تعبیر دیدن شیر در خواب ابن سیرین و النابلسی

تعبیر دیدن شیر در خواب ابن سیرین و النابلسی: بسیاری از مردم خواب شیر می بینند و بسیاری از آنها نگران شیر هستند زیرا شیر حیوانی بسیار درنده است و به قربانی و طعمه خود با وحشیگری بسیار حمله می کند. زیرا بسیاری از مردم از دیدن شیر در خواب می ترسند در اینجا تعبیر دیدن شیر در خواب است.

شیر در خواب اثر ابن شاهین

 • هر کس در خواب ببیند که با شیری می جنگد، دلیل بر این است که با کسی درگیری بسیار بزرگی دارد.

 • و اگر خواب ببیند که …

  شیر قبول می کند

  نگاه ترحم آمیز به او به معنای پایان اختلاف و آمدن سلطان یا حاکم است.

 • هر كه ببيند از دست شير نجات يافت، دليل بر نجات از آن امري است كه خواب را نگران مي كند و حتي موفقيت بر دشمنانش.

 • هر که خود را در آغوش شیر ببیند، دلیلی بر نزدیکی او به سلطان، حاکم یا رئیس جمهور است.

 • اگر خواب ببیند که گوشت شیر ​​به دست آورد، دلیل محکمی است بر مال فراوان و اگر گوشت شیر ​​بخورد، دلیل بر پیروز شدن اوست.

 • هر که ببیند بر پشت شیر ​​سوار شد و شیر او را نگزید، این دلیل بزرگ بر پیروزی است و خوابیده به سلطان و حاکم یا شاهزاده ضرر می رساند.

 • شیر در خواب اثر ابن سیرین

 • هر کس در خواب ببیند که شیری وارد خانه اش می شود، یعنی ضرری می رسد، مثل اینکه مریض باشد و بمیرد، و خداوند متعال و دانا است.

 • در مورد اینکه چه کسی می بیند؟

  او به یک شیر تبدیل شد

  یعنی در زمین ظالم و ستمگر شده و در زمین فساد می کنند.

 • هر کس در خواب شیری را ببیند که او را می کشد، این یعنی مرگ از تب، و خداوند داناتر است.

 • هر که ببیند شیر بر سر مردم وارد شهر می شود، به معنای بروز بیماری بزرگ، ورود اشغالگر و یا شیوع بیماری همه گیر در شهر است.

 • اما اگر فرد خواب ببیند که …

  شیر بالای منبر است

  این نشان از حاکمی فاسد، ظالم و ظالم بر روی زمین است.

 • اگر شیر در خواب شخص را در آغوش بگیرد، این بدان معناست که خوابیده به پادشاه، سلطان یا صاحبان امر و قدرت در کشور بسیار نزدیک است.

 • تعبیر دیدن شیر در خواب به روایت النابلسی

  1. هر کس شیر را از زاویه ای ببیند که شیر نبیند و شیر او را نبیند، این بدان معناست که خوابیده از آنچه می ترسد نجات می یابد و خداوند متعال داناتر است.

  2. و اما هر کس ببیند که از سر شیر می خورد، این بدان معنی است که شخص خوابیده به قدرت زیادی می رسد و به پول زیادی می رسد.

  3. و چه کسی آن را دید

   او شیر را لعنت می کند

   این بدان معنی است که او بیمار است و به طور کامل از بیماری خود بهبود می یابد.

  4. هر که ببیند شیر تربیت می کند، دلیل بر این است که خفته فرزندان پادشاه و حاکم یا سلطان را تربیت می کند و خدا داناتر است.

  5. تعابیر دیدن شیر در خواب توسط تعدادی از اساتید برجسته تعبیر خواب جهان در موقعیت های مختلف را برای شما شرح داده ایم.

  &nbsp

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا