۱۱ تعبیر معروف دیدن درب در خواب

11 تعبیر دیدنی در خواب، دژ و مصونیت از هر چیزی است، برای مردم نیز امنیت است خانه و ساکنان آن و آرامش و سکون تعبیر درب در خواب بستگی به دید خود بیننده دارد، زیرا درب معانی و تعابیر زیادی دارد و این همان چیزی است که در این مقاله توضیح خواهیم داد.

تعبیر دیدن در باز در خواب چیست؟

دلالت بر معیشت و خیر دارد.


وقتی انسان یک در کوچک وسط در بزرگ می بیند یعنی چه؟

قابل ستایش نیست


تعبیر دیدن بریده شدن حلقه در چیست؟

شواهد وجود بدعت ها.


وقتی مردی می بیند که درهای زیادی باز می شود یعنی چه؟

حکایت از آن دارد که باب امرار معاش به روی او باز شده است.


تعبیر دیدن شخص در خواب چیست؟

نشانگر پیروزی شما بر دشمنان

تعبیر دیدن در در خواب

 • دیدن دری باز در خواب، بیانگر معاش و خیر است.

 • آنگاه هر که در خواب را به حال دیگر ببیند، این تغییر حال اهل این خانه است.

 • هر کس در خواب دری شکسته یا نقصی در آن ببیند، بیانگر مصیبت هایی است که بیننده خواب در معرض آن قرار می گیرد.

 • پس هر که در خواب ببیند دری بسته است، به معنای مصیبتی است که بیننده به آن دچار می شود.

 • اگر انسان در وسط در بزرگ در کوچکی ببیند، این دید خوب نیست.

 • در را برای مرد ببینید

 • اگر مردی ببیند زنی جلوی در ایستاده است، نشان دهنده حضور بداخلاقی در تعقیب همسرش است.

 • اگر مردی در خواب ببیند که در خانه آهنی را می بندد، دلیل بر ازدواج او با دختر باکره است.

 • سپس دیدن مردی که وارد دری می شود نشان دهنده پیروزی شما بر دشمنان است.

 • اگر انسان ببیند که درهای زیادی باز می شود، این نشان می دهد که باب معیشت به روی او باز می شود.

 • مردی که در خواب از دری باریک به جای وسیعی بیرون می‌رود، نشانه رفع غم و اندوه و رهایی از پریشانی است.

 • اگر مردی ببیند که آتش در را می سوزاند، به زودی همسرش را از دست می دهد.

 • تعبیر دیدن کلید در برای زن مجرد

 • دیدن دختری که در را باز می کند، دلیل بر معاش و خیری است که به دست می آورد.

 • اگر دختری ببیند که با کلید در را باز می کند، نشان دهنده شغل جدیدی است که به دست خواهد آورد و مناسب خواهد بود.

 • سپس دیدن کلید در در خواب، بیانگر شوهر مناسب برای دختر است.

 • دیدن در آهنی گواه شوهری توانا و وفادار است.

 • اگر در آهنی بسته را ببیند، دلیل بر پافشاری و عزم در امری خاص است.

 • تعبیر دیدن بریده شدن حلقه در در خواب

 • دیدن بریدگی حلقه در، دلیل بر وجود بدعت هاست.

 • سپس دیدن درب خانه نو، نشان دهنده سلامتی است.

 • دیدن شخصی در خواب که رو به روی عده ای از در وارد می شود، نشانه پیروزی شما بر دشمنان است.

 • اگر انسان ببیند که در را به جای وسیعی رها می کند، بیانگر مرگ و آخرت نیک او است.

 • پس دیدن در چوبی در خواب دلیل بر مردی صالح است.

 • در چوبی نیز نشان دهنده خوش شانسی است.

 • دیدن گروه بزرگی از درهای آهنی گواه اهداف و جاه طلبی هاست.

 • لطفا 11 تعبیر معروف دیدن در خواب را که دوست دارید در کامنت زیر مقاله تعبیر کنید را اضافه کنید و ما به آن پاسخ داده و تعبیر می کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا