زنبور عسل در خواب و تعبیر دیدن زنبور عسل در خواب

علامت زنبور در خواب تعبیر نیش یا نیش زنبور تعبیر خواب زنبور تعقیب بیننده یا تعقیب زنبور عسل در خواب دیدن ترس از زنبور عسل کشتن زنبورها در خواب تعبیر دیدن زنبور مرده، زنبورداری و تعبیر رؤیای زنبورها برای زنان

خداوند در زنبور عسل می گوید (((((((((((((

در این مقاله، اجازه دهید شما را با تعبیر دقیق دیدن زنبور عسل در خواب آشنا کنیماز طریق تعبیر رؤیت زنبورداری و تعبیر تعقیب و گریز زنبور از آن، معنی ترس از زنبور و نیش یا نیش زنبور در خواب، تعبیر زنبورداری و بهره مندی از آن و موارد دیگر رؤیت. از زنبورها

به گفته ابن سیرین علامت زنبور در خواب این است که نشان دهنده منفعت و بلندی است و زنبور در خواب ممکن است نشان دهنده کار سخت و کوشا باشد و دیدن زنبور در خواب بیانگر علم و افراد آن است که زنبور از جمع آوری شهد و تولید آن انجام می دهد. عزيزم و ديدن زنبورها شايد نشانگر سربازان باشد زيرا آنها رهبري دارند كه از آنها پيروي مي كنند مانند فرمانده لشكريان اين همان چيزي است كه شيخ نابلسي در تعبير رؤيت زنبور عسل به آن مي رود و اضافه مي كند كه هر كه بيند زنبورها بر سرش مي افتند. در خواب، نشانگر مناصب بلند برای کسانی است که شایستگی آنها را داشتند، و هر که صاحب اختیار بود، این بینش در اختیار او گسترده و توانمند است، و همچنین هر که دید در دست او زنبورها و زنبورها در خواب بارور هستند. برای کشاورز و برای سربازان رقابت و اختلاف است.کشتن زنبورها در خواب هیچ خیری در آن برای دهقانان وجود ندارد زیرا حکایت از معیشت و معیشت آنان دارد و دیدن زنبورهای عسل که یکی از کشورها را ترک می کنند، بیانگر ورود نظامی به آن کشور است که هیچ خیری در آنها وجود ندارد.

تعبیر خواب در وب سایت شیرین خود در مورد زنبورهای عسل در خواب می گویدزنبور عسل در خواب عموماً به اعمال نیک و فرزندان صالح تعبیر می شود و هر کس زنبوری را در دست بگیرد پیشه یا پیشه ای دارد یا سایر سربازان مسلمان یا کارگران مسلمان دیدن زنبور عسل در خواب التزام به کار است. زنبور را در خواب کشتن قاتل عالم را تباه می کند و هر که در خواب زنبور مرده ببیند کار را ترک می کند فرج و زنبور در خواب برای مردم کار نیک و سود و گناهکار کار و بخشش دارد و کشاورز. برکت و رزق دارد.

 • به گفته ابن سیرین، زنبور گرفتن یا بهره بردن از زنبور در خواب، بیانگر منفعت عمومی و رزق و روزی بدون خستگی است.
 • و زنبورهای عسل به قول نابلسی برای نگه داران آنها خطرناک هستند و بیرون آوردن عسل از کندو در خواب پول حلال است.
 • و او می گوید، تعبیر خواب در شیرینی او نگهداری زنبور در خواب عموماً به کسب روزی حلال تعبیر می شود و هرکس در خواب ببیند که در خانه زنبور پرورش می دهد فرزندان خود را به کار تربیت می کند.
 • و هر کس ببیند که برای تجارت زنبور عسل پرورش می دهد، برکت در مال او زیاد می شود، و نیز هر که در خواب ببیند که از زنبورستان عسل می گیرد، حکمت و دارو و برکت می گیرد.
 • و هر که ببیند در خواب زنبورستان می خرد، مال پر برکتی به دست می آورد، اما هر که ببیند زنبور می فروشد، کارش را از دست می دهد، و تعقیب زنبورها در خواب یا رؤیای شکار زنبور عسل، بیانگر این است که او به تعقیب فرزندان می پردازد و آنها را مطالعه می کند یا تجارت را دنبال می کند.
 • و هر که در خواب زنبورها را ببیند که از زنبورستانها فرار می کنند، بیانگر تباهی و فساد کشور است و همینطور هر که بیند زنبورها از محل یا کشوری مهاجرت می کنند، بیانگر کوچ کارگر یا بچه است.
 • دیدن ملکه زنبور عسل در خواب و بانوی خانه و مادر و دیدن زنبورها در حال مکیدن شهد گل در خواب بیانگر بهره مندی کودکان از پند و اندرز است.
 • و درباره گزش یا نیش زنبور در خواب، تعبیر خواب در شیرینی آن می گوید

 • هر کس در خواب ببیند که زنبورهای عسل به او حمله می کنند، این همکاری نیکوکاران در امر به معروف یا نهی از منکر است.
 • نیش زنبور در خواب اگر روی دست بود بیانگر تغییر و تعدیل پیشه است و نیش زنبور در چشم آن است که بیننده نگاه را پایین نیاورد و همچنین نیش را ملامت می کند. دیدن زنبوری در خواب با پلک یا ابرو، اندرزی است برای بیننده که آن بینایی را تحقیر کند.
 • هر که زنبور در گوشش نیش بزند، پند و اندرزی است که او را از شنیدن سخنان بد باز دارد.
 • و هر که ببیند در خواب از نیش زنبور عسل بهره می برد از پند و اندرز سود می برد، اما هر که ببیند از نیش زنبور عسل ضرر می کند، نصیحت می کند، مانند حضور در جمع.
 • و هر كه بيند زنبورهاي زياد بدن او را نيش مي زنند، آن اصرار به كار و كسب حلال است و خوف زنبور در خواب ترس از تعهد و كار است و خدا داناتر است.
 • تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن زنبور در خواب برای زن می گوید

 • دیدن زنبورها در خواب برای یک زن به طور کلی فرزندان، شاگردان، پادشاهی یا خانه او هستند، هر کدام بر حسب حال خود.
 • دیدن زنبورداری در خواب برای زن بیانگر کار و نیکی و تربیت جوانان است و هر که ببیند زنبورداری و عسل فروشی می کند به فرزندان تعلیم می دهد و هر که زنبور را بر گل یا باغ ببیند فرزندانش در اطراف او شادی می کنند و خوش می گذرانند.
 • و هر که در خانه خود زنبورهای مرده ببیند، نشانگر تنبلی فرزندانش است و هر که در خواب زنبورهای زنبور را ببیند که از زنبورستان خود فرار می کنند، فرزندانش از او می پرند.
 • و هر کس در خواب ببیند که زنبورها را تعقیب می کند، خانه خود را تمیز می کند و هر که در خواب ببیند که زنبورها او را تعقیب می کنند، شوهرش او را تعقیب می کند تا به وظایف خود عمل کند.
 • نیش زنبور به زن در خواب بیانگر فعالیت اوستو نیش زنبور در خواب برای زن حامله فرزند صالحی به دنیا می آورد که به خواست خدا به نفع مردم باشد.
 • و هر کس در خواب ببیند که زنبور عسل به او حمله می‌کند گناه می‌کند، زیرا همتایان یا خانواده‌اش به او حمله می‌کنند و همین‌طور هر که در خواب زنبوری را بکشد گناه کرده است.
 • دیدن ملکه زنبور عسل در خواب مادر دختران است و هر که در خواب دست او را بگیرد زنبوری به عنوان پیشه و پیشه دست او را می گیرد.
 • ترس زنبور در خواب برای زن ترس از کار و مسئولیت است و هر که ببیند از نیش زنبور عسل بهره می برد خطبه ای می شنود که بر او اثر می گذارد.
 • منابع و مراجع

  1. کتاب «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. کتاب «عطر الحیوان فی تعبیر خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  3. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  4. کتاب «تعبیر خواب از کلمات ائمه و پرچمها» شیخ علی احمد عبدالعال طهطاوی، دار الکتب العلمیة بیروت، چاپ دوم 2005م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا