تعبیر دیدن رعد و برق و رعد و برق در خواب به صورت کامل و دقیق

تمام نمادهای رعد و برق و رعد و برق در خواب دیدن رعد و برق و باران و سایر نمادهای این رؤیا را بخوانید.

همه ما از نماد رعد و برق برای نشان دادن سرعت یا نور ناگهانی استفاده می کنیم و از نماد رعد و برق برای نشان دادن غافلگیری و شوک استفاده می کنیم و از نماد رعد و برق برای بیان صداهای قوی و وحشتناک استفاده می کنیم، آیا این نمادها برای ما در دنیا تغییر خواهند کرد. تعبیر خواب؟

 • ابن سیرین گوید رعد و برق در خواب بیانگر ترس از صاحب قدرت و حاکم است رعد در خواب نماد تهدید است و دیدن رعد و برق در خواب بسته به حال بیننده و جزئیات خواب ممکن است نشان دهنده لذت و حضور همراه با طمع باشد.رعد و برق در تعبیر.
 • خواب رعد و برق چنانکه شیخ نابلسی می گوید دلالت بر توبه و هدایت دارد، دیدن رعد و برق در خواب نیز ممکن است بیانگر انتشار خبر و فاش شدن راز باشد و رعد و برق در خواب، بیانگر مرگ ناگهانی مردم در آن مکان باشد. ممکن است نشان دهنده رقابت و فساد دین باشد.
 • تعبیر خواب در محل حل خود می گوید دیدن رعد و برق در خواب ممکن است بشارت و رحمت باشد و بسته به حال بیننده و صدای صاعقه، هشدار عذاب باشد. رعد و برق در خواب ممکن است منادی جنگ، بمب و هواپیما باشد.
 • و دیدن رعد و برق و رعد در خواب برای ثروتمند ممکن است بیانگر تهدیدی برای تجارت و کاروانهای او باشد و رعد و برق برای فقیران نماد رزق و روزی و تغییر اوضاع به نفع خداست.
 • رعد و برق در خواب برای مؤمن دلالت بر تسبیح و نشاط و برای نافرمان در برابر تهدید و ارعاب است و رعد و برق در خواب برای زندانی تسکینی است مخصوصاً اگر همراه او باران باشد و بیمار صاعقه ببیند. بدون باران در خواب ممکن است حکایت از شدت بیماری او داشته باشد و اگر باران همراه با رعد و برق در خواب بیانگر بهبودی او باشد و اگر فقط صدای رعد بشنود ناله و رنج اوست.
 • ابن سیرین می گوید صدای رعد در خواب بیانگر تهدید سلطان و تهدید اوست. و خواب شنیدن صدای رعد ممکن است بیانگر جنگ و صداهای آن یا مشکلات اساسی در زندگی بیننده و خانواده او باشد و صدای رعد در خواب ممکن است نماد بخشش و سخاوت به آنچه آسمان سخاوتمند است باشد. با رعد و برق و رعد و برق
 • شنیدن صدای رعد و برق در خواب بیانگر دستورات مرجع است هشدار بدرفتاری و بی عدالتی.
 • و رعد و برق با صدای رعد در خواب معنای آن را تأیید و تقویت می کند به قول ابن سیرین و رعد بدون باران در خواب دلیل بر خوف است و صدای رعد بدون رعد در خواب ممکن است دلالت بر حیله و نیرنگ داشته باشد.
 • شیخ نابلسی می گوید شنیدن صدای رعد در خواب ممکن است حاکی از مرگ ناگهانی در آن کشور، جنگ و نزاع باشد و صدای رعد و برق شدید در خواب نماد شنیدن اخبار غم انگیز است و همانطور که صدای رعد در خواب نماد نزاع و مجادله و ضرر است.
 • مگر اینکه در خواب با صدای رعد باران می بارد، این نشان دهنده باروری و نیکی است و صدای رعد در خواب نیز بیانگر حمد و تسبیح خداوند متعال است.
 • و تعبیر خواب می گوید در شیرینی آن شنیدن صدای رعد در خواب هشدار امری بزرگ یا صدای امام یا واعظی است.والی.
 • و رعد و برق همراه با طوفان و رعد و برق شدید در خواب هشداری از جانب خداوند به اهل محل، زیرا فساد گسترده شده است و شنیدن صدای رعد و برق در فصل غیرفعال و وقت آن، خوف خدا و دعوت به توبه است و خداوند داناتر است.
 • ترس از صدای رعد در خواب، ترس از تغییر و ترس از ناشناخته ها را نشان می دهد و هر که همه مردم را در خواب ببیند که از رعد و برق می ترسند، ممکن است در معرض قوانین ناعادلانه حاکم قرار گیرند.
 • رعد و برق در خواب به تعبیر ابن سیرین معنای رعد را تأیید می کندو اگر رعد و برق در خواب همراه با تاریکی و رعد و برق و باران، دلالت بر مصیبت و امر بزرگی دارد، چه از جانب طبیعت باشد و چه از جنگ و فتنه، و رعد و برق در خواب اگر مضر نباشد، دلالت بر خنده و مژده است.
 • دیدن رعد و برق همراه با باران در خواب ممکن است دلالت بر گریه کند، مخصوصاً اگر باران به وقت خود نباشد، و گفته شده است که رعد و برق همراه با باران در خواب، ترسی است که انشاءالله به دنبال آن آسودگی دارد.
 • و ملاقات رعد و برق با باران و رعد و برق در خواب نیز هشداری است به مسافر و نابلسی اضافه می کند که رعد و برق با تاریکی و رعد در خواب خیری ندارد و ممکن است نشان دهنده ارتداد باشد، مخصوصاً اگر وقت آن نباشد. زمان رعد و برق یا باران و رعد و برق در خواب نیز ممکن است نشان دهنده تغییر شرایط از شدید به لین یا بالعکس باشد، خدا بهتر می داند.
 • تعبیر خواب در حلاوت خود می گوید دیدن رعد و برق با صدای رعد در خواب بصیرت بازگشت از باطل است و دیدن رعد و برق در روز در خواب بینش عمل و بصیرت برای آشکار شدن حقایق است و خداوند. بهترین می داند
 • و هر کس در خواب ببیند که صاعقه به خانه اش می خورد، با جن یا سحر و جادو برخورد می کند یا دستور حاکم را زیر پا می گذارد.
 • و هر که در خواب رعد و برق بسیار ببیند، اگر زیان آور نباشد، فساد را آشکار می کند و مردم حقایق را می بینند، بدانید.
 • تعبیر دیدن طوفان در خواب را با کلیک بر روی حل آن به صورت کامل و دقیق بخوانید.

 • دیدن رعد و برق و رعد و برق در خواب برای زن متاهل ممکن است نشان دهنده شادی در خانواده او باشد اگر ترس و آسیبی برای او وجود نداشته باشد.شنیدن صدای رعد در خواب بیانگر خبرهای عجیب و غیرمنتظره است و ترس از صدای رعد در خواب برای زن متاهل را حکایت از اخبار سخت و ناگوار می گفتند و ممکن است بیانگر دعوای زیاد با شوهر باشد.
 • رؤیای رعد و برق در شب برای زن متاهل نماد توبه و گشایش بصیرت است و دیدن نور رعد و برق در خواب برای زن متاهل بیانگر آشکار شدن حقیقتی در مقابل اوست.
 • رعد و برق در خواب برای زن متاهل نمادی از گسترش اختلافات در خانواده اوست و رعد و برق در خواب ممکن است بیانگر شرایط متشنج برای او باشد و هر که ببیند در خواب با رعد و برق و رعد و برق راه می رود، خطر می کند. درخواست چیزی و ممکن است خوب باشد.
 • دیدن صاعقه در خواب برای زن متاهل بیانگر شوک بزرگ استو اما کسى که در خواب به او صاعقه زده، کار بدى انجام مى دهد و چه بسا رعد و برق در خواب، نشان دهنده مصائب متوالى زن شوهردار باشد، و خداوند آرى و داناتر است.
 • دیدن صاعقه به خانه در خواب برای زن شوهردار ممکن است بیانگر غیبت شوهر یا اختلاف او با او باشد و اگر رعد و برق در خواب خانه را بسوزاند ممکن است حادثه دردناکی در آن رخ داده باشد و خداوند اعلم. .
 • دیدن رعد و برق در خواب برای دختر مجرد بیانگر اضطراب و ترسی است که در زندگی از آن رنج می برد.اگر دختر مجردی در خواب باران خفیف همراه با رعد و برق و رعد و برق ببیند، بیانگر تغییرات مثبت است و در مورد دیدن رعد و برق در خواب و باران شدید، ممکن است نمادی از تجربه سختی باشد.
 • ترس از رعد و برق در خواب برای زن مجرد، بیانگر ترس از ولی خود یا انتظار اتفاقی است که از وقوع آن بیم دارد و دیدن ترس از رعد و برق در خواب برای زن مجرد، بیانگر ترس او از فاش شدن امری پنهان یا افشای رازی است. و اگر زن مجرد در خواب ببیند که از رعد و برق پنهان است، از آنچه او را می ترساند زنده می ماند.
 • رؤیای صاعقه برای زن مجرد، نماد خبری است که زندگی او را زیر و رو می کند و هر که رعد و برق ببیند در خواب زیاد می زند، ممکن است نشان دهنده بسیاری از مشکلات پی در پی باشد.
 • صدای رعد و برق شدید در خواب برای زن باردار ممکن است حاکی از اخباری باشد که او را در مورد بارداری خود نگران می کندو دیدن رعد و برق در خواب برای زن حامله، دلالت بر درد و شدت حاملگی دارد، زن حامله فرزند صالحی دارد که از او صاحب فرزندی می شود و گفته اند که دیدن ترس از رعد و برق در خواب زن حامله است. نماد ترس شدید او برای جنینش است.

 • رعد و برق در خواب برای زن مطلقه بیانگر تنهایی و اندوه استو ترس از صدای رعد در خواب ممکن است بیانگر ترس از حکم دادگاه در حق او باشد و اگر زن مطلقه در خواب رعد و برق و رعد و برق ببیند، بیانگر ظهور حق و پیروزی او با انصاف و عدالت
 • دیدن رعد و برق شدید در خواب برای زن مطلقه بیانگر نیاز او به توبه و آرامش با عبادت است، می گفتند رعد در خواب زن مطلقه ممکن است بیانگر خبر بد باشد و رعد و برق در خواب برای زن مطلقه نماد ازدواج اوست. شنیدن اخبار ناراحت کننده در مورد شوهر سابق یا او.
 • باران همراه با رعد و برق و رعد و برق در خواب برای زن مطلقه بیانگر خیر و رهایی از غم و اندوه است در صورتی که ضرری نداشته باشد و اما دیدن رعد و برق همراه با باران در خواب برای زن مطلقه بیانگر ترس و دلهره و مشکلات فراوان است. زندگی او، و خدا بهتر می داند.
 • رعد و برق در خواب به تعبیر میلر بیانگر لذت های کوتاه مدت است!

  گوستاو میلر تعبیر خواب معروف غربی می گوید: دیدن رعد و برق در خواب ممکن است نشان دهنده شادی موقت یا انتقال ثروت باشد، در خواب بیانگر غم و اندوه و مصیبت است و در مورد دیدن رعد و برق بالای سر بیننده بدون ضربه زدن به او، ممکن است نشان دهنده شادی باشد

  منابع و مراجع

  1. «تعبیر خواب خوش بینی»، محمد بن سیرین، مکتبة الایمان، قاهره.
  2. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  3. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  4. «عطر حیوانات در بیان خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  5. “دایره المعارف تعبیر خواب”، گوستاو میلر.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا