تعبیر دیدن انگشتان در خواب ابن سیرین و النابلسی

تعبیر دیدن انگشتان در خواب توسط ابن سیرین و النابلسی انگشت یکی از اعضای مهم انسان است که به او کمک می کند تا اشیا را در دست بگیرد و آن را حس کند به صورت نوشتاری بسیاری از افراد خواب هایی می بینند که به انگشت اشاره دارد، اما نمی دانند که چه معنایی دارد و در اینجا همه تعابیر ممکن در مورد دیدن انگشتان در خواب را برای شما ذکر می کنیم.

تعبیر دیدن انگشتان در خواب ابن سیرین

 • ابن سیرین بینایی انگشت را تفسیر کرد


  در خواب به شوهر، فرزندان، مادر، پدر، سلطنت یا پول اشاره دارد.

 • هر که در خواب ببیند

  بزرگ کردن انگشتان او خوب به نظر می رسد

  این نشان دهنده افزایش فرزندان، مالکان یا سلطنت است.

 • ممکن است نشان دهد

  انگشتان دست راست در نمازهای پنجگانه

  انگشت شست نشان دهنده نماز صبح، انگشت اشاره نماز ظهر، انگشت وسط نماز عصر، انگشت حلقه نماز غروب و انگشت کوچک نماز عصر را نشان می دهد.

 • افزایش درهم تنیدگی انگشتان در خواب

 • و هر کس در خواب انگشتانش زیاد شود، بیانگر افزایش نماز و علم و خویشاوندی است.

 • انگشتان در هم تنیده در خواب

  این نشان دهنده ورود به یک شراکت یا دودمان جدید است.

 • هر که در خواب دید

  انگشتان دست چپ

  منظور فرزندان برادر و فرزندان خواهر است و انگشتان دست راست به نمازهای پنجگانه اشاره دارد.

 • و ظاهر

  این نشان می دهد که مردی در خواب با حنا تزئین شده است

  دلالت بر این دارد که او را بسیار تعریف می کند یا انگشتان زن را با حنا آراسته می کند، زیرا این نشانگر مهربانی و حسن رفتار شوهرش با او است که شوهرش محبت او را نشان نمی دهد.

 • تعبیر دیدن انگشتان در خواب

 • هر که در خواب ببیند که …

  یک انگشتش قطع شد

  یا خراب می‌شود، این نشان می‌دهد که او نمی‌تواند برای مادر، پدر یا بچه‌ها مفید باشد، یا حیواناتش در آینده می‌میرند، یا پولش ناپدید می‌شود، یا در معرض بحران مالی در صنعت خود قرار می‌گیرد. تمام دارایی هایش را متوقف خواهد کرد.

 • مریضی که در خواب ببیند یکی از انگشتانش بریده شده است، دلالت بر مرگ او دارد.

 • هر که در خواب ببیند که …

  یکی انگشتش را بریده بود

  او در پول خود آسیب خواهد دید.

 • هر کس در خواب ببیند یکی از انگشتانش دراز شده است، نشانگر حرص و طمع بیننده است.

 • خواب انگشت و تعبیر آن

 • از این نظر که

  یکی از انگشتانم از جایی به جای دیگر حرکت کرد

  در دست این شخص نماز را به تأخیر می اندازد و با نماز دیگری جمع می کند.

 • دیدن انگشتان درهم در خواب، بیانگر ادای نمازهای پنجگانه در یک وقت است.

 • هر که در خواب ببیند که …

  انگشت کسی را گاز می گیرد

  این نشان می دهد که این فرد اخلاق بدی دارد.

 • هر که در خواب ببیند از انگشتش شیر بیرون می آید و از خواب خون می آید، ولی مادر یا خواهر زنش می شود.

 • کوبیدن انگشت

  در خواب، بیانگر صحبت بد بستگان بیننده خواب است.

 • امامی که در خواب انگشتانش را در حال رشد ببیند، بیانگر ظلم و طمع اوست و بی انصافی است.

 • تعبیر دیدن ناخن در خواب

 • مفسران انگشت را به پول و ناخن را به زکات پول تفسیر کرده اند.

 • اگر چه انگشتان نشانگر ارتش و سربازان در ناخن نشانگر سلاح هستند.

 • اگر انگشتان نشان دهنده نماز است، ناخن ها بیانگر نمازهای اختیاری و نمازهای سنت است.

 • از این رو تمامی توضیحات ممکن برای دیدن انگشتان دست را به شما ارائه کرده ایم.

  هر کسی که دیدی دارد و مایل است آن را تفسیر کند، نظرات شما را از طریق وب سایت دریافت می کنیم و در اسرع وقت تفسیر را در اختیار شما قرار خواهیم داد.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا