تخت در خواب و تعبیر دیدن تخت در خواب

علامت تخت در خواب تعبیر خوابیدن روی تخت و دیدن پنهان شدن زیر تخت یا خوابیدن زیر تخت در خواب تعبیر دیدن تخت آهنی و تخت چوبی در خواب خواب یک تخت شکسته و تخت شکسته، خوابیدن روی تخت شخص دیگری و دیدن یک غریبه در تخت

اگر در خواب ببینید که شخص دیگری روی تخت شما خوابیده است، ممکن است با تعجب از خواب بیدار شوید، و اگر ببینید که در هوای آزاد روی تخت خود می خوابید یا ببینید که تخت خود را می سوزانید، ممکن است کنجکاو شوید. آیا مترجمان رویا در مورد آن می گویند تعبیر دیدن تخت در خواب؟.در این مقاله؛ تعبیر دیدن تخت در خواب را به صورت کامل و دقیق خواهید خواند. از طریق تعبیر خواب خوابیدن بر بالین و پنهان شدن در زیر رختخواب، دیدن رختخواب بر روی آب یا خوابیدن در فضای باز، و تعبیر دیدن غریبی بر بالین خود در خواب، علاوه بر تعبیر تخت مجهول در خواب و تعبیر دیدن رختخواب در خواب برای زن و تعبیر دیدن حوادث رختخواب در خواب و موارد دیگر رویت تخت.

 • ابن سیرین گوید نشستن بر بالین در خواب است ممکن است دلالت بر بازگشت چیزی به بیننده باشد که از دست داده است، اما این خواب حاکم سلطان در اختیار او ضعف دارد، سپس به خاطر فرموده خداوند متعال در سوره ص، بعد از ضعف ثابت می شود. تاج و تخت بدن و سپس روشن شد))، و این همان چیزی است که نابلسی عموماً به آن می رود.
 • و هر که در خواب خود را بر بالین ببیند و مستحق ازدواج باشد یا از او پیشی گرفته باشد، این ازدواج اوست و رختخواب در خواب عموماً بر زنان و نیز هر چیزی که اختصاص به خواب دارد، نشان می دهد. پاهای تخت در خواب نشانگر ممالیک است.
 • و بستر به قول قیروانی و چنانکه ابن سیرین از او روایت کرده است، دلالت بر هر چیزی دارد که مشتمل بر سعادت و غرور انسان باشد.
 • و هر که در خواب خود را بر بستری مجهول ببیند اگر شایستگی مقامی را داشته باشد به شرط آن که تشک بر سرش باشد یا با هم وزن آنها در مجلس بلندپایه بنشیند.
 • و هر کس خود را بر بستر مجهول ببیند و زنش حامله باشد، برای او مردی زایید، و خداوند به آنچه در رحمها است داناست، و اگر بستر مجهول بدون بستر باشد، به گفته بیننده، دلالت بر سفر یا مرگ یا حج دارد. وضعیت، نیت و سلامتی
 • نابلسی می گوید: هر که در خواب خود را بر بالین زن ببیند بین او و او شر و فسق می افتد و اگر مجرد تختی ببیند که به خانه اش می برد ازدواج می کند.
 • تعبیر خواب در وب سایت شیرین خود می گوید رختخواب در خواب به همسر و آسایش و غرور تعبیر می شود و به مسافرت و تا دیر وقت بیدار ماندن و درد نیز تعبیر می شود.دیدن خوابیدن بر تخت مجهول در خواب بیانگر سفر نزدیک است.
 • و اما رؤیت خواب بر بستر معلوم غیر از بیننده، مقام اداری است.
 • و هر که در خواب ببیند که با دیگری در رختخواب خود می‌خوابد، در کار یا امری با او شریک می‌شود، و هر که بیند که بر بالین او – بالین بینا – خوابیده است، زنش را به دنبال خود بگیرد، ولی با دیدن. خوابیدن زیر تخت در خواب، تحقیر و انکسار است.
 • و هر کس در خواب ببیند که در رختخواب خود می خوابد، بیانگر تنگدستی و تنگدستی مادی است.
 • و خواب خوابیدن بر تخت بالای آب که بیننده از خانه بیرون می رود و هر که ببیند بر تخت خود بدون تشک می خوابد نیازش به چیزی او را از دیگران یاری می طلبد.
 • و هر که در خواب ببیند که در خواب بسته به تخت می خوابد بیماری به او می رسد و دیدن افتادن از تخت در خواب ضرر و تبدیل به بدتر است و خدای متعال داناتر است.
 • و تخت بدون تشک ممکن است دلالت بر مسافرت داشته باشد، اما تخت با تشک در خواب به تعبیر ابن سیرین افزایش قد است.
 • تعبیر خواب در وب سایت شیرین خود می گوید تخت مجلل و مجلل در خواب خوشبختی و همسری خوشبخت است و دیدن تخت مخروبه در خواب از مشکلات خانه است.
 • در حالی که دیدن تخت فلزی در خواب بیانگر مصونیت و انسجام خانواده است و تخت چوبی در خواب موجب آسایش و رحمت خانواده است.
 • و اما ديدن تخت شيشه اي احساس حساسيت در خانه است و مقصود از تخت طلا اين است كه جلال و آسايش باشد اگر چه از نقره باشد نشان دهنده ايمان است.
 • تعبیر دیدن تخت شکسته در خواب چیست؟

 • ابن سیرین گوید: دیدن تخت شکسته در خواب، بیانگر متلاشی شدن آن چیزی است که هماهنگ است.
 • شکستن تخت در خواب، بیانگر از بین رفتن جلال و اقتدار است، زیرا تخت را تخت می گویند.
 • و هر کس اختیار داشته باشد و در خواب بستر خود را شکسته ببیند از اختیار خود منزوی شده است و هر که با اهل خانه خود اختلاف داشته باشد و بستر خود را شکسته ببیند زن خود را طلاق دهد و اگر مریض باشد می میرد. خدا بهتر می داند.
 • و هر كه مرضى داشت و در بستر خود مرض و حادثه اى ديد، مرضش بدتر مى شد و از دنيا مى رفت و يا با مسافرت و بيهودگى از همسرش جدا مى شد اگر سالم و تندرست بود.
 • و او می گوید، تعبیر خواب در شیرینی او دیدن فروریختن تخت در خواب طلاق یا زیان است و دیدن سوختن یا سوختن تخت در خواب فتنه ای در خانه یا محل کار است و هر که در خواب ببیند که رختخواب را می شکند خانواده اش را تباه می کند. یا کارش
 • و هر کس ببیند که از تخت خود خلاص می شود یا آن را دور می اندازد، زن خود را طلاق دهد.
 • و هر کس در خواب مرده ای را بر بالین خود ببیند، در خانه یا محل کار خود مرده است، و هر که خود را در بستر خود در حال مرگ ببیند، بیمار می شود.
 • و اما دیدن خون بر بالین خود در خواب، بیننده خواب در خانه یا محل کارش ظلم یا ستم می کند و خداوند متعال داناتر است.
 • و تعبیر خواب به شیرینی خود از دیدن تخت در خواب برای زن می افزایددیدن تخت در خواب برای زن به طور کلی امنیت و امان اوست پس هر که ببیند در رختخواب غیر از تخت خود می خوابد اگر مجرد باشد ازدواج می کند و اما آن که ببیند تخت می خرد. ملحفه در خواب، خانه خود را نگه می دارد، دیدن تخت سوزان در خواب زن، امتحان عفت اوست و هر که مرده شناخته شده ای را در رختخواب خود ببیند، در دنیای او وسوسه می شود، اما هر که مرده ناشناس ببیند. کسی که در رختخواب است دلش را سخت می کند، برای ولی یا شوهرش و دیدن تخت فرسوده زن، فقر شوهر یا سرپرست او، در حالی که دیدن زنی که در خواب از تخت به زمین می افتد، بیانگر طلاق او و پنهان شدن در زیر است. رختخواب در خواب برای زن ترس او از ولی خود است و خداوند به هر موردی داناست.

  تعبیر خواب موارد دیگری از دیدن تخت در خواب را به شیرینی خود اضافه می کند

 • هر که در خواب ببیند که رختخواب می چیند، در سفر است.
 • خرید تخت در خواب به این معنی است که بیننده در حال ایجاد تجارت است.
 • هر که در خواب ببیند که رختخواب خود را می فروشد، تجارت و تجارت خود را تغییر می دهد.
 • مخفی شدن زیر تخت در خواب به این معناست که بیننده باید قبل از سفر استخاره کند.
 • و هر که ببیند چیزی را زیر تخت پنهان می کند، رازی را پنهان می کند.
 • دیدن رختخواب کثیف در خواب، مشکلات و گناهان در زندگی بیننده خواب.
 • دیدن نظافت رختخواب در خواب توبه و عذرخواهی است.
 • “تخت تمیز در خواب یک مکث موقت در مشکل است!”گوستاووس هندمن میلر در تعبیر خود از دیدن تخت در خواب می گوید که دیدن تخت دختران در خواب ممکن است به معنای ورود یک مرد جدید در زندگی آنها باشد و دیدن تخت سفید تمیز در خواب ممکن است نشان دهنده قطع موقت مشکلات باشد. در حالي كه ديدن بيمار در رختخواب حاكي از بيماري شديد و احتمالاً مرگ است و هر كس خود را روي تخت غريب در مكاني نامعلوم ببيند، ممكن است توسط افرادي كه انتظار ملاقات او را ندارد ملاقات كرده و در هواي آزاد روي تخت بخوابد. یک رویا ممکن است نشانه فرصت های سودآور باشد.

  منابع و مراجع

  1. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  2. کتاب بیان القدری بیان در بینش شیخ ابی سعد نصر بن یعقوب الدینوری القدری، تحقیق دکتر فهمی سعید، علم الکتب بیروت، چاپ دوم 1379ش.
  3. کتاب «دایره المعارف تعبیر خواب»، گوستاو میلر.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا