تعبیر خواب دیدن پرنده در خواب ابن سیرین و النابلسی.

تعبیر خواب دیدن پرنده در خواب توسط ابن سیرین و النابلسی هر آنچه جدید و متمایز است را در این مطلب در سایت ما، تعبیر خواب، تعبیر خواب، به شما تقدیم می کنیم. خواب دیدن پرنده در خواب ، خواب دیدن پرنده در خواب ، دیدن پرنده در خواب ، پرنده در خواب ، تعبیر خواب دیدن پرنده در خواب ، تعبیر خواب دیدن پرنده در خواب, خواب دیدن پرنده در خواب ابن سیرین, خواب دیدن پرنده در خواب از النابلسی, تعبیر خواب دیدن پرنده در خواب ابن سیرین, تعبیر خواب دیدن پرنده در خواب توسط النابلسی، تعبیر خواب رؤیا پرنده در خواب، خواب دیدن پرنده در خواب به روایت ابن سیرین و النابلسی بیشتر بدانید سایت موزات

تعبیر خواب دیدن پرنده در خواب

در این بند در مورد تعبیر خواب دیدن پرنده در خواب و تعبیر خواب دیدن پرندگان می باشد تعبیر خواب از ابن شاهین و النابلسی تعبیر خواب درباره پرندگان ابن سیرین تعبیر خواب پرندگان در خواب تعبیر دیدن پرندگان در خواب تعبیر خواب دیدن پرنده در خواب النابلسی تعبیر خواب دیدن پرنده در خواب تعبیر خواب دیدن پرندگان در خواب دیدن پرنده در خواب به روایت ابن سیرین و النابلسی.

 • تعبیر خواب دیدن پرنده به روایت النابلسی: در خواب جلال و قدرت و زینت است و تاجر منفعت دارد و اگر پرنده مجهول باشد نشان دهنده فرشته مرگ است و اگر پرنده برگ یا کرم یا مانند آن را بردارد و با آن پرواز کند. از خانه‌ای که در آن مریض است به آسمان می‌رود، سپس می‌میرد.

 • ممکن است نشان دهد که مسافری بر سر افتاده است و ممکن است برای کسی که آن را روی سر یا شانه ببیند، نشان دهد که اگر سفید باشد، معلوم است.

 • اگر رنگین باشد عمل دیگری است مگر اینکه پرنده با آن نر باشد و اگر ماده باشد دختر است.

 • بزرگترین پرندگان نشانگر پادشاهان، رؤسای جمهور، علما و ثروتمندان است و پرندگان آبزی نجیبانی هستند که از دو طریق به رهبری رسیده اند: قدرت آب و قدرت هوا.

 • و پرندگانی که آواز می خوانند یا ناله می کنند، اصحاب آواز و زاری هستند و مرغان سوت می زنند و گنجشک ها و خرخرها و بلبل ها پسر بچه اند و گروه پرندگان مخصوص کسانی است که آنها را با پول و دینار و دینار می خورند. قدرت، به خصوص اگر به آنها اهمیت می دهند.

 • هر کس ببیند که پرندگان بالای سرش پرواز می کنند، به مقام و رهبری می رسد، اگر ببیند که در جای او پرندگان پرواز می کنند، فرشتگان هستند.

 • هر که ببیند پرنده ای از آسمان می آید و در دستانش فرود می آید، مژده پایدار است که به آن شادی کند.

 • چه بسا پرنده ناشناخته دلالت بر انذار و اندرز داشته باشد و هر که در خواب پرنده نیکو ببیند کار نیک انجام دهد یا رسولی به نیکی نزد او آید.

 • هر کس با او پرنده ای بداخلاق ببیند، شاید بد بود یا فرستاده بشری به او رسید و پرنده ناشناخته رزق است و گویند پرندگان سیاه نشان دهنده بد کردار و مرغ سفید نشان دهنده نیکی و پرندگان رنگین است. اعمالی هستند که موجب سردرگمی می شوند.

 • و اما ابن شاهین خواب دیدن پرنده را تعبیر کرد و گفت: ابن سیرین می گوید: هر گاه پرنده ای بزرگ ببیند به قد او تعبیر می شود و هر کس در جایی فریاد می زند، برای اهل آن مکان به غم و مصیبت تعبیر می شود.

 • برای آشنایی بیشتر با تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب دیدن پرنده در خواب تعبیر خواب دیدن پرنده در خواب دیدن پرنده در خواب پرنده در خواب تعبیر خواب دیدن پرنده در خواب تعبیر خواب دیدن پرنده در خواب به سایت موزات مراجعه کنید

 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا