تعبیر دیدن مواد مخدر و حشیش در خواب

تعبیر دیدن مواد مخدر و حشیش در خواب: مواد مخدر از جمله موادی است که سلامتی و آینده مصرف کنندگان را از بین می برد و باعث فساد و خستگی در تمام اعضای بدن می شود و به دلیل سلامت روانی حالت سرگردانی که شخصی که آنها را می گیرد وارد آن می شود.

هر کس مواد مخدر و حشیش بخرد یا بفروشد، ناگزیر به زندان می‌افتد، زیرا این امر از نظر قانون مجازات دارد، از این رو این سؤال پیش می‌آید: تعبیر خواب دیدن حشیش و مواد مخدر در خواب، چه با خوردن؟ فروش یا خرید

خواب دیدن مواد مخدر در خواب مربوط به نیکی

 • دیدن داروهای حاوی حشیش در خواب برای بیننده نیکی و نیک بختی است.

 • و اما خواب دیدن حشیش که در جایی غیر از محل آن کاشته شده است، برای بیننده یا بیننده خواب، نشانه ازدواج است.

 • اگر خواب ببیند حشیش از سر یا بدنش بیرون می‌آید، بیانگر خبر شادی‌بخش است.

 • فقیری که خواب ببیند حشیش پیدا می کند و می خورد تا سیر شود، این نشان می دهد که ثروتمند می شود.

 • و اما شخص ثروتمندی که خواب حشیش می بیند، بیانگر افزایش ثروت اوست.

 • ديدن متقلب در خواب به معني روزي و منفعت است براي صاحب بينايي و از بين رفتن غم و اندوه.

 • خواب دیدن اینکه حشیش یا مواد مخدر در بین مردم رواج یافته است، نشانه آن است که اخلاق در جامعه حاکم خواهد شد و آن را برای بهتر شدن تغییر خواهد داد.

 • دیدن حشیش در خواب مربوط به شر

 • دیدن حشیش یا مواد مخدر در خواب بیانگر این است که بیننده به دلیل شخصیت ضعیف خود از مسئولیت فرار می کند.

 • هر کس در خواب ببیند که برای مصرف مواد مخدر مصرف می کند، به این معنی است که به مشکلاتی می رسد که نمی تواند از آن خارج شود.

 • فردی که خود را در حال مصرف مواد مخدر و سوءمصرف آن می بیند، نشان دهنده ضعف، سهولت شکستگی و سهولت او در انتخاب اشتباه است.

 • شخصی که در خواب مواد مخدر مصرف می کند به این معنی است که بیننده خواب از درگیری های درونی رنج می برد.

 • هر کس در خواب ببیند که مواد مخدر مصرف می کند، نشان می دهد که دچار بحران روانی شده است و نمی تواند از آن خارج شود.

 • مواد مخدر در خواب بیانگر آن است که بیننده خواب از رویارویی با مرگ شخصی که در قلبش عزیز است فرار می کند.

 • و اما کسى که در خواب ببیند علف هرز از دستش بیرون مى‏آید و زیاد مى‏روید، نشانه آن است که وقتش نزدیک است و خدا داناتر است.

 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا