تعبیر دیدن شیر در خواب به روایت النابلسی

تعبیر دیدن شیر در خواب به روایت النابلسی: شیر یکی از حیوانات درنده ای است که در جنگل ها به ویژه آفریقای جنوبی به وفور یافت می شود، زیرا ممکن است شیر ​​به آن حمله کند و بخورد برای این حیوان که به عنوان پادشاه جنگل شناخته می شود، شخص طعمه ای آسان است و از آنجایی که شیر برای انسان حیوان خطرناکی است، دیدن آن در خواب برای کسانی که آن را می بینند باعث نگرانی می شود. که این خواب نامطلوب است، اما النابلسی تأیید کرد که رویایی از یک شیر خوب است، و ما این را از طریق مقاله خود توضیح خواهیم داد.

تعبیر خواب شیر به روایت نابلسی

 • دیدن شیر در خواب بیانگر آن است که بیننده در خواب به عقل و مقام می رسد.

 • دیدن شیری در خواب که در جای عادی خود نیست، بیانگر نجات از آسیب است.

 • اگر بیننده ببیند که با شیری می جنگد تا پوست شیر ​​را بریده باشد، نشان دهنده بیماری است.

 • هر که در خواب ببیند که با شیر بازی می کند، از بیماری شفا می یابد.

 • هر کس در خواب شیری را ببیند که به او نزدیک می شود به مصیبت هایی برمی خیزد.

 • هر که در خواب با شیری بجنگد و او را نکشد، تب می کند.

 • هر که ببیند فقط سر شیر خورد، پول زیادی به او می رسد.

 • هر که در خانه اش شیر ببیند عمرش دراز است.

 • هر کس در خواب شیر جوانی ببیند پسری خواهد داشت.

 • هنگام فرار شیر در خواب بشارت پیروزی بر دشمن است.

 • دیدن شیر نشسته در خواب و نترسیدن از آن دلیل بر بهبودی از بیماری است.

 • هر کس شیری دارد که به دنبال او می دود و از آن فرار کرده است، از شر دشمنانش خلاص می شود.

 • تعبیر خواب شیر از ابن سیرین

 • هر که در خواب ببیند که شیر سوار است، در کارش اختلافاتی پیدا می کند.

 • هر کس خود را در حال نزاع با شیر ببیند، نشان دهنده اختلاف با دشمن است.

 • دیدن شیر بر منبر، دلیل بر وجود سلطانی است که به همه ظلم می کند.

 • هر که از شیر ماده شیر بنوشد، نیکی و مال فراوان به او می رسد.

 • تعبیر خواب شیر برای زن مجرد

 • وقتی زن مجردی شیری را در خواب می بیند، دلیلی بر وجود دشمن در زندگی اوست.

 • کشتن شیر در خواب زن مجرد بیانگر برآورده شدن رویاها و آرزوهاست.

 • تعبیر خواب شیر برای زن متاهل

 • شیر در خواب یک زن متاهل گواه حضور برخی افراد حسود در زندگی او است.

 • شیر در خواب زن متاهل بیانگر فردی ظالم در زندگی او است که در کمین اوست.

 • تعبیر خواب شیر برای زن باردار

 • وقتی در خواب یک شیر اهلی می بینید، بیانگر زایمان سخت است.

 • دیدن شیر درنده در خواب بیانگر زایمان سخت و بیماری زن باردار است.

 • تعبیر خواب شیر برای مرد

 • هر کس در خواب ببیند که با شیری ازدواج کرده است، نشانگر وجود زن بدی در زندگی اوست.

 • اگر انسان ببیند که بر پشت شیر ​​سوار است، مقام مهمی به دست می آورد.

 • اگر مردی ببیند که شیری او را می لیسد، خیر زیادی نصیبش می شود.

 • لطفاً خوابی را که می خواهید تعبیر کنید در کامنت زیر مقاله اضافه کنید تا به آن پاسخ داده و تعبیرش کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا