کندن در خواب و تعبیر دیدن چاله در خواب

نماد گودال در خواب و تعبیر دیدن گودال هر که در خواب او را در حال کندن و دیدن گودال در خانه و جاده یا محل کار تعبیر افتادن در گودال در خواب و معنی. زنده ماندن از گودال و موارد دیگر دیدن حفاری در خواب

انجام حفاری در خواب با توافق اکثر مفسران خواب بیانگر فریب، فریب، نقشه و دسیسه است.چاله با تنوع جزئیات رویا معانی مختلفی دارد.معبران خواب موارد مختلف دیدن چاله و کندن در خواب را چگونه تعبیر می کنند. ؟. در این مقاله؛ با هم آشنا بشیم تعبیر دیدن چاله و گودال در خواب به صورت کامل و دقیقاز طریق تعبیر رؤیت سوراخ خانه و راه یا محل کار و تعبیر رؤیت افتادن در چاله یا بیرون آمدن و فرار از گودال علاوه بر تعبیر رؤیت. از حفاری و معنی دیدن حفاری در خواب برای زنان و سایر موارد دید گودال و چاله.

ابن سیرین گوید حفار در خواب مردی حیله گر و فریبکار است جز این که با حفاری ظاهر آب و به طور کلی کندن در خواب دلیل بر حیله است و کندن در خواب ممکن است دلیل بر رنج و مصیبت بی پایان باشد و هر که ببیند در خواب چاله می کند داخل شود. باطلی که از آن سودی نمی برد.

شیخ نابلسی نیز می گوید حفاری در خواب مرد در امور خود در تمام عمر سختی بی پایان دارد و دیدن حفار در خواب بیانگر مردی است که دشمنی را فرو می نشاند و فریبکار حیله گر است و دیدن حفار ممکن است حکایت از زندانبان باشد و عذاب و حفاری در خواب تعبیر می شود. آماده شدن برای چیزی که ممکن است خوب یا بد باشد، بسته به شرایط بیننده و زمینه بینایی.

عمل کندن به قول نابلسی و ابن سیرین حکایت از فریب و نیرنگ برای همیشه دارد. مگر اینکه آب از چاله ها ظاهر شود و النابلسی می افزاید: هر که خود را ببیند که در خواب چاله می کند و از آن خاک بیرون می آورد، اگر مریض باشد قبر اوست و اگر در سفر باشد سفرش همین است. و از مسافرت به اندازه ای که از خاک بیرون می کشد عایدش می شود و هر که در چاله ای وارد می شود فریبش می دهد و هر که در خواب از خاک چاله می خورد به همان اندازه پول می گیرد. همانطور که خاک خورد و پولش از حیله و حیله خواهد بود خواب دلالت بر مکر دارد.

تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن حفاری در خواب می گویددیدن حفاری در خواب عموماً کاری است که از آن امید به نفع خود می رود، پس هر که ببیند در خانه خود چاله می کند دفن می کند و احتکار می کند و هر که ببیند جلوی در می کند. در خانه خود دوست ندارد با مردم اختلاط کند، اما هر که ببیند در کوچه چاله می کند به مردم منفعت می رساند یا به احوال بیننده و نیکی او ضرر می رساند و هر که ببیند در حال کندن است. چاله ای در بیابان گور می کند اما هر که ببیند در کوه کندن می کند ارزش ها را از بین می برد و هر که در خواب برای دیگران چاله کند با او حیله گری کرده است و اما دیدن حفر در خواب در جستجوی گنج به دنبال آنهاست و حفاری در خواب جست و جوی آب بیانگر منفعت مردم است و هر کس ببیند که در خواب با دیگران همکاری می کند تا در خواب دسیسه کند یا به فساد یا اصلاح بپردازد. وضعیت، شخصیت و شخصیت او. مرده ای که در خواب چاله می کند، انسان را به یاد مرگ می اندازد.

بیرون آمدن از گودال در خواب به تعبیر شیخ نابلسی تسکین و شفا و خروج از پریشانی، اما هر که ببیند در چاله ای است که از آن چاره ای نیست، در معرض فریب و فریب قرار می گیرد و خطر به اندازه عمق چاله است و اگر از سوراخ خود یاری می‌جوید و کسی او را نجات نمی‌دهد، سوراخ ممکن است گور او را نشان دهد و سوراخ در خواب زن فقیر و بی‌پوشانی است به تعبیر نابلسی و هر که ببیند در سوراخی از دشمن پنهان شده است. تعقیب او در خواب، ممکن است بیانگر امنیت از ترس و ایمنی از خطر باشد.

تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن سوراخ در خواب می گویددیدن گودال در خانه در خواب اگر مریض باشد قبر است و دیدن گودال جلوی خانه مسافرت یا زندان است و هر که در اتاق خواب خود گودالی ببیند پس انداز می کند یا راز نگه می دارد و دیدن گودال بر سر راه، به گواه خواب، حقانیت یا فساد مردم است و دیدن گودال، نشانگر مکانی است که بر علیه بیننده نقشه می کشند.

افتادن در گودال در خواب ضرر است. و هر که در خواب ببیند در چاله ای گیر کرده است، معمولاً به اسارت خود می چسبد، ولی هر که ببیند برای بیرون آمدن از چاله کمک می خواهد، صدقه می خواهد، و هر که ببیند برای بیرون آمدن بالا می رود. چاله در خواب به دنبال راه حلی برای مشکلاتش است، دید که در چاله تاریک است، در نافرمانی است، اما هر که ببیند با ماشینش در گودالی در جاده می افتد ذلیل می شود و در جان خود گم شده است و هر کس در خواب ببیند که دیگران را از گودال نجات می دهد انشاء الله غم و اندوه خود را رها می کند و گودال در خواب برای مؤمن قبر اوست که خیال می کند. و برای گنهکار خطای او و برای تاجر قسم خوردن و دروغگویی او.

تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن حفاری در خواب برای زن می گوید

 • دیدن چاله و گودال در خواب برای زن به طور کلی بیانگر خانه، قبر یا خود اوست.
 • هر که در خواب سوراخی در اتاق خود ببیند، نشان می دهد که چه چیزی را پنهان کرده و چه چیزی را پنهان می کند.
 • هر که ببیند در خواب چاله می کند مکر یا کابوس است.
 • هر کس در خواب شوهرش را در حال حفر چاله ببیند با او ازدواج می کند.
 • هر که در خواب ببیند که در چاله ای افتاد از خانه بیرون می رود.
 • هر کس در خواب ببیند که معشوق خود را به چاله می اندازد، او را در لانه زناشویی می راند، اما هر که در خواب ببیند که دیگری او را به سوراخ هل می دهد، او را فریب می دهد.
 • هر که ببیند یکی از فرزندانش در گودال افتاد، بلای جانش می شود.
 • دیدن خوابیدن در سوراخ برای زن اگر مجرد باشد ممکن است ازدواج نکند.
 • هر کس ببیند که در گودالی عمیق می افتد و آخرین آن را نفهمد، به عاقبت مرگباری می افتد.
 • هر کس می دید که از چاله ای بیرون می آید و سعی می کند مشکلاتش را حل کند.
 • هر که در خواب ببیند که او را از گودالی نجات می دهند، در زندگی خود خوشبخت می شود.
 • منابع و مراجع

  1. کتاب «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. کتاب «عطر الحیوان فی تعبیر خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  3. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  4. کتاب بیان القدری بیان در بینش شیخ ابی سعد نصر بن یعقوب الدینوری القدری، تحقیق دکتر فهمی سعید، علم الکتب بیروت، چاپ دوم 1379ش.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا