6 تعبیر معروف دیدن کتانی در خواب

6 تعبیر معروف دیدن کتان در خواب بیانگر تجمل زندگی، زندگی شایسته، خوشبختی و آرامش خاطر است. کلیات تعبیر خواب کتانی روشن نشان دهنده برآورده شدن آرزوها و جاه طلبی های خواب بیننده است.

تعبیر دیدن کتان در خواب چیست؟

این نشان دهنده پول و خوبی است که شخصی که آن را می بیند به دست می آورد.


دیدن کتانی گرفتن از مرده در خواب چه تعبیری دارد؟

شواهد خبر خوشحال کننده.


تعبیر دیدن کتان در خواب زن متاهل چیست؟

مدارک معیشت و پول.


دیدن پارچه کتان ضخیم برای خانم باردار چه معنایی دارد؟

شواهد سلامتی خوب


تعبیر دیدن کتانی نرم در خواب برای مرد چیست؟

دلالت بر معیشت و خیر دارد.

تعبیر خواب کتان ابن سیرین

 • دیدن شخصی که در خواب پیراهن کتانی بر تن دارد، بیانگر سعادت زندگی اوست.

 • کتان در خواب بیانگر پول و خوبی است که بیننده به دست می آورد.

 • پس ديدن كتان سفيد در خواب ممدوح است، در حالي كه ديدن كتان زرد در خواب شر است و ممدوح نيست.

 • کتان در خواب بیانگر موفقیت و برتری است.

 • سپس دیدن شخصی که در خواب کتانی پوشیده است، بیانگر خبر خوشی است که به او خواهد رسید.

 • دیدن خود در حال گرفتن کتانی از یک مرده در خواب دلیلی بر خبر خوشحال کننده است.

 • تعبیر خواب کتان النابلسی

 • کتانی سفید در خواب نشان دهنده امرار معاش و خیر است.

 • پس دیدن کتانی شترمرغ که در خواب خریده اند، بیانگر کسب حلال است.

 • اگر مجردی در خواب ببیند که پارچه کتان می خرد به زودی ازدواج می کند.

 • کتانی سفید نیز ممکن است نشان دهنده مناسک حج و عمره باشد.

 • پس دیدن خریدن کتان در خواب دلیل بر سود و کسب مال حلال است.

 • دادن کتانی در خواب بیانگر برآورده شدن آرزوها و آرزوهاست.

 • دیدن کتانی برای زن متاهل

 • کتانی در خواب زن متاهل گواه امرار معاش و پول است.

 • اگر زن متاهلی ببیند که برای تهیه لحاف یا لباس کتانی سفید می‌خرد، نشانگر اتفاق مبارکی است که تجربه خواهد کرد.

 • بعد اگر زن شوهردار ببیند لباس کتانی بر تن دارد که خود ساخته است، نشان دهنده سفر است.

 • اگر زنی در خواب ببیند که پارچه کتانی به او می دهد، نشان از خیری است که به او می رسد.

 • تعبیر خواب کتانی برای زن باردار

 • دیدن پارچه کتان ضخیم، اگر زن حامله آن را در خواب ببیند، دلیل بر سلامتی است، به ویژه اگر سفید باشد.

 • سپس دیدن کتان سفید در خواب بیانگر نیکی و اطمینان است.

 • دیدن کتانی صورتی در خواب یک زن باردار دلیلی بر وجود نوزاد پسر است.

 • کتانی سفید روشن نشان دهنده زایمان طبیعی است که زن طی خواهد کرد.

 • تعبیر خواب کتانی برای مرد

 • دیدن کتان نرم در خواب برای مرد، بیانگر رزق و روزی و خیر است.

 • اگر مردی در خواب ببیند که پارچه کتانی به همسرش می دهد به زودی صاحب فرزند پسر می شود.

 • اگر مردی ببیند که لباس کتانی نرم پوشیده است، نشانگر این است که او فردی بی مسئولیت است.

 • کتان سفید گواه خوشبختی است.

 • لطفا 6 تعبیر معروف دیدن کتانی در خواب را که دوست دارید در کامنت زیر مطلب تعبیر کنید را اضافه کنید و ما به آن پاسخ داده و تعبیر می کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا