تعبیر خواب دیدن پشم در خواب

تعبیر خواب دیدن پشم در خواب حکایت از چیزها و اتفاقات گوناگون دارد که بعضی از آنها خوب و بعضی از آنها شر است همانطور که خوب می دانیم پشم نوعی پارچه است که در خیاطی لباس زمستانی می توان از آن استفاده کرد این به گرم شدن و خلاص شدن از شر سرمای شدید کمک می کند.

تعبیر خواب دیدن پشم از نظر ابن سیرین چیست؟

پاسخ به سوال تعبیر خواب پشم

 • تعبیر خواب

  پشم در خواب

  به چیزهای زیادی اشاره می کند که بشارتی برای کسب مال فراوان و روزی حلال است.

 • اگر بیننده ببیند که روی پشم خوابیده است، می گیرد…

  پول

  از یکی از بستگانش و ممکن است از طرف زن باشد اگر بیننده خواب مرد باشد.

 • ریسندگی پشم در خواب دلیلی بر تسکین ناراحتی و ضرر مالی است که بیننده خواب در معرض آن قرار می گیرد.

 • تعبیر خواب پشم از نظر نابلسی چیست؟

  پاسخ به سوال تعبیر خواب پشم

  1. خواب دیدن پشم

   سفید

   بافت نرم گواه معیشت و خوبی است.

  2. دیدن سگی که لباس پشمی بر تن دارد، دلیل بر نفاق و نفاق بیننده خواب است.

  3. اگر شخصی در خواب شیری را ببیند که پشم پوشیده است، نشانگر حاکمی عادل است.

  تعبیر خواب پشم برای زن مجرد چیست؟

 • پشم در خواب دختر مجرد گواه خوبی است که او در آن قرار دارد.

 • خریدن لباس پشمی در خواب دلیلی بر چشم آبی، گشاد اندیشی و اعتماد به نفس زیاد است.

 • پشم درشت در خواب، دلیل بر دینداری و تقرب به خداوند متعال است.

 • تعبیر دیدن پشم برای زن شوهردار چیست؟

 • زن متاهلی که در خواب لباس پشمی پوشیده است، نشان از رزق و روزی فراوان است.

 • پشم در خواب زن متاهل گواه رضایت این زن از زندگی است.

 • خوردن پشم نشانه حوادث ناگوار است.

 • تعبیر خواب دیدن پشم برای زن باردار چیست؟

  1. پشم سفید در خواب زن باردار، گواه سعادت و خوبی است.

  2. دیدن پشم پهن شده روی تخت نشان دهنده زایمان آسان و بدون دردسر است.

  3. خواب دیدن پرده های پشمی گواه تغییر مثبتی است که پس از زایمان برای این زن باردار اتفاق می افتد.

  تعبیر خواب پشم برای مرد چیست؟

 • شستن پشم سفید تمیز نشان دهنده پول حلال است.

 • مردی که لباس پشمی به تن دارد نشانگر دینداری و تقرب به خداست.

 • دیدن پشم در آتش نشان از مرگ و فقر دارد.

 • لطفاً خوابی را که می خواهید تعبیر کنید به همراه ذکر وضعیت تأهل در کامنت زیر مطلب درج کنید تا به آن پاسخ داده و تعبیرش کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا