تعبیر خواب مار

مار یکی از خطرناک ترین موجوداتی است که می تواند برای انسان بسیار مضر باشد، بنابراین ظاهر شدن آن در خواب باعث نگرانی زیادی برای بیننده خواب می شود، زیرا دیدن مار از فردی به فرد دیگر متفاوت است، زیرا هر کدام رنگ های زیادی دارد که تعبیری متفاوت از دیگری دارد و دیدن مار در خواب باعث اضطراب و ترس بسیاری از مردم بر این است که ظاهر مار در خواب خوب نیست و این با توجه به شرایط متفاوت است. ظاهر مار در خواب و همچنین با توجه به رنگی که در آن ظاهر می شود.

تعبیر خواب مار ابن سیرین

 • مار در خواب به تعبیر ابن سیرین دشمن است و می تواند خویشاوند یا غریب باشد.

 • کشتن مار در خواب بیانگر رهایی از شر و دشمنانی است که بیننده خواب را محاصره کرده اند.

 • هر کس در خواب گروهی از مارها را در خانه یا خیابان ببیند، بیانگر این است که دشمنان زیادی در اطراف او هستند و باید مراقب آنها باشد.

 • مار در خواب گواه افراد حسود است.

 • مار زرد نشانه حسادت و بیماری است.

 • کشتن مار زرد در خواب نشانه بهبودی از بیماری است.

 • دیدن مار مرده خطرناک نبوده و هیچ آسیبی برای فردی که آن را می بیند ندارد.

 • هر که در خواب مار سیاه ببیند، دلیل بر شر است.

 • هر کس در خواب مار درازی ببیند باید رقیه شرعی کند.

 • دیدن مارگزیدگی در خواب بیانگر فقر یا بیماری است که گریبانگیر این شخص خواهد شد.

 • مار سفید در خواب یک مرد نشان دهنده حضور یک زن بدخواه در زندگی او است.

 • تعبیر خواب مار به روایت النابلسی

 • دیدن مار در خواب، دلیل بر دشمنی است، چه از طرف خانواده یا شوهر.

 • مار گواه حضور همسایه های بی آبرو است.

 • هر که در خواب ببیند که مار دارد، بیانگر حیثیت و قدرت است.

 • مار گاهی اوقات نشان دهنده فرزند پسر است.

 • هر که خانه خود را پر از مار ببیند، دلیل بر آن است که دشمنان به خانه می آیند و آن را در معرض خطر قرار می دهند.

 • هر که در باغ خود مار زیاد ببیند، دلیل بر رونق گیاه و باغ است.

 • بیرون آمدن مار از پا نشان دهنده بدبختی است که بر سر این شخص خواهد آمد.

 • هر کس در خواب ببیند مار از زمین بیرون می‌آید، دلیل بر عذابی است که بر این مکان خواهد آمد.

 • تعبیر خواب مار برای زن مجرد

 • اگر دختر مجردی ببیند که مار به او حمله می کند، دلیلی بر وجود دو شیر بدخواه در زندگی اوست.

 • مار در خواب دختر خبر خوبی نبود.

 • مار بزرگ در خواب یک زن مجرد نشان دهنده ازدواج است.

 • اگر یک دختر مجرد یک مار سبز رنگ ببیند، این نشان می دهد که یک مرد حیله گر در زندگی او وجود دارد.

 • تعبیر خواب مار برای زن باردار

 • مار در خواب یک زن باردار نشان دهنده وجود نوزاد پسر است.

 • مار سفید در خواب یک زن باردار نشان دهنده ثبات و آرامش است.

 • تعبیر خواب مار برای زن متاهل

 • اگر زن متاهلی در خواب مار ببیند، بیانگر وجود گناه در زندگی اوست.

 • لطفاً خوابی را که می خواهید تعبیر کنید در کامنت زیر مقاله اضافه کنید تا به آن پاسخ داده و تعبیرش کنیم

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا