7 تعبیر معروف دیدن تربچه در خواب

7 تعبیر معروف دیدن تربچه در خواب بیانگر فراوانی خیر و مال به خواب بیننده است و چه بسا میوه تربچه روزی حلال و برکت در خانه باشد و میوه ترب از ستوده ترین و نیکوترین آنها باشد. رؤیایی که بیانگر زیبایی رؤیت و تحقق آن در واقعیت است و تربچه، خیر و معیشت و دلیل بر حسن حال و بسیاری از اعمال است و این همان چیزی است که در این مقاله توضیح خواهیم داد.

تعبیر دیدن تربچه چیست؟

نشان دهنده پول زیاد و معیشت فراوان است.


دیدن مزارع تربچه به چه معناست؟

گواه نیکی فراوان.


تعبیر دیدن تربچه خوردن زن مجرد در خواب چیست؟

این نشان می دهد که او چیزهای مهمی را در زندگی خود از دست داده است.


دیدن تربچه در خواب مرد چه تعبیری دارد؟

گواه نگرانی و غم.


تعبیر دیدن کاشت تربچه از زن باردار در خواب چیست؟

گواه فرزند خوب.

تعبیر خواب تربچه

 • خواب تربچه اغلب بیانگر پول زیاد و امرار معاش فراوان است.

 • سپس دیدن تربچه در خواب، بیانگر این است که بیننده به حج می‌رود.

 • دیدن مزارع تربچه گواه خوبی فراوان است.

 • سپس دیدن شخصی در حال کاشت تربچه در خواب دلیلی بر دستیابی به اهداف است.

 • دیدن ترب زار در خواب برای زن مجرد

 • دیدن تربچه در خواب زن مجرد، دلیل بر نیکی و معاش فراوان است.

 • سپس تربچه در خواب یک زن مجرد خبر از ازدواج او با یک مرد خوب می دهد.

 • برای یک زن مجرد دیدن یک مزرعه تربچه خبر خوب و روزهای خوش است.

 • سپس دیدن زنی مجرد در حال خوردن تربچه در خواب بیانگر این است که بسیاری از چیزهای مهم زندگی خود را از دست خواهد داد.

 • پس دیدن کاشت تربچه در خواب دختر، گواه خوبی است که از شوهر آینده خود خواهد گرفت.

 • تعبیر کاشت تربچه برای مرد

 • کاشت تربچه در خواب مرد نشان دهنده خیر و معیشتی است که در آینده نزدیک نصیب او خواهد شد.

 • سپس اگر مرد مجردی در خواب ببیند که زنی به او تربچه می دهد، با دختری خوشنام و از خانواده پرجمعیت ازدواج می کند.

 • دیدن جمع آوری تربچه در مزرعه در خواب مرد بیانگر پول حلال و خیر است.

 • پس دیدن خوردن تربچه در خواب مرد، نشانه نگرانی و اندوه است.

 • دیدن زمین انبوه تربچه در خواب مرد، بیانگر رزق فراوان و مال حلال است که به دست می آورد.

 • دیدن زنی متاهل در حال خوردن تربچه

 • اگر زن شوهردار در خانه تربچه ببیند، نشان دهنده روزی حلال است که به دست می آورد.

 • اگر زن شوهردار ببیند که شوهرش تربچه حمل می کند، دلیل بر روزی اوست، اما بعد از خستگی.

 • پس دیدن خوردن تربچه در خواب زن متاهل، نشان دهنده غم و اندوه و نگرانی است.

 • اگر زن ببیند که شوهرش ترب می خورد، بیانگر کمبود معیشت و سختی است.

 • اگر زن ببیند که تربچه می کارد، دلیل بر برکت و روزی است که اهل خانه نصیب آن می شود.

 • تعبیر دیدن تربچه برای زن باردار

 • خوردن تربچه در خواب برای زن باردار نشان دهنده خستگی او در هنگام زایمان است.

 • زنی باردار که در خواب تربچه می کارد، دلیل بر داشتن فرزندان خوب است.

 • سپس اگر زن حامله ببیند که به شوهرش تربچه می دهد، فرزندی زیبا نصیبش می شود.

 • اگر زنی ببیند که به فرزندش تربچه می دهد، وضعیت سلامتی جنین ناپایدار است.

 • سپس دیدن تربچه در خواب بیانگر خستگی زایمان است.

 • لطفا 7 تعبیر معروف دیدن تربچه در خواب را که دوست دارید در کامنت زیر مقاله تعبیر کنید را اضافه کنید و ما به آنها پاسخ داده و تعبیر می کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا