قسم در خواب و تعبیر دیدن سوگند و سوگند به خدا در

سوگند و سوگند در خواب تعبیر دیدن سوگند به خدا و سوگند به قرآن یا سوگند به کعبه و دیگر سوگند در خواب و تعبیر دست گذاشتن بر قرآن در خواب باطل. سوگند و سوگند واقعی در خواب و سایر موارد قسم خوردن

خداوند متعال در سوره بقره می فرماید: «وَ لَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عَلَیْهِمْ عَلَیْهِکمْ» و سوگند و سوگند همیشه مذموم بوده است، مگر اینکه هدف مشروعی داشته باشد، مانند دعوت به شهادت در برابر قضات. قسم خوردن و قسم خوردن در خواب?.

در اینجا تعبیر دیدن سوگند و سوگند در خواب است، با تعبیر رؤیت سوگند به خدا و سوگند یا سوگند به غیر خدا، دیدن سوگند به قرآن در خواب و معنی دیدن سوگند راست و سوگند دروغ در خواب، علاوه بر تعبیر رؤیت سوگند و سوگند در خواب برای زن و سایر موارد خواب دیدن قسم و سوگند.

ناتو در خواب به قول پسر سیرین، بیانگر بیهودگی گفتن حق تعالی در سوره عساعه است ((و بدتر از آن من هستم برای کسانی که مبتلا می شوند). در مورد چیزی، اما آنها دروغگو هستند).

سوگند در خواب اگر دروغ باشد دلالت بر ذلت و فقر و گناه و معصیت دارد، به فرموده خداوند متعال در سوره قلم: «وَلَا تَطْعِعُوا الْقَسْمَنُ السَّمَعِینَ فِی رؤیا».

شیخ النابلسی می گوید: سوگند در خواب ممکن است بیانگر فریب بین قسم خورده و قسم خورده باشد، مگر اینکه قسم در خواب راست باشد که بیانگر پیروزی و بیانگر قول و عملی است که خداوند متعال از آن راضی است. مردم ناامید و تحقیر شده اند.

سوگند طلاق در خواب قسم به طلاق در خواب بیانگر نگرانی آنها از جانب سلطان است و همچنین بیانگر بطالت است پیامبر اکرم به تعبیر شیخ نابلسی.

تعبیر خواب در سایت شیرینش از دیدن قسم و قسم و قسم در خواب می گوید. یا این است که بیننده در امری مخالف خود را نکوهش کند یا در امری مخالف خود را محکوم کند و خدا داناتر است و قسم خوردن خیری ندارد زیرا خداوند متعال در سوره بقره می فرماید. خدا را بر سوگندهای خود معترض مکن)).حقوق خدا مگر اینکه در ادعا و سوگند صادق باشد.تعبیر دیدن سوگند خداوند در خواب اگر آن دو سوگند صادق باشد، خدا را با بصیرت می خواند، اما هر کس در خواب ببیند که به غیر خدا سوگند یاد می کند، نعمت های خدا را کافر می کند و حق او را انکار می کند، مگر اینکه سوگندش در کعبه باشد. به اذن خدا زیارت کند، نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در خواب ریا می کند، ولی هر کس به یکی از پدر و مادرش قسم بخورد امانت را وفا نمی کند و هر که به یکی از پسرانش قسم بخورد گمراه می کند. مردم نیز هر کس به چشم خود قسم بخورد حق را نمی بیند و هر کس سوگند یاد کند که بر خود مناجات کند ستمگر است و خدا داناتر است.

تعبیر خواب در سایت هالوها تعبیر دیدن سوگند در خواب با توجه به علت سوگند می گوید.هر کس در خواب ببیند که در خواب سوگند یاد می کند که در صورت راستگو بودن خود را انکار کند، صداقت او را یاری می دهد، اما دیدن سوگند در خواب اگر برای اثبات تهمت به دیگران باشد زیان می رساند و هر که ببیند. که در خواب به پول قسم بخورد، چیزی ندارد و هر که ببیند در خواب قسم می خورد، مالش گم می شود.

و هر که ببیند در خواب قسم می خورد و وجدانش دروغ می گوید گناه کبیره می کند و در دنیا و آخرت شکست می خورد و هر که ببیند در خواب سوگند یاد می کند و وجدانش راست می گوید خداوند او را در برابر دشمنش یاری می دهد و بر مردم خدای تعالی داناتر است.

تعبیر خواب می گوید قسم قرآن در خواب دیدن آن شیرین است.قسم خوردن و سوگند خوردن به کتاب خدا در خواب عموماً پشتوانه حق است، پس هر کس در خواب ببیند که در مقابل دادگاه به کتاب خدا سوگند یاد می کند، گواهی بر ایمان است و هر که می بیند که در حضور شناخته شده ای به کتاب خدا سوگند یاد می کند، پس حق طلب می کند، برای اینکه بیننده تهمت خود را رد کند، اگر راست بگوید پیروز است و هر که به آن سوگند یاد کند. کتاب خدا برای اثبات اتهام به دیگران، فریب و آزار مردم را می‌دهد، زیرا دلیل آن با مدرک است، نه با قسم.

و هر که ببیند به کتاب خدا سوگند یاد می کند و وجدانش این است که دروغگو است، در دنیا و آخرت ذلیل می شود، و کسی که در خواب به کتاب خدا سوگند یاد کند و وجدانش راستگو باشد، پیروز است. در زندگی دنیوی خود.و اما دست گذاشتن بر قرآن در خواب برای قسم خوردن; اگر بیننده با دست چپ خود بر قرآن سوگند یاد کند در گفتار فریب می دهد و هر که به کتاب سوگند یاد کند و در خواب بدون وضو دست خود را بر قرآن بگذارد خدای ناکرده جسارت کرده است. .

و درباره دیدن زنی که سوگند یاد می کند، تعبیر خواب در سایت شیرین خود می گوید

 • دیدن دو قسم و قسم در خواب برای زن به طور کلی دلیل بر غیبت اوست و خداوند اعلم.
 • هر کس ببیند که به خدا سوگند یاد می کند و در خواب سوگند یاد می کند، به دین یا امور دنیوی خود متهم می شود.
 • و هر که در خواب به غیر خدا قسم بخورد فاسق است.
 • هر که در خواب ببیند که قسم بخورد که تهمت خود را رد کند، ضعیف است، اما هر که ببیند برای اثبات تهمت قسم خورده است، فریبنده است.
 • سوگند به خدا در خواب زن با علم به دروغگو بودنش، بیانگر فسق اوست.
 • سوگند به قرآن در خواب برای زن این است که بر حریف خود پیروز شود، مشروط بر اینکه راست گفته باشد، و هر کس ببیند که در حالی که پاک نیست به قرآن سوگند یاد می کند، دروغ می گوید.
 • هر کس زن دیگری را ببیند او را قسم می دهد و در خواب قسم می خورد در حالی که زن او را دروغگو می داند پس او را فریب می دهد و زن او را باور می کند.
 • منابع و مراجع

  1. کتاب «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. کتاب «عطر الحیوان فی تعبیر خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  3. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  4. کتاب «تعبیر خواب از کلمات ائمه و پرچمها» شیخ علی احمد عبدالعال طهطاوی، دار الکتب العلمیة بیروت، چاپ دوم 2005م.
  5. کتاب «تعبیر خواب خوش بینی» محمد بن سیرین، مکتبة الایمان، قاهره.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا