تعبیر دیدن انار در خواب برای زن و مرد

تعبیر دیدن انار در خواب برای مردان و زنان انار از جمله میوه های مقدس به شمار می رود که در قرآن کریم به آن اشاره شده است مژده، سلامتی و پول زیاد در زیر به موضوع تعبیر دیدن انار در خواب می پردازیم.

تعبیر دیدن انار ابن سیرین

ابن سیرین معتقد بود که انار در خواب تعابیر بسیار نیکو دارد از این بیماری

میوه تازه انار در خواب نشانگر دختر باکره است و درختان انار تعبیر مردان با اخلاق و دین است و دیدن انار فروش در خواب بیانگر دنیاجویی و فراموشی آخرت است و انار در خواب بیانگر بسیار است. پول، عمر طولانی، موقعیت بالا در میان مردم، ازدواج با یک زن بسیار زیبا، یا دوستان وفادار.

تفسیر بینش نابلسی از انار

نبلسی دیدن انار در خواب را به رزق و روزی و مالی تعبیر کرده است و هر که ببیند انار با دانه سفید می خورد، دلیل بر کسب مالی است، چنانکه دیدن انار قرمز چنین است، چنان که انار به طور کلی بیانگر مال فراوان است.

و هر کس در خواب خود را در حال خوردن میوه انار، حتی پوست آن ببیند، نشانگر تندرستی و عدم ابتلا به بیماری است، و انار تازه نشان دهنده دختر پاکدامن است، و هر کس ببیند که انار می خورد و طعم آن شیرین است، همچنین بیانگر مال زیاد است و انار ترش نشان دهنده پول حرام است و هر که انار بخورد در خواب بدون اینکه مزه آن شیرین باشد یا ترش، دلیل بر خریدن خانه جدید است.

تفسیر رؤیت انار ابن شاهین

محقق ابن شاهین هم با ابن سیرین و هم با النابلسی موافق است که دیدن انار در خواب بیانگر مال زیاد است، اما تعابیری از ابن شاهین در مورد انار در مواقعی وجود دارد که برای هر که بیننده خواب ببیند، تعبیراتی دارد فروش یا خریدن انار، دلیل بر انجام حرام و دیدن انار است، این دلیل بر ارتکاب معصیت و حرام است، و انار ترش نشان دهنده غم و اندوه است.

تعبیر دیدن انار برای دختر مجرد

اگر دختری که هنوز ازدواج نکرده است ببیند که انار می چیند یا می خورد، مژده است که با مرد خوبی ازدواج می کند که در بین مردم جایگاهی عالی دارد.

تعبیر دیدن انار برای زن شوهردار

اگر زن شوهردار خود را در حال خوردن انار ببیند، دلیل بر معاش فراوان و خوشبختی زناشویی است، اما اگر در خواب ببیند که مردی به او انار می دهد، دلیل بر طمع اطرافیان است.

تعبیر دیدن انار برای زن باردار

اگر زن حامله در خواب انار ببیند، دلیل بر این است که فرزند خوبی به دنیا خواهد آورد که آینده ای روشن و جایگاهی رفیع در میان مردم خواهد داشت.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا