تعبیر دیدن فتاح در خواب

تعبیر دیدن فتحه در خواب یکی از غذاهای معروف عربی است که در ضیافت ها و مناسبت ها تهیه می شود اگر غذا بدون چربی باشد، تعبیر پخته شده با گوشت و آبگوشت فرق می کند و در این مطلب همه تعابیر ممکن در مورد دیدن دختر در خواب را به شما نشان می دهیم.

خوردن فتاح در خواب توسط ابن سیرین

 • ابن سیرین رؤیت خوردن فتحه چرب را که در آن آبگوشت است دلیل بر فراوانی در دنیا تعبیر کرده و ممکن است نشانه کسب قدرت و قدرت باشد و برای او مژده و دلیل بر نیل به منفعت باشد. .

 • کسى که فتاحى را بدون چربى و آبگوشت مى خورد، دلیل بر آن است که او حکم مى کند، ولى هیچ منفعتى از آن نخواهد داشت.

 • تعبیر کسی که بشقاب فتاح در دست دارد

  هر کس در خواب ببیند که بشقاب یا خرده ای در دست دارد و از آن می خورد، دلیل بر عمری است که بر بیننده خواب گذشته است و باقیمانده غذا دلیل بر عمری است که در دنیا دارد.

  تعبیر دیدن فتا در خواب

 • هر که در خواب ظرفی پر از غذا ببیند

  با فتاح چاق

  پر از گوشت است، اما نمی تواند بخورد، این دلیل بر به دست آوردن مال بسیار و جمع آوری و صرف آن بدون بهره مندی از آن است.

 • کسى که فتاحى بخورد و چربى نداشته باشد و مزه ناخوشايندى داشته باشد، ولى بيننده خواب آن را به سرعت بخورد تا از شر آن خلاص شود، دليل بر اين است که بيننده خواب دچار پريشانى و بحرانى در زندگى خود مى شود و آرزوى مرگ مى کند.

 • هر کس یک بشقاب کامل فتا بخورد، این خواب شاهد قطع شدن عمر بیننده خواب است.

 • تعبیر دیدن ظرف فتاح

  هر کس در خواب بشقاب فتاحی ببیند و از ترس تمام شدن آن نخورد، دلیل بر آن است که بیننده خواب از مرگ می ترسد هر چند از زندگی پر برکت و مالی برخوردار باشد.

  تعبیر دیدن فتاح با چربی یا بدون چربی

  برخی از مفسران دیدن فتاح پر از چربی و گوشت را دلیلی بر صناعت کامل، یعنی کار کامل و بدون عیب تفسیر کرده اند.

  هر کس در خواب نخود فرنگی بدون چربی ببیند، نمادی از صنعت بد و ناقص است و ممکن است بیانگر فقر باشد.

  دیدن فتاح پخته شده با گوشت شیر

 • هر که خواب خود را در خواب ببیند که از آبگوشت بود

  گوشت گوسفند

  این خواب نشان دهنده گروهی از افراد است که در حالت اضطراب و ترس زندگی می کنند.

 • تعبیر این خواب ممکن است این باشد که بین بیننده خواب و افراد ظالم داد و ستد وجود دارد.

 • تعبیر خوردن گوشت سگ

 • هر که در خواب ببیند فتاحی از آبگوشتش درست شده است

  گوشت سگ

  این خواب حاکی از حکومت یک حالت پست و تحقیرآمیز است.

 • این رویا ممکن است نماد افرادی باشد که با رذالت و حماقت مشخص می شوند.

 • تعبیر خوردن فتاح بر گوشت پرندگان شکاری

 • هرکس در خواب ببیند که آبگوشت پرندگان شکاری مانند عقاب یا شاهین می خورد، این خواب بیانگر برخورد با افرادی است که از بی عدالتی و فریب و نیرنگ لذت می برند.

 • ممکن است نشانه به دست آوردن پول از یک منبع غیرقانونی باشد.

 • آشنايى او در خواب گواه بر مرد و صنعت و سود اوست و چربى كه در دهانش پيدا مى شود به اندازه زندگى و معيشتى است كه بيننده خواب دارد.

 • از این رو تمام تعابیر ممکن در مورد دیدن فتاح در خواب را برای شما ارائه کرده ایم.

  هر کسی که دیدگاهی دارد و می خواهد آن را توضیح دهد، نظرات شما را در زیر مقاله در وب سایت تجربه من دریافت می کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا