تعبیر خواب دیدن شاهی در خواب

تعبیر خواب دیدن شاهی در خواب، گواه بسیاری از حوادثی است که بیننده خواب در زندگی خود تجربه می کند که برخی از آنها برای بیننده خواب، چه مرد و چه زن قابل ستایش نیست در این مقاله بسیاری از تعابیری که شاهی به آن اشاره می کند تا همه از آنها آگاهی کافی داشته باشند.

تعبیر خواب دیدن شاهی از ابن سیرین چیست؟

جواب سوال تعبیر خواب دیدن شاهی

 • تعبیر خواب دیدن

  شاهی در خواب

  نشان دهنده مشکلات در مورد شستشو است.

 • شاهی نشان دهنده بیگانگی و پراکندگی است.

 • شاهی اغلب نشان دهنده از دست دادن و هدر دادن پول است.

 • شاهی نشان دهنده حسادت و بی عدالتی است که بیننده خواب از آن رنج می برد.

 • دیدن شاهی در خواب بیانگر مصیبت هایی است که بیننده خواب در معرض آن قرار می گیرد.

 • تعبیر خواب نابلسی از دیدن شاهی چیست؟

  جواب سوال تعبیر خواب دیدن شاهی

  1. خرید شاهی گواه درگیری بین بیننده خواب و یکی از خویشاوندان است.

  2. خرید شاهی نیز اغلب شاهد شکست و تسلیم شدن در برابر دشمنان است.

  3. خوردن شاهی نشان دهنده مشکلات بزرگی است که بیننده خواب به آن دچار خواهد شد.

  تعبیر خواب شاهی برای زن مجرد چیست؟

 • شاهی در خواب دختر نشان دهنده ازدواج در آینده نزدیک است.

 • شاهی قطع شده نشانگر استرس و اضطراب شدید است.

 • شستن شاهی نشان دهنده قرار گرفتن در معرض برخی مشکلات است که خروج از آنها دشوار خواهد بود.

 • شاهی سبز نشان دهنده شکست در صورتی است که دختر دانشجو باشد.

 • تعبیر دیدن شاهی برای زن شوهردار چیست؟

 • شاهی نشان دهنده مشکلات و گرفتاری هایی است که زن متاهل با همسرش دچار آن می شود.

 • شاهی در خواب نشان می دهد

  متاهل

  در مورد کمبود معیشت

 • اگر زن متاهل شاهی سبز رنگ ببیند، نشان دهنده بارداری در آینده نزدیک است.

 • خرید شاهی نشان دهنده درگیری با شوهر است.

 • برش شاهی نشان دهنده چیزهای مثبتی است که او در زندگی اش در معرض آن قرار دارد.

 • شستن شاهی نشان دهنده اختلافات زناشویی است.

 • اگر زن شوهردار از دور شاهی ببیند، دلیل بر کار بدی است که انجام می دهد.

 • تعبیر خواب شاهی برای زن باردار چیست؟

 • شاهی نشان دهنده تولدی دشوار و پر از خستگی زیاد است.

 • شاهی نشان دهنده از دست دادن امید است.

 • کاشتن شاهی در خواب نشان دهنده کار خوبی است که انجام می دهید.

 • شستن شاهی نشان دهنده فرزندان خوبی است که از آنها برخوردار خواهید شد.

 • تعبیر دیدن شاهی توسط مرد چیست؟

  پاسخ به سوال تعبیر دیدن شاهی

 • شاهی در خواب نشان می دهد

  مرد

  با اشتیاق، اراده و جاه طلبی.

 • خوردن شاهی در خواب مرد، گواه مشکلات و مشکلاتی است که با آن مواجه خواهد شد.

 • دیدن برگ های شاهی شسته و پاک شده دلیل بر رفع گناه و توبه است.

 • دیدن مرد جوان مریض با شاهی در خواب بیانگر بهبودی زود است.

 • خرید شاهی نشان دهنده شکست و دور شدن از مسیر درست است.

 • دیدن شاهی رنگ پریده، نشان از دل شکستگی است که بیننده خواب در معرض آن قرار می گیرد.

 • خواب شاهی نیز بیانگر شنیدن سخنان آزاردهنده از برخی افراد در زندگی اوست.

 • شاهی نشان دهنده فریبکاری و حیله گری است.

 • لطفاً خوابی را که می خواهید تعبیر کنید به همراه ذکر وضعیت تأهل در کامنت زیر مطلب درج کنید تا به آن پاسخ داده و تعبیرش کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا