تعبیر دیدن سر در خواب به روایت النابلسی

تعبیر دیدن سر در خواب از نظر النابلسی تعبیرهای زیادی دارد که بسته به حالتی که سر در آن دیده می شود، دلیل بر امور مربوط به پول است و هر کس در خواب ببیند که سرش بزرگتر شده است، نشانه آن است که بیننده خواب به او افتخار بزرگی خواهد رسید.

تعبیر دیدن سر در خواب

 • همانطور که قبلاً اشاره کردیم، سر در خواب نماد پول و مقام است.

 • هر که در خواب ببیند که …

  او بیش از یک سر دارد

  این خواب نشان دهنده پیروزی بر دشمنان است.

 • تعبیر دیدن سر بدون پوشش در خواب

 • هر کس در خواب ببیند که سرش ناپاک است، نشانه کور شدن بیننده است.

 • چه کسی آن را می بیند؟

  سرش پایین آمد

  این نشان می دهد که او برای مدت طولانی در معرض توبیخ و استرس قرار خواهد گرفت.

 • تعبیر دیدن سر بریده در خواب

 • هر کس در خواب ببیند که سرش بریده شده یا از جایش جدا شده است، بیانگر از بین رفتن سرمایه و روزی است که از آن زندگی می کند.

 • هر که در خواب ببیند

  سرش بین دستانش افتاد

  این خواب بیانگر این است که بیننده خواب از سر خود امور خود را اداره می کند.

 • هر کس در خواب ببیند که والی سرش را برید، این خواب بیانگر رفع غم و اندوه است.

 • هر کس ببیند در زمان جنگ سرش بریده شده، نشانه از دست دادن یکی از پدر و مادر یا یکی از فرزندانش است و خدا داناتر است.

 • تعبیر سر خوردن در خواب

 • هر کس در خواب ببیند که سر گوسفند و شتر یا گاو یا گاو نر می خورد، دلیل بر غیبت او از یکی از پیشوایان است.

 • هر که در خواب سر کبابی یا پخته بخورد، بیانگر تصرف مال مافوق است.

 • هر کس در خواب ببیند که سر گوسفندی می خورد، این خواب نشان می دهد که بیننده ارث و مالی فراوان به دست می آورد.

 • هر کس در خواب مغزی بخورد، بیانگر آن است که پول دفن شده را خواهد یافت.

 • تعبیر چرخاندن سر در خواب

 • هر که در خواب ببیند که

  سرش تبدیل به سر قوچ شد

  این نشان می دهد که او فردی است که با مردم به عدالت رفتار می کند.

 • هر کس ببیند که سر انسان به سر سگ تبدیل می شود، این خواب نشان می دهد که بیننده ظالم و احمقی است.

 • هر کس در خواب ببیند که سرش به سر الاغ تبدیل شده است، نشانه آن است که به اصول نماز پایبند نیست و سرش را نزد امام بلند می کند.

 • تعبیر دیدن سربند در خواب

 • هر که در خواب ببیند که سر خود را با پیشانی بند می بندد، این خواب بیانگر خیر و آرامشی است که بر بیننده خواب غالب است.

 • هر کس در خواب ببیند که در خواب سرش را می بندد، ممکن است خواب نشان دهد که از نفوذ و اقتدار برخوردار است.

 • هر کس در خواب شب سر خود را با پیشانی بند ببندد، بیانگر سفر به جایی است که افتخاراتش در آنجا به یادگار بماند.

 • هر که در خواب با بند پشم یا پنبه سر خود را ببندد، این در دین و دنیا صلاح است.

 • از این رو تمام تعابیر ممکن در مورد دیدن سر در خواب را برای شما ارائه کرده ایم.

  هر کسی که دیدگاهی دارد و می خواهد آن را توضیح دهد، نظرات شما را در زیر مقاله در وب سایت تجربه من دریافت می کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا