تعبیر خواب کشف سحر و جادو آشکار شدن جای سحر در خواب

نماد کشف سحر در خواب، خواب فاش شدن محل راز، تعبیر کشف و رمزگشایی جادو در خواب، کاغذ جادو در رویا و سایر علائم را بخوانید.

خواب کشف سحر و جادو نماد کشف پنهانی است که از نیات دیگران پنهان است.دیدن کاغذ جادو در خواب بیانگر قراردادهای مالی مشکوک و ضررهای ناشی از آن است.دیدن کشف و رمزگشایی جادو در خواب بیانگر رهایی از وسوسه یا وسوسه است. کسانی که عامل بدبختی صاحب خواب بودند و گفته می شد که جای سحر در خواب آشکار شده است.

 • ابن سیرین رؤیای کشف سحر در خواب را با شناخت اسرار و نیات توضیح دادالف و رؤیای کشف سحر ممکن است بیانگر افراد بد و کسانی باشد که به صاحب خواب ضرر می رسانند و گفته شد یافتن جادوی سیاه در خواب دلیل بر تلاش برای خلاصی از دسیسه گران و خرابکاران در خواب است. زندگی صاحب رویا
 • کشف سحر مدفون در خواب، دلیل بر علم به اسباب اخلال در معیشت است و هر که ببیند در خواب سحر می نوشد، اسباب مشکلات و اختلافات با پدر و مادر یا همسر و کشف جادوی پاشیده شده در خواب گواه فرصت هایی است که صاحب خواب برای شناخت فریبکاران و منافقان به دست می آورد.
 • شیخ النابلسی گفت: خواب یافتن سحر نشان دهنده آگاهی از منابع وسوسه و آسیب است.
 • رویای یافتن جادو در لباس نشان دهنده تلاش برای رهایی از بیماری است که رویا بیننده را مبتلا می کند.و هر کس در خواب ببیند که در خواب سحر و جادو در جیب خود می یابد، دلیل بر وجود فردی است که موجب فقر و بدبختی می شود.
 • رؤیای کشف سحر در قبور، بیانگر آن است که بیننده در قیود و اسارت قرار می گیرد و هر که در خواب ببیند که در محل کار خود سحر می یابد، از کارش خلل می شود و چه بسا از دست دادن او از عمل. کسی از راه حل های او
 • دیدن همسری که در خواب متوجه جادوگری او می شود، بیانگر خروج او از شریعت و دین استو اگر جوان مجردی در خواب ببیند که دوست دخترش سحر می کند، این دلیل بر فساد اخلاق و دین اوست و خدا داناتر است.
 • ابن سیرین می گوید: «رویای کشف سحر و جادو و رمزگشایی آن، بیانگر خلاص شدن از شر خرابکاران و مجذوبان است».و کشف سحر و ابطال آن با قرآن در خواب دلیل بر زنده ماندن از مخالفان و دفع مکر دشمنان است و هر که ببیند سحر را کشف می کند و در خواب آن را با سحر باطل می کند، جواب سوء استفاده را می دهد. سوء استفاده و مربوط به باطل است و رؤیای کشف سحر و جادو و ناتوانی در رمزگشایی آن بیانگر ضعف ایمان است.
 • خواب کشف سحر در خانه و رمزگشایی آن بیانگر آشتی اعضای خانواده پس از اختلافات زیاد است و دیدن کشف سحر در اتاق خواب و باطل شدن آن در خواب بیانگر بازگشت رابطه حسنه با زن است و هر که ببیند او در خواب جادوی مدفون در باغچه خانه را می یابد و آن را باطل می کند، این دلیلی بر دفع خطر در مورد پسران است.
 • هر کس در خواب جادوگر را کشف کند و در خواب از او جلوگیری کند، دروغگویان و منافقان را شناسایی و مجازات می کند و دیدن کشف جادوگر و ضرب و شتم او در خواب، بیانگر اصلاح اخلاق دیگران به زور است.
 • خواندن آیات رمزگشایی سحر به هنگام کشف آن در خواب، حاکی از نجات از دشمنان و کینه توزان با اعمال نیک است و هر که ببیند در خواب سحر را بر نوشیدنی مسحور می خواند از وسوسه و اهل آن می گریزد.
 • تعبیرگران خواب می گویند دیدن وجود جادو در خانه در خواب بیانگر اختلافات و اختلافات فراوان در آن است.و خواب وجود سحر در خانه ممکن است حکایت از حسودان و کینه توزان خویشاوندان داشته باشد و هر که ببیند در خواب جای سحر و جادو را در خانه کشف کند اسراری را که از آن بی خبر بوده است فاش کند. رویای وجود طلسم های جادویی که بر روی دیوارهای خانه نوشته شده است، بیانگر نیاز به ایمنی و محافظت از خطرات خارجی است.
 • دیدن شخصی که در خانه جادو می کند در خواب بیانگر بروز نزاع و خصومت بین اعضای خانواده با عمل شخصی است و اگر در خواب ببینید همسرتان در حال جادو کردن در خانه است، دلیل بر تلاش او برای بین بیننده و خانواده اش فرق بگذارد و هر که خواهرش را در خواب ببیند که در خانه جادو می گذارد، این دلیل بر افشای خیانت و خیانت به نزدیکترین افراد است.
 • وجود سحر در باغ خانه در خواب، دلیل بر فساد اخلاق فرزندان است و هر کس در خواب جادو در اثاثیه خانه ببیند، دلیل بر به هم ریختن عقد یا ممانعت از وقایع است.
 • وجود سحر و جادو در اتاق خواب در خواب، دلیل بر این است که دیگران به دنبال تمایز بین زن و شوهر هستند و وجود جادو در رختخواب در خواب، دلیل بر فساد روابط زناشویی در نتیجه وسوسه های بیرونی است. چه برای مرد و چه برای زن، و خدا داناتر است.
 • خواب وجود سحر در مطبخ، بیانگر کثرت مردمی است که به رزق و روزی غبطه می خورند و هر که ببیند در خواب جادو در غذا پیدا کرده است، دلیل بر به هم خوردن کار و دغدغه است و شاید. دیدن جادوی موجود در نوشیدنی در خواب بیانگر دزدان پول است.

تعبیر دیدن خانه در خواب را اینجا بخوانید.

 • تعبیرگران خواب می گویند خواب جادو شدن توسط بستگان نشان دهنده حیله گری و بدرفتاری آنها با صاحب خواب است.و اگر در خواب یکی از اقوام را در حال سحر و جادو ببینید، دلیل بر نیت او و رفتار او است، و خواب اقوام که زن را سحر می‌کنند، بیانگر این است که می‌خواهند آبروی او و او را بر باد دهند.
 • دیدن کشف سحر از خویشاوندان در خواب، بیانگر شناخت فریبکاران و کشف حقایق در مورد آنان است.
 • دیدن خانه عمه در حال جادو کردن در خواب بیانگر قطع روابط بین اعضای خانواده است و خواب دیدن خانه خاله که شما را جادو می کند بیانگر کینه و کینه فراوان بین اقوام است.
 • خواب انجام جادو برای خویشاوندان نشان دهنده حیله گری و بدخواهی با آنهاست.

تعبیر دیدن اقوام در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • نبلسی می گوید: خواب سحر از غریبه، بیانگر فسق و بی دینی و ایمان است.دیدن جادوگری غریبه ای در خواب بیانگر کشیده شدن به گناه و اهل آن است و اگر در خواب دیدید که در خواب از شخص ناشناس سحر و جادو کشف می کنید، دلیل بر وجود دشمنان و کینه توزان فراوان در زندگی شماست.
 • هر کس در خواب ببیند که غریبه ای را سحر می کند، کفاره می کند و در خواب که زن غریبه را سحر می کند، بیانگر گناهان کبیره است.
 • دیدن رفتن نزد جادوگر غریب در خواب، بیانگر نجواهای شیطانی زیاد و کار با آنهاست.
 • مترجمان ارشد خواب می گویند که یک کاغذ جادویی در خواب نشان دهنده پول از یک منبع مشکوک استدیدن کاغذ جادو در خواب ممکن است به ضررهای بزرگی باشد که صاحب خواب از چک یا اوراق بهادار متحمل می شود.
 • دیدن طلسم های سحر آمیز بر روی کاغذ در خواب، بیانگر ضرر از ورود به مجهول است و هر که در خواب ببیند که طلسم سحر بر کاغذ می نویسد، آبروی خود را به خطر می اندازد و از حق دور می شود.
 • خواب یافتن کاغذ سحر در خانه بیانگر دور شدن اهل خانه از اخلاق و دین است و دیدن کاغذ سحر در جیب در خواب بیانگر تغییر در رفتار زن یا معشوق است. با صاحب رویا
 • اگر در خواب عکس خود را بر روی آن ببینید، دلیل بر بدرفتاری با دیگران و تغییر شرایط به سمت بدتر است، دیدن پاره شدن عکس طلسم شده در خواب بیانگر بهبود روابط با مردم است.
 • پاره كردن كاغذ سحر در خواب، دليل بر نجات از دست دشمنان و مكر آنان است و هر كس در خواب بيند كه كاغذ سحر و جادو مي سوزاند، دليل بر تسكين و بهبود حال پس از خلاصي از حسودان است و خداوند داناتر است. .
 • ابن سیرین می گوید دیدن کشف سحر در خواب برای زن مجرد، بیانگر این است که او از قصد دوستان و معشوق آگاه است.و اگر دختر مجردی ببیند که در خواب جای سحر را کشف می کند، دلیل بر بی میلی او به مکان های وسوسه و ناپاکی است.در رابطه مشکوک با دیگران.
 • رؤیای کشف سحر در قبر یک زن مجرد نشان دهنده محدودیت او و تسخیر آزادی او به دلیل دلبستگی او به یک فرد بدخلق است.
 • اگر دختر مجردی بگوید: «خواب دیدم مسحور شدم» نشان دهنده این است که عاشق شخصی شده است یا در مورد شخصی که او را تحسین می کند بسیار فکر می کند و دیدن معشوقی که در خواب جادو می کند بیانگر وعده های دروغین بسیاری است. و رؤیای جادوی معشوق برای زن مجرد، بیانگر وسوسه او و وارد شدن به رابطه غیرقانونی با او است.
 • خوابی که اقوام او را برای دختر مجرد جادو می کنند، بیانگر موانعی است که از روی حسادت از جانب آنها می شود، و اگر دختر مجردی در خواب ببیند که زنی را از خویشاوندان جادو می کند، دلیل بر خروج او از آداب و رسوم است. سنت های متعلق به خانواده و تلاش او برای رهایی از آنها.
 • خواب کشف و رمزگشایی از سحر و جادو برای زنان مجرد، بیانگر رستگاری او از آسیب و شری است که او را از کار او خلل می‌کرد یا باعث آبروی او می‌شد. به توطئه متنفران و رهایی از زمزمه های شیطان.
 • ابن سیرین می گوید: دیدن کشف سحر در خواب برای زن متاهل بیانگر مشکلات و اختلافات فراوان در زندگی او و آگاهی مجرمان است.و اگر زن شوهردار در خواب ببیند که جادوی سیاه را کشف کرد، دلیل بر این است که اسرار خطرناک دیگری را فاش کرده است و زن شوهردار وقتی ببیند که در خواب جای سحر را کشف کرده است، دلیل بر رفتن اوست. به مکان های مشکوک
 • خواب آشکار کردن جادوگر به زن متاهل بیانگر این است که او از شایعات و ریاکاران اطراف خود آگاه است. او و شوهرش
 • خواب وجود سحر در خانه برای زن متاهل بیانگر دوری او از شوهر و اختلافات فراوان با او است و دیدن وجود سحر در اتاق خواب در خواب برای زن شوهردار بیانگر گناهان کبیره است. و در روابط زناشویی مرتکب گناه شدند.
 • خواب جادوگری از اقوام زن متاهل، بیانگر بیگانگی بین اعضای خانواده است و خواب جادوگری از سوی همسایه زن متاهل، بیانگر قرار گرفتن در معرض جاسوسی و رسوایی است.
 • خواب کشف و رمزگشایی از سحر برای زن متاهل نشان دهنده پایان مشکلات او با شوهر یا خانواده است و اگر زن متاهل ببیند که کاغذ جادو را پیدا کرده و در خواب آن را پاره می کند خطر را از زندگی او دور می کند و زندگی خانواده اش

تعبیر خواب کشف جادو برای زن باردار

دیدن کشف سحر در خواب برای زن حامله، بیانگر بحران و بیماری است که در دوران بارداری به او مبتلا می شود، و اگر زن حامله ای در خواب ببیند که در معرض سحر خویشاوندان قرار می گیرد، به زبان آنها می افتد. که مشکلات بزرگی بین آنها ایجاد می کند و رویای کشف جادو و رمزگشایی آن ممکن است به زن باردار اشاره کند که خدا می داند او را از رنج و درد بارداری خلاص کند.

 • مترجمان رویاها می گویند رویای کشف جادو برای یک مجرد نشان دهنده مشکلات بزرگی است که رویا بیننده در زمینه کار یا اشتیاق با آن مواجه است.و اگر جوان مجردی ببیند که در خواب جای سحر و جادو را کشف می کند، دلیل بر اختلال در کار و دغدغه او در اثر سوء تدبیر و رؤیت یافتن جادو در خانه در خواب برای جوانی مجرد است. انسان به دلیل تحریک بیرونی دوری از خانواده را نشان می دهد.
 • دیدن معشوقه ای که در خواب برای یک مرد جوان مجرد جادو می کند نشان دهنده وابستگی شدید او به بیننده و تغییر او در او است که منجر به نتایج معکوس می شود.
 • خواب کشف سحر برای مرد متاهل دلالت بر عللی دارد که همسرش را ترک می کند و اگر مرد متاهلی در خواب ببیند که در غذای خود سحر می یابد، دلیل بر این است که از منبع مشکوکی امرار معاش کرده است.
 • خواب سحر از همسایه به مرد، بیانگر تعدی دیگران به اموال و مقدسات اوست، دیدن سحر از اقوام در خواب برای مرد، بیانگر سخنان ناپسندی است که از سوی خانواده علیه او گفته می شود.
 • دیدن کشف سحر در خواب و رمزگشایی آن برای جوان، بیانگر رهایی از مشکلاتی است که مانع موفقیت او در کار یا تحصیل است و خواب کشف و رمزگشایی از سحر برای مرد متاهل، بیانگر پایان است. از مشکلات زناشویی و خداوند دانا است.
 • النابلسی رؤیای کشف سحر در خواب را برای زن مطلقه با دلبستگی به مردی جذاب و مشغولیت او به او توضیح داد.خواب کشف سحر و جادو برای زن مطلقه ممکن است بیانگر فشارهای زیادی در زندگی او باشد که توسط اطرافیانش وارد می شود و دیدن کشف سحر در خواب برای زن مطلقه بیانگر فتنه ای است که به او می رسد و ضرر و زیان دارد. از او.
 • رویای جادوگری از بستگان زن مطلقه نشان می دهد که حقوق او برخلاف میل او از او سلب شده است.
 • رؤیای کشف و رمزگشایی جادو برای زن مطلقه نشان دهنده پایان رنج و نگرانی اوست.

منابع و مراجع addremove

 1. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل برایدی، چاپ المکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
 2. «علائم فی العالمیه»، بیان امام غرص الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، چاپ دارالکتب العلمیه، بیروت 1993م.
 3. “دایره المعارف تعبیر خواب”، گوستاو میلر.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا