9 تعبیر معروف دیدن ادرار در خواب

9 تعبیر معروف دیدن ادرار در خواب، دلیل بر خرج کردن مال خود در چیزی است که برای او حلال نیست یا نزدیکی با آنچه برای او مناسب نیست، زیرا خروج ادرار در خواب دلیل بر امرار معاش است. همین طور نگه داشتن بول و سخت کردن آن نشان می دهد که در بسیاری از کارها عجله می کند و در آنها کار درستی نمی کند و تا آن چه را که منجمد کرده از او خارج نشود، نمی تواند آرام بگیرد ، ادرار در خواب پول حرام است و این را توضیح خواهیم داد.

تعبیر دیدن ادرار زیاد در خواب چیست؟

شواهد پول و معیشت فراوان.


دیدن اینکه در چاه ادرار می کند یعنی چه؟

اثبات اینکه پول حلال می گیرد.


تعبیر دیدن ادرار با بوی بد چیست؟

حاکی از آمدن شر به روی بیننده است.


اینکه زن مجرد ببیند خون ادرار می کند یعنی چه؟

گواه این است که او به زودی ازدواج خواهد کرد.


تعبیر دیدن ادرار خانم باردار در ماه های اول بارداری چیست؟

نشان دهنده یک نوزاد پسر است.

تفسیر رؤیت بول ابن سیرین

 • دیدن ادرار زیاد در خواب بیانگر مال و معاش فراوان است.

 • آن گاه هر کس در خواب ببیند که کسی در مقابل او می دود، او را یاری می دهد.

 • هر که ببیند شیر بول می کند این برایش خوب است.

 • سپس مشاهده ادرار پخش شده در اطراف محل نشان دهنده ترس و اضطراب از مسئولیت است.

 • اگر لباس زیر حاوی ادرار دیده شود، این نشان دهنده مشکلاتی است که بیننده خواب با آن مواجه است.

 • تعبیر رؤیت ادرار به نبلسی

 • مشکل ادرار کردن در خواب بیانگر مشکل در امرار معاش است.

 • هر که ببیند در چاه بول می کند پول حلال می گیرد.

 • پس هر کس در خواب ادرار بر یکی از کالاها ببیند این کالا را از دست می دهد و بیننده از آن سودی نمی برد.

 • سپس دیدن نوشیدن ادرار نشان دهنده کسب درآمد زیاد است.

 • اگر انسان ایستاده در خواب ادرار کند، برای چیز بیهوده ای خرج می کند.

 • سپس دیدن شخصی که بر شما ادرار می کند، دلیل بر این است که خواب بیننده از این شخص آسیب می بیند و باید مراقب او باشید زیرا او را به خاطر خرج کردن برایش سرزنش می کند.

 • دیدن ادرار در خواب برای زن مجرد

 • وقتی زن مجردی در خواب ببیند که در رختخواب ادرار می کند، به زودی شوهری خوب نصیبش می شود.

 • سپس دیدن ادرار در خواب زن مجرد نیز بیانگر موفقیت است.

 • ادرار زیاد در خواب یک زن مجرد نشان دهنده پول زیاد است.

 • بعد اگر زن مجرد ببیند خون ادرار می کند زود ازدواج می کند.

 • تعبیر دیدن ادرار برای زن باردار

 • ادرار در خواب زن باردار نشان دهنده امرار معاش و امنیت جنین است.

 • سپس یک زن باردار با دیدن ادرار در ماه های اول بارداری خود نشان دهنده وجود نوزاد پسر است.

 • پس هر کس در خواب ببیند که بر قرآن ادرار می کند، برای او و فرزندش روزی دارد.

 • تعبیر دیدن ادرار برای زن شوهردار

 • اگر ببیند که در توالت بول می کند، خیر و روزی فراوان می یابد.

 • سپس دیدن ادرار در رختخواب زن متاهل نشان دهنده علاقه شوهرش به اوست.

 • پس هر کس در خواب ادرار ببیند که شوهرش بدهکار است، خداوند ناراحتی او را برطرف می کند و قرض را می پردازد.

 • دیدن ادرار در خواب برای مرد

 • اگر مرد ببیند که خاک و گل بول می کند، دلیل بر عدم وضو گرفتن است.

 • بعد هر که ببیند در دریا ادرار می کند، پول تو را به یکی می دهد.

 • اگر ادرار بوی بدی داشته باشد، نشان دهنده آمدن بدی به خواب بیننده است.

 • بعد اگر مرد ببیند در لباسش ادرار می کند، پولش را خرج بچه ها می کند.

 • سپس اگر در خواب ببیند که زعفران را بول می کند، برایش بچه مریض می شود.

 • لطفا 9 تعبیر معروف دیدن ادرار در خواب را که مایلید در کامنت زیر مطلب تعبیر کنید را اضافه کنید و ما پاسخگوی آن و تعبیر خواهیم کرد.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا