7 تعبیر معروف دیدن فیل در خواب

7 معروف ترین تعبیر دیدن فیل در خواب نمادهایی با تعابیر مختلف است. حجیم و بی فایده، چون گوشت فیل را نمی خورد، و این همان چیزی است که در این مقاله توضیح خواهیم داد.

تعبیر دیدن فرار فیل در خواب چیست؟

شواهدی دال بر دستیابی به اهداف و توانایی دستیابی به آنها.


دیدن فیل سواری در خواب چه تعبیری دارد؟

نشان دهنده جایگاه بزرگی است که بیننده خواب در کار خود به دست می آورد.


تعبیر دیدن برخورد مرد با فیل در خواب چیست؟

شاخصی برای کسب معیشت فراوان.


دیدن بچه فیل در خواب چه تعبیری دارد؟

گواه این است که این دختر به زودی نامزد می کند.


تعبیر دیدن فیل سفید در خواب زن متاهل چیست؟

شواهد بارداری به زودی

تعبیر خواب فیل در خواب

 • دیدن خود در حال فرار از دست یک فیل در خواب دلیلی بر دستیابی به اهداف و توانایی رسیدن به آن اهداف است.

 • پس اگر در خواب ببیند که از دست فیل سفید فرار می کند، دلیل بر امتناع او از ازدواج است.

 • دیدن فیل در خانه دلیل بر این است که یکی از اعضای خانه به حج می رود.

 • سپس دیدن فیل سواری در خواب، بیانگر جایگاه بزرگی است که بیننده خواب در کار خود به دست می آورد.

 • فیل داخل آشپزخانه نشانگر باز شدن درهای معاش و خیر است.

 • سپس دیدن یک فیل در داخل باغ بیانگر آن است که حال بیننده خواب به سمت بهتر شدن تغییر می کند و زندگی او پر از شادی می شود.

 • هر کس در خواب فیلی را ببیند که با شلنگ به آن ضربه می زند، امرار معاش می کند.

 • دیدن شیر دوشیدن فیل در خواب برای مردی

 • اگر مردی در خواب ببیند که فیل را می زند، نشانه آن است که روزی زیادی به دست می آورد.

 • اگر مردی در خواب با فیل صحبت کند در معرض شخص بلندپایه قرار می گیرد.

 • پس دیدن شیر دوشیدن فیل در خواب، دلیل بر مالی حلال است که پس از تلاش و کوشش طاقت فرسا به دست می آورد.

 • فیل در خواب مرد بیانگر خیر و برکت و معاش است.

 • سپس دیدن فیل سواری در خواب، بیانگر موقعیت معتبری است که او در کار به دست خواهد آورد.

 • تعبیر فیل کوچک در خواب برای زن مجرد

 • دیدن فیل در خواب یک زن مجرد، گواه خوبی است و پسری که به زودی با او ازدواج خواهد کرد.

 • سپس دیدن یک فیل کوچک در خواب، دلیل بر نامزدی این دختر به زودی است.

 • دیدن خواب فیل سفید برای زن متاهل

 • فیل در خواب یک زن متاهل نشان دهنده تغییر زندگی او به سمت بهتر شدن و رهایی از هر مشکلی است.

 • سپس دیدن یک فیل سفید در خواب یک زن متاهل دلیلی بر بارداری به زودی است.

 • دیدن یک فیل صورتی نشان از عشق شدید شوهرش به او دارد.

 • سپس دیدن یک فیل کوچک گواه بر فرزندان خوبی است که در درس های خود برتر هستند.

 • فیل خواب در خواب زن متاهل نشان دهنده احساس شادی و شادی است.

 • پس دیدن فیل مرده در خواب زن متاهل دلیل بر بیماری است.

 • تعبیر خواب فیل برای زن باردار

 • فیل در خواب یک زن باردار نشان دهنده وجود یک نوزاد پسر سالم است که در جامعه جایگاه بسیار خوبی خواهد داشت.

 • پس دیدن فیل کوچک در خواب زن حامله، دلیل بر برکت و خیری است که اهل خانه نصیبشان می شود.

 • لطفا 7 تعبیر معروف دیدن فیل در خواب را که دوست دارید در کامنت زیر مطلب تعبیر کنید را اضافه کنید تا به آن پاسخ داده و تعبیرش کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا