تعبیر دیدن صاعقه در خواب به تفصیل

تمام نمادهای صاعقه را در خواب بخوانید و معنی صاعقه و فرود آمدن رعد و برق به خانه را در خواب و سایر نمادها بخوانید.

دیدن صاعقه در خواب نماد وحشت و عذاب است، مخصوصاً اگر خواب به صاحب خواب، خانه یا امرار معاش او آسیب برساند و تأثیر بگذارد، چنانکه علمای تعبیر خواب متفق القول هستند که دیدن صاعقه در خواب هیچ فایده ای ندارد. و مظهر ضرر و زیان است، مگر کسی که در خواب دید که از صاعقه نجات یافت و خدا داناتر است.

 • ابن سیرین دیدن صاعقه در خواب را به عذاب و عقوبت تعبیر کرده است ممکن است دلالت بر پیشگویی و تهدید داشته باشد و شنیدن صدای رعد و برق در خواب بیانگر شنیدن تهدید از سلطان یا فرد صاحب نفوذ است، رعد و برق و سیل در خواب ممکن است نشان دهنده بیماری همه گیر و در خواب باشد و رعد و برق و زلزله در خواب باشد. حکایت از بلاها و بلاهای بزرگ دارد.
 • تعبیرگران خواب معاصر می گویند دیدن صاعقه در خواب بیانگر شگفتی هایی است که زندگی بیننده را تغییر می دهد و آن را زیر و رو می کند.
 • دیدن صاعقه در جای معروف در خواب، بیانگر عقوبت اهل آن محل یا ظلم سلطان به آنان است و اما آنکه در خواب صاعقه را در جای نامعلومی دید، ظلم و ستم سخت است. و دیدن صاعقه در روستا در خواب بیانگر جنگ در آن و مشکلات فراوان است.
 • مرگ بر اثر رعد و برق در خواب بیانگر سختی و مشقت بزرگ استدیدن ترس از صاعقه در خواب بیانگر توبه و بازگشت به سوی خداوند است.
 • دیدن صاعقه بدون صدا در خواب بیانگر آن است که اتفاقات غیرمنتظره ای روی خواهد داد ممکن است دلالت بر فشار و اندوه فروخورده داشته باشد و هر که در خواب رعد و برق بسیار بدون صدا ببیند ناگهان با مشکلات زیادی مواجه می شود و اما دیدن رعد و برق در تاریکی بدون صدا در خواب بیانگر هدایت و راهنمایی است.
 • دیدن صاعقه ای که بدون شنیدن صدای آن در خواب درختان را می سوزاند، بیانگر نزاع شدید است و دیدن صاعقه ای که در خواب خانه ها را می سوزاند بدون شنیدن صدای آن، بیانگر گسترش فساد در بین مردم است.
 • دیدن صاعقه از پنجره بدون شنیدن صدای آن در خواب، بیانگر شنیدن خبر تکان دهنده است و هرکس در خواب صاعقه را در جایی دور بدون صدا ببیند، بیانگر اضطراب و وحشت شدید است.
 • دیدن صاعقه بدون صدا در خواب برای شخص بیمار، بیانگر بهبودی او و برای گنهکار دلالت بر تشویق و ارعاب او و برای مسافر بیانگر اختلال در سفر است و خداوند اعلم.
 • تعبیر کنندگان خواب می گویند: اگر در خواب ببینید که صاعقه به شما اصابت می کند، بیانگر آن است که در معرض آسیب و آسیب دشمن یا حاکمی قرار خواهید گرفت. ممکن است دلالت بر حبس و شکنجه داشته باشد و هر که بگوید در خواب دیدم که صاعقه به من اصابت کرد و مرا کشت، بیانگر گناه کبیره است و دیدن صاعقه به تو و سوزاندن در خواب نشان دهنده بیماری یا بدی است.
 • در خواب دیدن صاعقه به شخص شناخته شده، بیانگر محاکمه اوست، دیدن صاعقه که به شخص ناشناس برخورد می کند، بیانگر منادی و تهدید به گناه است.
 • هر کس در خواب ببیند که صاعقه به یکی از بستگانش برخورد می کند، بیانگر درگیری بین اعضای خانواده است و دیدن صاعقه به مرده در خواب، بیانگر نیاز او به دعا و صدقه است.
 • و خواب دیدن صاعقه به پسر، بیانگر نیاز او به تربیت صحیح است و دیدن صاعقه به برادر در خواب، بیانگر نیاز او به کمک و حمایت است و خداوند اعلم.
 • دیدن صاعقه در خانه در خواب بیانگر جریمه و بدبختی استممکن است نشان دهنده کار با سحر و جادو باشد و دیدن صاعقه بدون اصابت صدایی به خانه در خواب بیانگر تغییر ناگهانی شرایط و به هم خوردن آنها است.
 • هر که در خواب صدای صاعقه را در خانه بشنود، بیانگر بروز مشکلات و اختلافات است و هر کس در خانه خود صاعقه را در خواب ببیند از شر دشمنان در امان است. .
 • دیدن صاعقه در حال سوختن خانه در خواب، بیانگر بروز نزاع در میان اعضای آن است.
 • دیدن صاعقه در حال تخریب خانه در خواب بیانگر پراکندگی اعضای خانواده است.

تعبیر دیدن خانه در خواب را اینجا بخوانید.

 • النابلسی می گوید رؤیای صاعقه و رعد و برق دلیلی بر تهدید قدرتمندان استدیدن باران شدید همراه با صاعقه و رعد و برق در خواب، بیانگر سختی و مصیبت است و هر که در خواب رعد و برق و رعد و برق بدون باران ببیند و وعده یا امید داشته باشد به آن نمی رسد.
 • هر که در خواب ببیند که صاعقه و صاعقه چشم او را می رباید، یکی از کارها برایش مختل می شود و ترس از صاعقه و رعد و برق در خواب، دلالت بر امنیت سلطان دارد.
 • دیدن رعد و برق و رعد و برق در روز بیانگر جنگ و فتنه است، در حالی که دیدن صاعقه و رعد و برق در شب در خواب بیانگر عذاب و هلاکت است.
 • دیدن صاعقه و رعد و برق در زمستان در خواب، بیانگر خستگی و ترس است و خواب صاعقه و رعد و برق در تابستان، بیانگر گسترش نزاع در بین مردم است و خداوند اعلم.

تعبیر دیدن رعد و برق در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • خواب فرار از صاعقه بیانگر فرار از وسوسه است ممکن است نشان دهنده بهبودی از بیماری یا بیماری باشد و دیدن فرار و فرار از صاعقه در خواب بیانگر فرار از ظلم است.
 • دیدن فرار و پنهان شدن از صاعقه در خواب بیانگر رهایی از ظلم و تهدید و دیدن گریه و فرار از صاعقه در خواب بیانگر آسودگی و آسایش پس از خستگی است.
 • دیدن فرار مرده از صاعقه در خواب بیانگر توبه و ترک نافرمانی است و خواب فرار کودک از صاعقه بیانگر رهایی از زیر بار و مسئولیت است.
 • دیدن برادری که در خواب از صاعقه فرار می کند، بیانگر به دست آوردن نیرو و حمایت است و دیدن خواهری که در خواب از صاعقه فرار می کند، بیانگر رهایی او از ظلم و ستم است.

تعبیر دیدن فرار در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • دیدن صاعقه در خواب برای زن مجرد، بیانگر آن است که مشکلات و بحران هایی را پشت سر خواهد گذاشتو خواب رعد و برق و رعد و برق برای دختر مجرد، بیانگر آن است که به مصیبت می افتد و دیدن رعد و برق در خواب برای دختر مجرد، بیانگر ترس و ضعف است.
 • اگر دختر مجردی در خواب رعد و برق بدون صدا ببیند، بیانگر ضربه خواهد بود و دیدن رعد و برق و باران در خواب برای زن مجرد، بیانگر غم و اندوه زیادی است.
 • دیدن فرار از صاعقه در خواب برای زن مجرد، بیانگر این است که از آسیب نجات می یابد و دختر مجرد وقتی در خواب ببیند که از صاعقه می ترسد، هدایت می شود و از گمراهی دوری می کند.
 • اگر دختر مجردی بگوید در خواب دیدم که صاعقه به من خورد، بیانگر آن است که صدمه می بیند و دیدن رعد و برق در خانه در خواب برای زن مجرد، بیانگر اختلاف در آن است.
 • دیدن صاعقه در خواب برای زن متاهل بیانگر گذراندن مشکلات استدیدن رعد و برق و باران برای زن شوهردار، بیانگر گریه و پریشانی است و دیدن رعد و برق و رعد و برق در خواب برای زن شوهردار، بیانگر مشکلات و نزاع با شوهر است.
 • خواب دیدن لباسی که در خواب رعد و برق می سوزد برای زن متاهل، بیانگر طلاق او است و دیدن صاعقه ای که در خواب به شوهر برخورد می کند، بیانگر وضعیت بد مالی او است.
 • دیدن صاعقه در حال سوختن خانه در خواب برای زن شوهردار، بیانگر نزاع او و شوهرش است و اگر زن شوهردار در خواب ببیند پسرش از صاعقه می ترسد، بیانگر نیاز او به حفاظت است.
 • وقتی زن شوهردار در خواب صاعقه بدون صدا ببیند، بیانگر فرورفتن غم و اندوه اوست و فرار با فرزندان از صاعقه در خواب برای زن شوهردار، بیانگر مصون ماندن آنها از آسیب است و خداوند اعلم.
 • دیدن صاعقه در خواب برای زن مطلقه بیانگر عذاب و خستگی در زندگی اوستو رؤیای صاعقه و رعد و برق برای زن مطلقه بیانگر آن است که او در حال گذراندن مصیبت و مصیبت است و دیدن رعد و برق و سیل در خواب برای زن مطلقه بیانگر افتادن به مشکلات سلامتی است.
 • دیدن مرد مطلقه در حال فرار از صاعقه در خواب بیانگر پایان مشکلات با اوست.
 • دیدن صاعقه بدون صدا در خواب برای زن مطلقه بیانگر ظلم و ستم اوست، دیدن صاعقه در حال تخریب خانه در خواب برای زن مطلقه بیانگر متفرق شدن خانواده است.
 • دیدن آتش از صاعقه در خواب برای زن مطلقه بیانگر ورود او به وسوسه است و دیدن صاعقه های فراوان در خواب برای زن مطلقه بیانگر پیاپی مشکلات و بلاها در زندگی اوست و خداوند اعلم.
 • دیدن صاعقه در خواب برای زن باردار بیانگر این است که به زودی زایمان خواهد کرددیدن رعد و برق در خواب برای زن باردار، بیانگر آسیب و آسیب به جنین است، دیدن صاعقه در خانه در خواب برای زن حامله، بیانگر نزاع در آن و شنیدن صدای صاعقه در خواب زن باردار بیانگر شنیدن خبر غم انگیز است.
 • خواب صاعقه بدون صدا برای زن حامله بیانگر رنج و درد اوست، دیدن رعد و برق در خواب برای زن باردار بیانگر مواجهه با مشکلات است.
 • ترس و گریه از صاعقه در خواب برای زن باردار، بیانگر رفع غم و اندوه است و فرار و پنهان شدن از صاعقه در خواب برای زن حامله، حاکی از امنیت و آرامش و دیدن پایان صاعقه در خواب برای زن باردار است. حاکی از رستگاری او با خیر و امان است و خداوند داناتر است.

منابع و مراجع addremove

 1. کتاب «دایره المعارف تعبیر خواب»، گوستاو میلر.
 2. کتاب معجم تعبیر خواب ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی تحقیق باسیل برایدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 1387ش.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا