حصار در خواب و تعبیر دیدن حصار و حصار در خواب

نماد حصار و حصار در خواب تعبیر دیدن نرده آهنی و نرده چوبی در خواب تعبیر دیدن ساختمان و تخریب حصار در خواب تعبیر دیدن پریدن از روی حصار و راه رفتن بر حصار یا افتادن از حصار و تعبیر رؤیت حصار خاردار و سایر موارد خواب حصار.

نماد حصار یا حصار در خواب یکی از نمادهای آسان در نظر گرفته می شود.البته حصار بیانگر حفاظت و امنیت است و آسیبی که به آن وارد می شود در آن حفاظ منعکس می شود، پس مترجمان خواب چه می گویند. موارد مختلف دیدن حصار در خواب تعبیر دیدن حصار و حصار در خواب از طریق تعبیر دیدن حصار و تخریب حصار در خوابمعنی دیدن ترک حصار یا دیدن از حصار در خواب، راه رفتن روی حصار و افتادن از حصار، دیدن دیوار خانه یا حصار و حصار باغ، علاوه بر دیدن ترک در حصار. . دیدن حصار در خواب برای زنان و موارد دیگر از نرده های دید.

ابن سیرین می گوید دیدن حصار در خواب به هر چیزی که آن را از خطر، بد یا مخالفان حفظ می‌کند، اعم از علم، مردم، شوهر، دوستان یا چیزهای دیگر که انسان را از بدی حفظ و محفوظ می‌دارد تعبیر می‌شود و دیوار شهر در خواب بیانگر آن است. حاکم چنانکه حصار در خواب دلالت می کند بر اسلام و قرآن کریم و تقوا و حصار بیانگر مال و امنیت در آن است و خدا داناتر است.

شیخ نابلسی می گوید دیوار شهر در خواب است دلالت بر مجاهدان و مبارزان و سلطانی نیرومند است که پول و رعایایش را حفظ می کند، دیوارهای موجود در خواب نیز نشانگر علما و گوشه نشینان کشور است، حصار در خواب بیانگر مرز حق و باطل است یا حصار باغ های میوه در خواب به دیوار سنگی تبدیل می شود، این نشان دهنده استحکام و شکست ناپذیری است، و حصار درختان در خواب عموماً نشان دهنده مذهب صاحب آن است، به گفته ابن سیرین.

و تعبیر خواب در مورد معنای دیدن حصار در خواب در سایت شیرینی آن می گوید.حصار در خواب عموماً بیانگر انزوا بین حق و باطل و حکایت از محافظت و مراقبت دارد، دیدن دیوارها در خواب بیانگر مالکیت و بیانگر حدود خداوند است، دیدن پریدن از حصار در خواب این است که بیننده حق را تضییع می کند. هر که در خواب ببیند که بر حصار راه می‌رود، از تب معلق است، و دیدن سوراخی در دیوار، امتیاز دین است مانند صبحانه مسافر، و نوشتن بر دیوار در خواب سرزنش نفس است توبه و دیدن حصار در خواب برای تاجر و سود و زیان است و مریض مرض و دارو دارد و زندانی میله های زندان دارد و خداوند اعلم.

ابن سیرین می گوید دیدن تخریب دیوار شهر در خواب، بیانگر مرگ یا عزل والی یا حاکم است، دید که فروریختن یا شیار دیواری که متعلق به اوست، تعبیر به کردار و دین و رابطه اش با خانواده اش برمی گردد. که در آن فساد وجود دارد.در مورد دیدن ساختن حصار در خواب، به صاحب اختیار دلالت دارد که از دشمنان در امان است و اگر بیننده اهل علم باشد، حصار کشیدن نشان می‌دهد که در طبقه‌بندی و تربیت کاری انجام می‌دهد که دیگران در آن معصوم هستند.

تعبیر خواب در سایت شیرین خود از دیدن حصار و تخریب حصار در خواب می افزاید.حصار کشیدن در خواب عموماً بیانگر پایان امیال نفس است و حصار کشیدن در اطراف خانه در خواب حفاظت و مسئولیت در برابر اهل خانه است و حصار باغ در خواب. ، برای حفظ نعمت است چوب در خواب محافظت از فساد است و ساختن حصار آهنی در خواب بیانگر تشخیص حق و باطل است.ساختن دیوار بیمارستان در خواب رژیم غذایی است و دیوار ساختن برای مدرسه بیانگر علم و دانش است.و دیوار اعتکاف مسجد.

و هر که ببیند در خواب دیوار می سازد با پرداخت هزینه به مردم تعلیم می دهد یا قضاوت می کند و هر که در خواب ببیند بین خود و همسایگانش دیوار می کشد حق آنها را حفظ می کند در حالی که خواب تعمیر حصار حکایت از بازگشت به اصول دارد در خواب این فساد اخلاق است و هر کس در خواب ببیند برای فرار دیواری را خراب می کند فاسق است زیرا حبس حبس شور است.دیدن کسی که در خواب دیوار خانه بیننده را خراب می کند به پول خود یا فرزندانش تعرض می کند و هر که ببیند دیوار باغ خود را خراب می کند زکات محصول و میوه خود را می دهد و دیدن فروریختن دیوار در خواب بیانگر فروریختن ارزش ها و اخلاق است. و دیدن ترک خوردن دیوار در خواب وارد فساد می شود و خداوند داناتر است.

تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن حصار در خواب برای زن می گویدديدن حصار در خواب براي زن به طور كلي بيانگر حدود دين و عرف است، پس هر كه در خواب بيند كه دور خانه خود را ديوار مي كند، بيانگر حجاب و حيا اوست و هر كه بيند كمك مي كند. شوهرش با ساختن دیوار فرزندانش را طبق عرف تربیت می کند و با شوهرش هر که در خواب ببیند روی دیوار راه می رود رسم جامعه را رعایت می کند و از حصار در خواب بیانگر آن است که بیننده در خواب وسوسه می شود و هر که در خواب ببیند که دیوار را خراب می کند اخلاق او را از بین می برد و همچنین هر کس در خواب دید که از روی حصار می پرد بیش از هر کس در خواب دیوار ترک خورده ببیند نشان دهنده شکاف است. در دین و اخلاقش

بالا رفتن از حصار در خواب بیانگر تعقیب موفقیت آمیز هدف است.گوستاو میلر در تعبیر دیدن حصار و حصار در خواب می گوید: دیدن سقوط از حصار در خواب، بیانگر این است که بیننده مسئولیتی بیش از توانایی های خود دارد و در تعهدات خود کوتاهی می کند، خوابی که بیننده آن را دنبال می کند. راه های غیرقانونی برای رسیدن به اهدافش و برافراشتن حصار یا ساختن حصار در خواب ممکن است نمادی از پایه و اساس آینده باشد و این خواب برای دختران نشان دهنده شادی در عشق است، در حالی که فروریختن حصار در خواب نشان دهنده ناامیدی از عشق است. و همچنین اگر ببیند که در حال سقوط است در خواب حصار یا حصار درخت اگر همیشه سبز باشد نشان دهنده سود و لذت است و اما حصار درختان در خواب اگر سبز یا برگ نباشد پس بیانگر ماجراهای بی پروا است و حصار خاردار در خواب به تعبیر میلر نشان دهنده شرکای حیله گر است.

منابع و مراجع

  1. کتاب «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. کتاب «عطر الحیوان فی تعبیر خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  3. کتاب «تعبیر خواب از کلمات ائمه و پرچمها» شیخ علی احمد عبدالعال طهطاوی، دار الکتب العلمیة بیروت، چاپ دوم 2005م.
  4. کتاب «دایره المعارف تعبیر خواب»، گوستاو میلر.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا