در خواب این است که قصد فرار دارد و برای بیمار که از بیماری خود رنج می برد. مؤمن با بدی می‌جنگد و جنگ با گناهکار این است که با طاعت بجنگد و خدا داناتر است.
 • جنگ در خواب برای یک زن مجرد بیانگر چالشی برای جامعه، آداب و سنن است. دیدن جنگ بین دو کشور در خواب برای زن مجرد بیانگر کشمکش و نزاع والدین اوستهمانطور که رویای شرکت در جنگ مجردان دال بر ورود به امر غیراخلاقی است و اما کسی که در خواب دید که از جنگ می گریزد یا از آن فرار می کند از درگیری و دسیسه فرار می کند. خواب جنگ و موشک برای زنان مجرد این است که بیانگر اتفاقات سریع در زندگی او و تغییرات اساسی است و شنیدن صدای بمباران و موشک در خواب برای زن مجرد نشان دهنده اضطراب و ترسی است که او از آن رنج می برد و رفتن. تا پناهگاه در خواب نشان دهنده تجارت با کسی است که از او محافظت می کند.

 • دیدن جنگ در خواب برای زن متاهل بیانگر نزاع ها و اختلافات فراوان در خانواده اوستو اگر زن شوهردار در خواب ببیند که در جنگ شرکت می کند، وارد فتنه و شرارت می شود، چنانکه جنگ در خواب به زن شوهردار بر عقد شوهر، یا درگیری و اختلاف شدید دلالت می کند.
 • جنگ بین دو کشور در خواب برای یک زن متاهل نماد اختلاف بین خانواده ارشد او یا اختلاف بین خانواده او و خانواده شوهرش است.دیدن جنگ بین دو کشور در خواب ممکن است نماد درگیری روانی بیننده بین دو گزینه باشد. و هر که در خواب در کشور خود جنگ دید، نشانگر گرانی یا نزاع عمومی است، خدا می داند.
 • و اما کسی که ببیند یکی از خانواده‌اش در جنگ می‌میرد، وارد آزمایش‌های دنیا می‌شوند و آخرت را فراموش می‌کنند و اگر زن شوهردار در خواب ببیند که در جنگ می‌میرد، رقابت را از دست می‌دهد یا رقابت، و فیل مرگ در جنگ برای زن شوهردار، نشان دهنده فساد و گمراهی اوست.
 • فرار از جنگ در خواب برای زن متاهل بیانگر ترک فتنه و عدم دخالت در مشکلات خانوادگی است و فرار از جنگ در خواب بیانگر رهایی او از خطر و بلا است.
 • دیدن جنگ و بمباران در خواب بیانگر حوادث ناگهانی، ترسناک و تسریع کننده استو شاید خواب بمباران نمادی از اضطراب و تنشی باشد که بیننده خواب از آن رنج می برد.
 • بمباران موشک در خواب بیانگر حوادثی است که موجب تنش و اضطراب می شود و موشک در خواب نمادهایی است که بر اساس شواهد بینش، امور سریع و پی در پی، خیر یا شر را نشان می دهد.
 • ترس از بمباران در خواب نمادی از مصونیت از نزاع است در صورتی که به بیننده آسیبی نرسد و تعبیر فرار از بمباران در خواب بیانگر پرهیز از نزاع یا کناره گیری از مشاجرات و مشکلات لفظی و زنده ماندن از بمباران موشکی در خواب است. خروج از بحران های پی در پی
 • شنیدن صدای بمباران و موشک در خواب، بیانگر شنیدن خبر تکان دهنده و ناگهانی است و هر که ببیند در جای امنی در خواب صدای بمباران را می شنود، بیانگر این است که از چیزی که می شنود نجات یافته است. و شاهد خطر نیست.
 • رویای جنگ با هواپیما بیانگر رقابت شدید در کار و معیشت استو هر که در خواب هواپیماهای جنگی را در آسمان ببیند که در حال نبرد هستند، این نشانگر جدال بسیار در کار او بر سر مناصب و ترفیعات است و گفته شده است که هواپیماهای جنگی در خواب دلالت بر نزاع بین حاکمان و سیاستمداران است و خداوند اعلم.
 • شرکت در جنگ هواپیماها در خواب نمادی از تلاش برای کسب پیروزی در مسابقه است و هر کس در خواب ببیند که در حال خلبانی هواپیمای جنگی است به سرعت به اهداف خود می رسد و یا این بینش بیانگر برتری بیننده است. همتایانش در رقابت
 • بمباران هواپیما در خواب بیانگر مصیبت از آسمان استو هر کس در خواب ببیند هواپیماها به طور تصادفی بمباران می کنند، ممکن است نماد مصیبت های عمومی باشد، و اما در خواب زنده ماندن از بمباران هواپیماها، بیانگر نجات از درگیری ها و بلاهای بزرگ است و خداوند اعلم.
 • جنگ با اسرائیل در خواب بیانگر پیدایش دشمنی شدید در زندگی بیننده خواب استو پيروزى در جنگ با اسرائيل در خواب، نشانگر پيروزى حق بر باطل و اعتلاى كلام حق است، و اما شكست در مقابل اسرائيل در جنگ در خواب، بيانگر پيروزى باطل و پيروزى ظلم است.
 • و هر کس در خواب ببیند که در کنار اسرائیل می جنگد، عهدشکنی می کند یا به دوست خود خیانت می کند و این فتنه و اضطراب را به او باز می گرداند و دیدن مرگ در جنگ با اسرائیل در خواب نماد اخلاص است. توبه و عاقبت به خیر
 • می گفتند جنگ با اسرائیل در خواب یکی از نمادهایی است که نشان دهنده مواجهه با بی عدالتی است و وارد درگیری با ظالمان و ظالمان شود و هر که در خواب ببیند که از جنگ با اسرائیل می گریزد، از چالش ها و تقابل ها می گریزد.
 • دیدن بمباران اسرائیل در خواب بیانگر گفتن حقیقت بدون ترس است و دیدن بمباران اسرائیل در خواب بیانگر نزاع و مشکلات عمومی بین مردم است و خداوند اعلم.
 • دیدن جنگ بین مسلمانان در خواب، نماد فتنه بزرگ استو اما کسى که در خواب بین مسلمان و غیر مسلمان جنگ بیند، جنگ حق و باطل است و غلبه بر یکدیگر در خواب، بیانگر کثرت اهل حق یا کثرت است. از اهل باطل پیروزی مسلمانان در جنگ در خواب بیانگر برتری حق بر باطل است.
 • و هر کس در خواب ببیند که یکی از فتوحات مسلمانان را در خواب مشاهده می کند، در جستجوی حقیقت و هدایت است.
 • و هر کس در خواب ببیند که با لشکر مسلمانان می جنگد، دلالت بر اخلاص ایمان و ایستادگی بر حق است، چه بسا این خواب شهادتی را نشان می دهد که بیننده نزد قاضی شاهد آن است، و اما دیدن جنگ با کفار در رویا و بینا در کنارشان است، این نشانگر پیروزی باطل بر حق است و خداوند متعال و داناست.
 • دیدن جنگ با شمشیر در خواب بیانگر آن است که کلمه حق تعالی و بر آن ایستاده است.
 • هر کس در خواب ببیند که شاهد جنگ است در حالی که در آن نیست، فتنه را می بیند و وارد آن نمی شود. شرکت در جنگ در خواب بیانگر این است که بیننده خواب وارد نزاع یا درگیری می شودو هر کس با وجدان خود در جنگ شرکت کرد که با جناح صالح است دفاع از حق و یاری مظلوم است.
 • و هر که در خواب ببیند که جنگ می کند، فتنه می افروزد یا چیزی اختراع می کند و رهبری جنگ در خواب ممکن است بیانگر تصمیمات قاطع در کار و زندگی شخصی باشد.
 • و دیدن شرکت در جنگ خیابانی در خواب بیانگر نزاع بین مردم است و جنگ خیابانی در خواب ممکن است نماد بی عدالتی و ظلم حاکمان باشد و ابن سیرین دیدن جنگ داخلی در خواب بر گرانی ها گفته است.
 • تعبیر ابزار جنگ در خواب

 • دیدن شمشیر در خواب عموماً بیانگر گفتار آزاردهنده استدیدن لباس جنگی در خواب بیانگر میزان وسوسه است، در حالی که دیدن زره جنگی در خواب بیانگر محافظت از وسوسه و کلاه جنگی در خواب بیانگر بحث و استدلال و برهان است.
 • و تعبیر دیدن تفنگ یا ابزار جنگ انفرادی امروزی ممکن است به جنگ لفظی و فکری اشاره داشته باشد و سنگرهای جنگی در خواب بیانگر حیله گری و فریب مردم باشد.
 • و اما کسی که در جنگ خود را در حال رانندگی تانک یا ماشین نظامی ببیند، اگر سرباز باشد از سربازان خداست و اگر نباشد از دامن زدن به فتنه خودداری می کند.
 • دیدن رادار در خواب حکایت از جاسوس و فضول دارد و هر که در خواب ببیند که رادار را به کار می اندازد اخبار مردم را دنبال می کند و اما دیدن رادار بالای پشت بام در خواب بیانگر افشای اسرار است. از خانه پیشگو در فضای باز.
 • فرار از جنگ در خواب بیانگر ترس شدید از رویارویی یا رقابت استو هر که در خواب ببیند که از جنگ فرار می کند و زنده می ماند از وسوسه دور می شود و از آن می گریزد و دیدن سربازانی که از جنگ فرار می کنند در خواب نماد فساد مردم و حاکمان و گرانفروشی است و هر که سربازان دشمن را ببیند. فرار از جنگ در خواب، بیانگر بازگشت حقوق به مردم و پایان نزاع بزرگ است.

 • دیدن مرگ در جنگ به معنای پیروی از فتنه یا بدعت استو گفته شد مرگ در جنگ در خواب اگر صاحب خواب با اهل حق بجنگد، بیانگر حسن نتیجه گیری یا مقابله با باطل است، و خواب شهادت در جنگ، بیانگر قبولی دعا و اجابت است چنانکه دلالت بر اخلاص دارد. توبه
 • و اما هر کس در خواب ببیند که یکی از خانواده خود در حال مرگ در جنگ است، اگر گناهکار باشد، ممکن است نشان دهنده دوری او از حقیقت و اگر عادل باشد نتیجه خوب او و مرگ برادر در جنگ در خواب باشد. نماد کشاندن او به فتنه یا افتادن در مصیبت و همچنین مرگ خواهر، پدر یا مادر است.در جنگ در یک رویا.
 • دیدن جنگ مرده در خواب، نشانه ظهور امیدهای تازه در زندگی بیننده است و هر که در خواب مرده را در حال نبرد با یکدیگر ببیند، ظالم را با ظالم می زند و پس از مرگ او در جنگ، نماد بازگشت است. حق مسروقه به صاحب آن
 • تعبیر خواب در سایت “Helloha” می گوید هر که در خواب ببیند که اسیر جنگ است، به دست سلطان ظالمی زندانی شود و در خواب به اسارت دشمن افتادن، نشانگر گرانی هایی است که سراسر کشور را فراگرفته است.پس تجدید دشمنی.در مورد کشتن زندانیان در خواب؟ دلالت بر خودسری و ناسازگاری دارد و اگر قتل با تیراندازی در خواب باشد ممکن است بیانگر کلماتی از نوع عمل باشد و اعدام اسیران جنگی در خواب، هلاکت افراد ضعیف و فقیر به سبب آن است. فساد و بی عدالتی

 • تعبیر خواب در وب سایت شیرین خود می گوید پایان جنگ در خواب عموماً خوب و صحیح است، چنانکه خداوند متعال در سوره مائده می فرماید ((هرگاه آتشی برای جنگ افروختند خداوند آن را خاموش می کند)) و هر که ببیند جنگ واقعی به خواب ختم می شود. ان شاء الله غلبه حق بر باطل است.
 • و هر که ببیند جنگ مجهول در خواب ختم می شود، جنگ خود با عقل است، و هر که ببیند جنگ را تمام می کند یا در خواب شرکت می کند، عاقل اصلاح طلب است.
 • و پایان جنگ در خواب، اگر آتش بس و صلح بدون برنده یا بازنده بود، این نشان دهنده تأیید عموم با ظلم نخبگان است.
 • و اما پيروزى يك طرف بر ديگرى در جنگ، اگر طرفى كه در خواب پيروز شده عادل باشد، دلالت بر صحيح بودن احوال مردم دارد، و در صورتى كه طرف پيروز در خواب، نشان دهنده فساد مردم و احوال آنهاست. حزب فاسد است و خدا داناتر است.
 • منابع و مراجع

  1. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. «عطر حیوانات در بیان خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  3. «تعبیر خواب از کلمات ائمه و پرچمها» شیخ علی احمد عبدالعال التحطاوی، دار الکتب العلمیة بیروت، چاپ دوم 2005م.
  4. «تعبیر خواب خوش بینی»، محمد بن سیرین، مکتبة الایمان، قاهره.
  5. «الافر القدری، بیان فی البین»، شیخ ابوسعد نصر بن یعقوب الدینوری القدری، تحقیق دکتر فهمی سعید، علم الکتب، بیروت، چاپ دوم 2000م.
  6. عالم خواب، تعبیر العلم و الاشارات، دکتر سلیمان الدلیمی، دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول 2005م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا